Výklad č. 1 Výklad č. 2 Výklad č. 3 Výklad č. 4 Výklad č. 5 Výklad č. 6 Výklad č. 7
1. Hlava (co si myslím).

Blázen (The Fool)

Klíčová slova: Otevřenost, důvěra, připravenost riskovat; odvaha, stát sám při sobě; svoboda, nezávislost, tvořivost, velký potenciál, mo?nost pro kvantový skok; naslouchání hlasu srdce.

Blázen je zobrazen jako bůh jara Dionýsos. Zelená barva nám připomíná mocnou tvůrčí sílu jara. Také krokodýl (egyptský bůh tvořivosti) je nositelem nejvy??ích tvůrčích mo?ností.

Dlouhá pupeční ?ňůra - spojení s kosmickou jednotou - se kolem Blázna stáčí do čtyř spirál. Mo?nost znovuzrození je dána na v?ech čtyřech úrovních lidského bytí: duchovní, intelektuální, citové a fyzické. Předpokladem je připravenost ke změně ve v?ech oblastech, zodpovědnost za vlastní rozvoj.

Význam spirál od vnitřní ke vněj?í:

První spirála ve tvaru srdce vyjadřuje citové znovuzrození; poznání, vnímání a přijetí skutečných citových potřeb.

Druhá spirála nese tři symboly: holubice představuje zra­ nitelnost a citlivost jako podmínky pro lásku k sobě samému a druhým. To také vy?aduje schopnost ohradit se a odvahu říci »ne« nejasným vztahům. Motýl znamená transformaci (z housenky). Hadi, spirálovitě obtočení (Caduceus), symbolizují účast na zdraví a uzdravení.

Na třetí spirále jsou dvě vzájemně propletená nahá dětská tělíčka, naléhavě obnovující oblast vztahů. Kvalita vztahů k rodině, přátelům, spolupracovníkům a va?e hluboká citová pouta musí být nově přezkou?ena a oceněna. Kterými lidmi se skutečně chcete obklopit?

Na čtvrté spirále spočívá tygr a krokodýl. Krokodýl vyzývá k rozvinutí vlastních tvůrčích sil v práci a povolání. Rozvíjení tvořivosti symbolizuje i rů?e, kterou nese. Silný chrup krokodýla svědčí o jeho vytrvalosti a vůdčích schopnostech, stejně tak i o jeho schopnosti samostatně a zodpovědně pracovat. Je mo?né prolomit staré opotřebované představy o vlastních mo?nostech a schopnostech.

Tygr je symbolem strachu (srov. Princezna Holí). Tento tygr Dionýsa opakovaně kou?e, jeho pohled v?ak přesto směřuje dopředu. Nevěnuje strachu ?ádnou pozornost, tak?e nad ním ztrácí svou moc. Tygr ho ani v nejmen?ím nemů?e ohrozit. Jeho neochvějná důvěra v existenci mu umo?ňuje, aby si pocity strachu uvědomil, ani? by se stával jejich obětí. Je osvobozen a doká?e být vnímavý k vrcholným mystickým zá?itkům a transpersonálním zku?enostem. Je to uvolnění z původních dynamicky působících sil, které člověka pudí k činnosti a jejich? rozvíjení do stále nových forem nelze zastavit.

Nádoba v pravé a oheň v levé ruce Blázna jsou alchymické symboly (viz Umění). Zobrazují proces setkání protikladných sil Ohně a Vody, je? vytváří energii nezbytnou pro uskutečnění transformace - kvantového skoku.

Hrozny, symbol úrodnosti, jsou zralé ke sklizni. Bílé tečky na zlatém pozadí značí podzim, čas sklizně: padající listí, uvolnění, odstoupení, odevzdání. Mince s astrologickými symboly zrcadlí přetékající bohatství na v?ech úrovních, které přijde, kdy? poskytnete své tvořivosti prostor k plnému rozvinutí.

Rohy Dionýsa zrcadlí roz?ířené vnímání. Duha kolem jeho hlavy je symbolem celistvosti, Jednoty, mostu mezi nebem a zemí, vnitřním a vněj?ím. Květy mezi jeho nohama představují energetický transformační proces. Dole se spojuje aktivní aspekt (tři květy - tělo, intelekt a duch) s pasivním (přijímání, ochota k učení). Kdy? jednoduché květy dole splynou, rodí se z nich mnohalístkový korunní květ nahoře.

Slunce symbolizuje síly tvořivosti a transformace uvolněné přetavením původní sexuální praenergie.

Odkaz: V?e je připraveno na nový začátek, mo?ná i kvantový skok. Poddej se a odva? se skoku, i kdy? se tě strach znovu pokou?í zadr?et. Důvěřuj hlasu vlastního srdce.

Otázka: Co brání tvé volnosti, proti čemu se musí? ohradit? Co je tvým »tygrem strachu«? Jak si představuje? odvá?ný skok do nového? Kam tě volá tvé srdce?

Doporučení: jestli?e ti odpovědi na vý?e uvedené otázky zatím nejsou jasné, vytáhni si na jejich zodpovězení dal?í karty.

Afirmace: Následuji teď hlas svého srdce. S důvěrou jdu tam, kam mne volá a vede.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Mág (The Magus)

Klíčová slova: Merkur; hravé zacházení se v?emi formami komunikace; přizpůsobivost, genialita.

Mág, kterého Crowley autorizoval a kterého nazveme transcendentálním Mágem, je zobrazen jako řecký bůh Merkur, duchem okřídlený vyslanec (?lutá křídla na jeho nohou). Merkur je nositelem energie, která z něj vyzařuje na v?echny strany. Karta reprezentuje vůli, moudrost a Slovo, jimi? byly stvořeny světy.

S neuvěřitelnou dovedností stojí Merkur na ?pičce podlo?ky, připomínající surfové prkno, a ?ongluje s rozličnými nástroji komunikace. Je géniem ve vyu?ívání v?ech mo?ností, které jsou mu k dispozici.

Ve své dualitě představuje Merkur stejně tak pravdu jako le?. Zpochybňuje v?echny zaběhlé představy a mínění a tak se sám často jeví v pochybném světle. Jako tvořivá bytost v?ak nezná ?ádné svědomí. K dosa?ení svých cílů pou?ívá v?ech ny prostředky a metody. Poku?ení zneu?ít svých schopností je veliké. Jeho umění a obratnost mu propůjčují nadřazenost a moc. Stále se pohybuje na úzkém rozhraní mezi černou a bílou magií. Proto potřebuje neustálou sebekontrolu. Svůj talent mů?e vyu?ít sobecky, nebo jej dát do slu?eb lásky a světla.

Na tomto obraze si Mág hraje s mo?nostmi dorozumívání. Obličej má rozjasněn úsměvem, co? znamená, ?e komunikuje s humorem. Hravá, radostná lehkost, s jakou své umění ovlá­ dá, svědčí o pozitivním způsobu uplatnění. Opice představuje společníka egyptského boha moudrosti Thotha. Názorně ukazuje, ?e se moudrost nikdy nesmí pojímat strnule. Ka?dá vněj?í manifestace, například slovem, u? v sobě přiná?í nějakou iluzi. Předměty, se kterými Merkur ?ongluje, představují různě oblasti komunikace:

 • Mince: tělo, hmota, finance.
 • Oheň: inspirace, transformace, dynamika.
 • Hůl: filosofie, víra, spiritualita.
 • ?íp: přímost, cílevědomost, poctivost.
 • Svitek: spisovatelská práce, publikování.
 • Okřídlené vejce: nadsmyslové vnímání, telepatie.
 • Pohár s hadem: emoce, vztahy, sexualita.
 • Meč: intelekt, logika, analýza.

Dva hadi na hlavě Mága jsou starým egyptským symbolem pro uzdravení a regeneraci (Caduceus). V této souvislosti poukazují na obnovené my?lení. Nad nimi je oko Hóra (boha vnímání) se symbolem holubice (nositelky ducha). Mág přijímá intuici z Ducha univerza a ?íří jeho poselství na Zemi. To je je?tě silněji vyjádřeno modro?lutým paprskem energie, který vstupuje do jeho hlavy, prochází tělem a opět se objevuje pod nohama.

Bez trvalého spojení s duchovními silami Universa jsou pro něj jeho úlohy nesplnitelné. Mág slou?í nadřazeným zákoni tostem. Kdy? tuto svoji pravou funkci pozná a přijme, přiná?í do temnoty nevědomí a nepochopení jasné světlo.

Odkaz: Disponuje? geniálními schopnostmi, které je třeba sdílet s ostatními lidmi. Tvůj důle?itý úkol spočívá v nalezení, respektive vytvoření správného prostředí pro tvé činnosti.

Otázka: V čem spočívá tvé nadání? Jakým způsobem a v jakém prostředí je mů?e? předávat dál nebo se o něj dělit s druhými?

Doporučení: Představ si své ideální pole působnosti! Obraz popi?.

Afirmace: Plné vyjádření mého tvůrčího potenciálu mě naplňuje a činí mě ?íastným a spokojeným.

Oba přidaní mágové:

Od roku 1986 obsahuje Crowleyho Thothův Tarot tři odli?né obrazy karty Mág. Nakladatel tím chtěl umo?nit názorné působení různých verzí, které Lady Frieda Harris vytvořila. Proto?e v?echny tři Mágy rád ponechávám ve hře, zabývám se v této knize v?emi třemi variantami.

U v?ech tří verzí Mága jde v podstatě o schopnost komunikovat, stejně tak jako o obsah a formu komunikace. Bílý Mág se v?ak rozhodně nasazuje .pro v?echno pozitivní, světlé a dobré, zatímco Černý Mág své síly pou?ívá egoisticky podle své vůle. Transcendentální Mág ?ongluje suverénně se v?emi prostředky a mo?nostmi, které jsou mu k dispozici. Je ze v?ech tří nejzralej?í, nebo? poznal a integroval Světlo i Temnotu; ve svém jednání je svobodný a nezávislý na morálce (nikoli ne morální!).

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Bílý mág

Odkaz: Tvé motivy jsou čisté a tvá touha po dobru opravdová. Svému ?ivotu mů?e? darovat něco krásného. Tvá poctivost a čisté svědomí ti pomáhají dosáhnout toho nejlep?ího. Důvěřuj silám světla, jsou při tobě!

Otázka: Jak se ty osobně podílí? na ?íření jasu a radosti tímto světem?

Doporučení: Rozhodni se vědomě pro světlo, lásku, radost a hojnost. Jestli?e se lidé v tvém okolí rozhodnou pro jiné zku?enosti s temným negativním pólem, respektuj předev?ím jejich svobodnou vůli. Pomoci jim mů?e? pouze v případě, ?e jsou ochotni tvou pomoc přijmout. Ka?dá zku?enost má své oprávnění, neboí na?e vě­domí se na pozemské úrovni vyvíjí jen vlastními pro?itky na poli střetu dobra a zla, světla a tmy, bo?ského a pozemského.

Afirmace: Slou?ím světlu a svou bezpodmínečnou lásku tak dávám i stínu.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Černý mág

Odkaz: Do tvého my?lení a jednání se vplí?ily - pravděpodobně nevědomky - svévolné a sobecké motivy. Dopřej si chvilku klidu k poctivému a důkladnému zamy?lení. Rozhodnutí nebo skutky, které nejsou v souladu s bo?skou jednotou, nemohou vést nikdy ke prospěchu a blahu v?ech zúčastněných, včetně tebe.

Otázka: V čem mohou spočívat tvé (podvědomé) sobecké motivy?

Doporučení: Umíněné a sobecké zájmy a způsoby je mo?no kdykoli rozpoznat a upustit od nich. Rozhodni se pro upřímnost a rozvíjej v sobě schopnost zkoumavého nahlí?ení do nitra. Kdy? se ti hned nepodaří poznat důvody, které tě přivedly do rezonance s touto kartou, je dobré malé oddálení tvých současných záměrů. Klid ti zále?itosti, o které jde, umo?ní pozorovat z vět?ího odstupu. Rozvá?nost ti na tomto místě pomů?e uvolnit nové cesty - v souladu s bo?ským Celkem, ke prospěchu v?ech zúčastněných.

Af irmace: Ne má vůle, ale vůle Celku se staň - pro dobro v?ech.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

II

Velekně?ka

(The Priestess)

Klíčová slova: Měsíc; přístup k intuitivním silám, uzdravení, nezávislost; vnitřní vyrovnanost, umocněné sebevědomí.

Velekně?ka je zpodobněna jako bohyně Měsíce Isis. Je obklo­ pena jemnou sítí světelných paprsků, vyjadřujících její duchovní přirozenost. Její podstatou je neomezená nezávislost.

Je v kontaktu se svými intuitivnímu schopnostmi, jim? mů?e absolutně důvěřovat. Její vnímání skutečnosti a spojení s vlastním vnitřním hlasem, vnitřním vůdcem a uzdravitelem, se projevuje v důvěře a zodpovědnosti sobě. Tak jako mů?e velbloud urazit dlouhé úseky cesty pou?tí bez vody, mů?ete vy, objevíte-li svou vnitřní studnu, vyzařovat spokojenou soběstačnost. Úrodné oázy (květy a ovoce dole) najdete ve svém nejvnitrněj?ím bytí. Čím více přijmete sami sebe a z toho rozdáte, tím hlub?í bude jasnost va?eho vnímání (znázorněno krystaly).

Velekně?ka je v tomto balíčku karet jednou z nejsilněj?ích karet pro rovnováhu, vyrovnanost a harmonii. Horní polovina jejího těla představuje vnímavou ?enskost. Tu také zvýrazňují vzhůru prohnuté linie a otevřené měsíční srpky za její hlavou. Korunu tvoří Měsíc, který přijímá světlo ze Slunce.

Od pupku dolů její tělo vyjadřuje mu?ský princip - přímé, dynamické, zacílené linie. Napnutím tětivy luk dostává ono napětí, je? vymr?tí ?íp vpřed k jeho cíli. Spolehněte se na své vlastní síly - vyvolá to ve va?em ?ivotě netu?ené události.

Karta velekně?ka mů?e poukazovat na nadsmyslové vnímání a intuitivní vlohy, jako je jasnozření, telepatie, tvořivá vizualizace, empatie, intuitivní poznání a uzdravující síly. Tyto schopnosti se rodí v souznění s neměnnými pravdami kosmických zákonitostí, kterým jsou podřízeny a kterým také slou?í.

Odkaz: Má? teď přístup ke svým intuitivním silám. Rozvíjej je. Hlídej si svou nezávislost!

Otázka: Jsou ve tvém ?ivotě oblasti, ve kterých se namísto důvě­ řování vlastní intuici nechá? ovlivňovat druhými?

Doporučení: Vyhledávej vodu v přírodě, jak nejčastěji mů?e?. Medituj u vody a uč se od ní.

Afirmace: Důvěřuji svým intuitivním schopnostem.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

III

Císařovna (The Empress)

Klíčová slova: Venu?e; krása, láska, mateřskost, ?enskost, mou­ drost; spojení ducha a hmoty; vnitřní a vněj?í bohatství.

Císařovna ztělesňuje a ovládá ?enství ve v?ech projevených formách. Její postava a okolí nesou punc dokonalosti a krásy. V její přítomnosti máte pocit bohatství, je vám příjemné podílet se na harmonii její bytosti. Její krása v?ak není omezena jen na její vněj?í zjev. Plné rozvinutí v?ech rovin její ?enskosti jí propůjčuje jedinečné vyzařování. Projevuje se současně jako milenka i matka, panovnice a vědma. Její síla spočívá ve sjednocení nejvy??ích duchovních hodnot s jejich dokonalými, smyslově uchopitelnými formami ?enskosti, lásky a ?ivotní radosti.

Hlavním znamením její vlády je dávající a přijímající aspekt lásky (bílá a červená), tvořivost a plodnost (zelená), porozumění a moudrost (modrá). V pravé ruce dr?í falický stonek lotosu, jeho? květ se rozvíjí před její srdeční čakrou.

Levá ruka je otevřena pro přijímání. Tvořivost mu?ské plodivé síly se spojuje s ?enskou odevzdaností. Přijetí mu?ských aspektů propůjčuje ?eně zvlá?tní vyzařování a zvy?uje její přita?livost.

Rů?ovobílý pelikán, který krmí svá mládata vlastní krví, poukazuje na bezpodmínečnou mateřskou lásku, která své děti ?iví celým svým bytím. Tak představuje Císařovna také Velkou matku, matku Zemi, která rodí a vy?ivuje v?echno ?ivé.

Dvouhlavý bílý orel (shodný s červeným orlem Císaře) symbolizuje transformaci, která přichází se sjednocením rozdílných aspektů bytí.

Měsíc a Země jsou spojeny a obklopeny magnetickým silovým polem. Kdy? se hluboké citové oblasti nevědomí (Měsíc) viditelně projeví (Země), stanou se přístupné vědomému vyu?ití (modré plameny vpravo i vlevo). Integrujete-li své vnitřní síly, budete vyzařovat celistvost a úplnost, která mag­ neticky přitahuje druhé lidi - ve va?í přítomnosti mají pocit bezpečí a ochrany. Spojení Země a Měsíce se znovu objevuje na koruně panovnice. Maltézský kří? zdůrazňuje význam sjednocení duchovních a materiálních kvalit.

Tvář Císařovny je obrácena k holubici: orientuje se na budoucnost. Ve své moudrosti se odvrátila od minulosti, vrabce.

Otevřená klenba v pozadí mů?e být pova?ována za bránu do nebe. Tato krásná fyzická forma pouze naznačuje něco krásněj?ího, něco mnohem vět?ího, co je v ní ukryto. Slovy Hermanna Hesse je "ka?dý projev na Zemi podobenstvím a ka?dé podobenství je otevřenou branou, kterou mů?e du?e, je-li připravena, vstoupit do vnitřního světa, kde ty a já, den a noc a v?echno ostatní jsou jen jedno. Ka?dý člověk se tu a tam ve svém ?ivotě k této otevřené bráně dostane. Málo jich ov?em vejde branou a obětuje krásné zdání za tu?enou skutečnost nitra." (z Iris)

Odkaz: Krásu, která tě přitahuje k druhým lidem, má? také v sobě. A? u? jsi mu? nebo ?ena, prochází? nyní procesem rozvíjení svých ?enských aspektů. Má? mo?nost zpracovat a vyjasnit neuzavřené mateřské konflikty.

Otázka: Existuje v tvém ?ivotě krásná, silná ?ena, od které se mů?e? učit?

Doporučení: Vizualizuj svou ideální ?enu! Napi? si její nejdůle?itěj?í vlastnosti. Pokus seji znovu objevit v jiných lidech a v sobě. Obklop se krásou a hojností.

Afirmace: Celá moje bytost je naplěna silou a krásou.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

IV

Císař (The Emperor)

Klíčová slova: Skopec; průkopník, objevitel, vůdce, iniciátor; tvůrčí moudrost; velké vůdčí vlastnosti; činorodost, dobrodru?nost, nový začátek; otcovství, autorita.

Císař je zpodoben jako korunovaný mu? v majestátním ?atu. Jeho trůn září ohnivými barvami Marsu a Slunce a je ozdoben hlavami divokých himalájských skopců. Stejný symbol moci a dobrodru?nosti nese i jeho vladařské ?ezlo. Glóbus s maltézským kří?em, znamení jeho císařské hodnosti, je výrazem spojení moudrosti a světské vlády.

Le?ící beránek s praporcem míru nasvědčuje podobné souvislosti. Ukazuje druhý aspekt divokého skopce: pravá vůdčí povaha obsahuje pokorné podřízení se kosmickým zákonům, stejně tak jako dynamiku a moc. Předpokládá také hluboké porozumění a trvalý ohled na vůli celku. Panovník s těmito vlastnostmi je naplněn horoucím soucítěním, je? mu umo?ňuje obětovat se pro blaho celku.

Dvojitý orel symbolizuje vnitřní a vněj?í proměny způsobené tvůrčí energií Slunce a ukazuje na tvořivý potenciál Císaře, který zvěstuje počátek nějaké iniciativy nebo nového ?ivotního úseku. Tento počátek mů?e znamenat roz?íření nebo expanzi v ří?ích panování, vlády nebo ovládání, nebo dobytí nových území (symbolizováno také nohama Císaře zkří?enýma ve tvaru čtyřky; srov. Princ holí). Na materiální úrovni to mů?e znamenat začátek nového slibného projektu, změny v povolání, cestování nebo otcovství. Na vnitřní rovině mů?e jít o nové poznání, odhalení, vhled do neznámých oblastní (explodující hvězdy na discích vpravo a vlevo) nebo dramatickou zku?enost.

Pokud své moci Císař vyu?ívá pro transformaci a nové začátky, jsou její účinky blahodárné. Běda ale, kdy? ji pou?ije k upevnění stávající situace. Struktury jeho ří?e ustrnou a jeho smělá, rozhodná ta?ení se změní v tvrdost. Jeho autorita, kdysi zakořeněná v moudrosti, se stane autoritativní nadvládou. ?ije ve strachu ze změny a úzkostlivě potlačuje ka?dou vzpouru ji? v zárodku. Jeho odpor vůči proměnlivému proudu Tao je jeho vlastním rozsudkem a jeho vláda dříve nebo později padne.

Odkaz: Tato chvíle je příznivá pro změnu nebo nový začátek. Důvěřuj své vlastní energii a následuj ji.

Otázka: Jaké obnovení či revitalizaci potřebuje tvůj ?ivot? Co pro to mů?e? udělat?

Doporučení: Zkoumej sebekriticky své chování, obzvlá?? ke svým podřízeným a k nadřízeným.

Afirmace: Důvěřuji své síle. Vládnu tím, ?e slou?ím, slou?ím tím, ?e vládnu.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

V

Velekněz (The Hierophant)

Klíčová slova: Býk; duchovní mistr, učitel, rádce, zasvěcenec; vnitřní vůdce, duchovní otec; nejvy??í transformace.

Této kartě vládne znamení Býka. Trůn zasvěcence je obklopen býkem a slony, jejich? povaha je shodná. Ve čtyřech rozích obrazu se nalézají čtyři cherubíni, strá?ci oltáře. Býk, lev, člověk i orel představují různé úrovně lidského bytí. Býk symbolizuje element Země (znamení Býka), hmotu a tělesnost. Lev představuje element Ohně (znamení Lva), intuici, silnou vůli a pohyb. Člověk zastupuje element Vzduchu (znamení Vodnáře), duchovně intelektuální úroveň. Orel představuje nejvy??í transformaci a je spojen s elementem Vody (znamení ?tíra), ří?í citů.

Velekněz v sobě v?echny tyto prvky sjednotil a přivedl k nejvy??ímu vyjádření. Titulem Velekněz není míněna nějaká hodnost v rámci strnulých církevních institucí. Míněn je zasvěcenec, dokonalý, osvícený - skutečný duchovní mistr, zprostředkovatel mezi bo?ským a lidským. V tomto smyslu je Velekněz skutečně bo?stvím, které se stalo tělem (Býk), konečným stádiem lidského potenciálu, které ho s bo?stvím spojuje.

?ena, která před Veleknězem stojí s mečem a srpkem měsíce, je Venu?e vládnoucí znamení Býka. Meč a Měsíc ukazují na vyrovnanost citů a rozumu. Velekněz v sobě spojil a dokonale rozvinul své mu?ské a ?enské části.

Ze spojení mu?ského a ?enského se rodí dítě Hórus, znázorněné v pěticípé hvězdě na prsou Velekněze. Dítě je nahé, bezbranné, zranitelné, plné otevřenosti a důvěry k existenci. Přirozenost dítěte je výrazem pravé moudrosti. Důstojné rysy duchovního vůdce se pojí s dětskou nevinností. Ka?dý, kdo chvíli prodlévá v blízkosti Velekněze, je touto jeho kvalitou uchvácen. K tomu, aby bylo mo?né plně vstoupit do spojení s jeho bytostí, je nutné nechat padnout v?echny obranné mechanismy.

Jeho hlava je obklopena pěti bílými okvětními listy ve tvaru srdce, výraz lásky v její nejčist?í, nejdokonalej?í formě. Je to ona láska, která vidí toho druhého a dává mu, co v té chvíli skutečně potřebuje. Nemusí v?dy jít o to, co druhý ?ádá nebo si přeje. Skutečný Mistr nesplňuje očekávání svého ?áka. Pravda je provokace, která nás mů?e probudit ze sladce tupého spánku nevědomosti. Ov?em, jen od sebelásky osvobozený vědoucí má právo jednat tak drasticky jako Je?í?, kdy? s důtkami v ruce vyháněl prodavače z dvorany chrámu.

Do hada transformace je zara?eno devět hřebů. Připomínají trnovou korunu, bolest a utrpení, které provází ka?dou transformaci. Skutečná změna se mů?e uskutečnit pouze v postoji otevřenosti (býk) a citlivosti (holubice), v důvěře a odevzdání se bo?ské lásce.

Tmavé pozadí zdůrazňuje funkci Velekněze: přiná?et světlo uvědomění do temnot nevědomosti.

Odkaz: Hledání sebe sama tě přivádí do duchovních oblastí. Tato karta mů?e ukazovat na setkání s duchovním učitelem nebo mistrem. Otevři se pro setkání s ním!

Otázka: Přitahuje tě nějaký mistr moudrosti (v minulosti nebo přítomnosti)?

Doporučení: Zabývej se učením duchovních mistrů. Vyhledej přítomnost nějakého učitele nebo mistra. Nav?těvuj skupiny, usilující o osobní růst. Zde se vyplatí poctivost k sobě, otevřenost a vnímaost. Sleduj pohnutky svého srdce.

Afirmace: Jen jeden jediný hlas je následováníhodný: hlas mého srdce.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

VI

Milenci (The Lovers)

Klíčová slova: Blí?enci; láska, přita?livost, sbli?ování, spojení; sjednocení protikladů láskou, uvědomění se prostřednictvím vztahů.

Karta představuje sňatek Císařovny s Císařem. Obřad vykonává Eremit - Poustevník - jedna z podob boha Merkura. Je celý zahalený do svého hávu - odkaz na to, ?e prazáklad v?ech věcí le?í mimo projevený svět a intelekt.

Milenci jsou výrazem dvou protikladů, je? po sobě tou?í a navzájem se přitahují. Dualita, která se odrá?í v ka?dém projevu této existence, je bytostně pro?ívána v milostném vztahu mu?e a ?eny. Ka?dý pokus o sblí?ení, sjednocení, spojení, je projevem vá?nivé touhy po znovuvytvoření ztracené jednoty. Av?ak ka?dý jedinec, ka?dý mu? a ka?dá ?ena v sobě nese dualitu mu?ských a ?enských částí. Ty se projevují mimo jiné v rozdílných, často si odporujících částech osobnosti.

To, co nás u druhého člověka neodolatelně přitahuje, jsou aspekty nás samých, se kterými se chceme ztoto?nit. Chtějí být vědomě přijaty a rozvinuty. Ná? partner zpravidla odrá?í na?e vlastní nevyvinuté a nepro?ívané stránky. To, co postrádáme sami v sobě, hledáme u druhých. Jde o příle?itost získat ?ivotně důle?ité zku?enosti na cestě k sebeuvědomění. Lekce nemů?e být pojata teoreticky, intelektuálním studiem ani hýřením citů. Vy?aduje bezprostřední existenciální zku?enost - plné pro?ití v?ech rozměrů ?těstí, extáze a vzájemného obohacování, ale také bolesti, zápasu a zániku, je? jsou nezbytné pro růst. ?ivé vztahy dávají zúčastněným pocítit v?echny duality a protiklady: lásku i ?árlivost, harmonii i spor, jednotu i odloučení, vzru?ující seznámení i rozčarující odcizení.

Cílem učení v této »?kole ?ivota« je stát se celistvou a dokonalou bytostí. K velkému cíli svého konečného rozvinutí se mů?eme přiblí?it pouze tehdy, nalezneme-li svou vlastní jednotu a vnitřní harmonii. Bla?enost, kterou v?ichni marně hledáme mimo sebe, je mo?no odkrýt a rozvinout pouze ve vlastním nitru. Ka?dý neklid, který námi zmítá, ka?dá ne­ spokojenost, která nás ?ene k partnerovi, pramení v hledání skutečného klidu a hlubokého míru. Proto také duchovní mistři stále znovu poukazují na to, ?e inteligentní člověk velmi brzo pochopí, ?e jej ?ádný vztah nemů?e nikdy skutečně uspokojit. "Proč? Proto?e ka?dý vztah je jenom ?ípem, letícím k poslední a nejvy??í lásce. Ka?dý milostný vztah je pouhým milníkem, nikoli cílem, ukazetelem cesty k vět?í lásce, která le?í před tebou... Ale jestli?e jsi alespoň jednou okusil lásky, pro?il jsi několik málo okam?iků čisté radosti, onoho ú?asného pulzování, ve kterém se dva lidé rozplynou... Jakmile se okno otevře a ty mů?e? nahlédnout na okam?ik do paláce, na jeho krásu, jeho velkolepost, jeho lesk, nebo ses jen jedinkrát na krátký okam?ik vloudil dovnitř a byls opět vyhozen, pak u? tě nádvoří paláce nemů?e nikdy uspokojit... Kdy? se zamiluje? do celku a nastává spojení s celkem, pak a jenom pak bude? naplněn." (Sannyas 16, Drama vztahů aneb dobrodru?ství lásky).

Zpět k symbolice karty: v?echny symboly jsou znázorněny v páru, připravené setkat se se svými protěj?ky. V jednotě sňatku dochází k transformaci, zobrazené okřídleným orfickým vejcem a hadem stočeným kolem něj. Obě děti dr?í v rukou symboly rozdílných úrovní, kterých se transformace dotkne: tělo (kyj), rozum (o?těp), city (pohár) a duchovno (květina). Ohraničující kopí v pozadí představují střet omezení a svobody, spoutanosti a nezávislosti, jako součást ka?dého vztahu. Mů?eme zde také rozpoznat dal?í tři symboly zvěrokruhu: Lva, ?tíra a Střelce. Červený Lev ztělesňuje mu?ský princip v přírodě a poukazuje na tvořivost, která ze spojení mů?e vyrůst. Bílý orel představuje ?tíra v transformovaném stavu. Zrcadlí ?enský prvek, oddanost vlastním citovým hlubinám. Cupido jako Střelec ukazuje na potřebu přímého, upřímného sdílení.

Odkaz: Vyta?ení této karty mů?e poukazovat na krásný a povzbuzující milostný vztah. Stávající vztahy se bud prohloubí, nebo skončí. S tím, jak se věnujete a reagujete s partnerem nebo se skupinou, se otevírají nové cesty osobního růstu a integrace vlastních protikladů.

Otázka: Co hledá? v lidech, které miluje?? Co pro tebe znamená naplňující vztah?

Doporučení: Hřej tarot společněs partnerem. Pou?ijte karty k tomu, abyste se o va?em vztahu dozvěděli co nejvíce. (Viz návod k objasnění vztahů v kapitole Způsoby vykládání).

Afirmace: Celá moje bytost je připravena setkat se s partnerem, po kterém odjak?iva tou?ím.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

VII

Válečný vůz (The Chariot)

Klíčová slova: Rak; nový začátek, obrat k dobrému, introspekce, meditace, duchovní cesta.

Vozataj meditativně sedí ve svém kočáru, který se je?tě nezačal pohybovat. Je oděn do zlatého brnění a rozjímá nad Svatým Grálem, jen? mu rotuje v rukou. Grál symbolizuje Kolo ?těstí. Vozataj pozorně zkoumá v?echny mo?né následky, dříve ne? se odvá?í nového začátku a rozjede se, proto?e rozhodne-li se jednou pro start, pak neexistuje ?ádné nazpět. Nic u? ho na jeho cestě nezastaví.

Tato karta poukazuje zcela v?eobecně na nové začátky. Mů?e jít o cestu nebo začátek nového ?ivotního úseku (vztah, domov, povolání). O ničem by nemělo být rozhodováno ukvapeně. V?e potřebuje přesné prověření a přípravu. Ale po důkladném zvá?ení v?ech mo?ných následků nemá být začátek zbytečně odkládán. V?e nyní nasvědčuje pro ??astný vývoj.

Brnění Vozataje je ze zlata a je posázeno deseti krystaly.

Symbolizuje Rakův ochranný krunýř, který podporuje současné stádium vnitřní transformace (zlato) a rozvoj potřebné jasnosti (krystaly). V dobách předělů a nových začátků potřebujete ochranu a podporu láskyplné atmosféry, poskytující pocit jistoty a bezpečí. Nadcházející změna s sebou přinese mnoho vzru?ení a neklidu. Vyhněte se v?em neuspořádaným, chaotickým a nepříjemným vztahům.

Nový začátek opou?tí nudnou rutinu v?edního ?ivota. Duchovní vnuknutí a nápady se mno?í a roz?iřují oblast va?ich činností (soustředné modré kruhy v pozadí). Jste schopni věnovat se více činnostem současně. Mnohotvárnost va?í práce vás obohacuje a stimuluje. Navzdory va?í podnikávosti nezapomínáte na svůj nejvy??í poznaný cíl. Cesta, na které se Vůz nachází, je dlá?děna zlatými kameny. Je to královská stezka, po které kráčí ka?dý duchovně hledající v touze po sebepoznání a vnitřní transformaci.

Čtyři sfingy (býk, lev, člověk, orel) jsou síly, je? uvedou Vůz do pohybu. Vyměnily si hlavy a těla a vzájemně si pomáhají. Jakmile bude rozhodnut správný směr, jejich energie se zná­ sobí a budou uvedeny do pohybu, aby zajistily úspě?nou cestu vpřed. Va?e důvěra ve vlastní síly a pocity vzrůstá a prohlubuje se.

Odkaz: Nadcházející změna slibuje ?íastné roz?íření tvého ?ivota. Připrav se proto, uspořádej své dosavadní vztahy a zkoumej v?echny mo?nosti. Mnohé nechá? za sebou.

Otázka: Jakých oblastí tvého ?ivota se změna týká? Mů?e? uzavřít staré a obrátit se k novému?

Doporučení: Hledej nebo si vytvoř bezpečné láskyplné prostředí. Tam mů?e? plánovat svou změnu nebo cestu. Také tvé tělo nyní potřebuje pozornost, péči a aktivitu.

Afirmace: Uspořádávám svůj ?ivot a připravuji se na nový začátek.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

VIII

Vyrovnání (Adjustment)

Klíčová slova: Váhy; rovnováha, soustředění, vyrovnání protikladů; vyvá?enost, spravedlnost.

Karta představuje znamení Vah, fascinující obraz rovnováhy, pramenící z nalezení vnitřního středu. Mladá ?ena (?enský aspekt Blázna) dr?í mezi svýma nohama velký magický meč a balancuje na ?pičkách. Podíváte-li se zblízka, uvidíte, ?e vlastně v?e spočívá na ?pičce meče. Pouze nejvy??í koncen­ trace a absolutní klid umo?ňuje stav rovnováhy v?ech věcí. Sebemen?í ru?ivá my?lenka by v?e rozkolísala a naru?ila rovnováhu, je? je podstatou Universa.

Mezi barvami převládá modrá a zelená. Modrá je barvou duchovních a intelektuálních schopností, jako je my?lení, ideje a moudrost; zelená barvou tvořivosti, schopnost ideje uskutečnit. Dolů směřující meč má podobný význam. Síly my?lenek jsou směřovány dolů, pou?ity ve spojení se Zemí a dány do jejích slu?eb (viz Eso Mečů).

Ramena ?eny jsou pokryta p?trosími péry Maar, egyptské bohyně spravedlnosti. Její tvář je zakryta, v?echna pozornost obrácena do nitra. Takto je přístupná idejím a příkazům vnitřního zákona.

Na hlavě nese korunu egyptského boha moudrosti Thotha. Na koruně jsou zavě?eny velké mísy vah: symboly kosmických zákonů od počátku (Alfa) a konce (Omega), v nich? vesmír v?e odva?uje.

Tato karta je výzvou k vystříhání se v?ech extrémů ve va?em denním ?ivotě. To se mů?e týkat jak citové zátě?e ve vztazích, tak oblasti práce a tvořivosti nebo zacházení s penězi. K tomu, aby právě vznikající velkolepé ideje přinesly plody, je potřeba plného soustředění a vyrovnanosti.

Bouře ?ivota nás stále znovu vyvádějí z rovnováhy. Neustálé výkyvy mezi ztracením a znovunalezením vlastního středu jsou procesem, který nás učí, jak mů?eme pozvolna stále vědoměji nacházet prostor vnitřního klidu a jasu.

Odkaz: Sleduj, které situace v denním ?ivotě tě vyvádějí z vnitřní rovnováhy. Objevuj podmínky, ve kterých opět nachází? svou harmonii. Vná?ej tuto kvalitu stále více do v?ech oblastí svého ?ivota.

Otázka: Co ti pomáhá dostat se do svého meditativntho středu a setrvat tam? Co se stane, kdy? ten střed ztratí??

Doporučení: Najdi si pravidelně čas k meditacím, které upevní tvou vnitřní rovnováhu. Dýchej do centra Hara (na ?ířku dlaně pod pupkem) a soustřeďuj tam svou pozornost.

Afirmace: Spočívám v klidu ve svém vlastním středu.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

IX

Poustevník (The Hermit)

Klíčová slova: Panna; nalezení vlastního světla; cesta do nitra; dokončení, sklizeň; spočinutí ve vlastním středu; moudrý vůdce.

Poustevník se vydal hledat vnitřní naplnění a nalezl v sobě své světlo. Je tak naplněn bohatsvím své vnitřních ří?e, ?e se mu vněj?í svět jeví bezbarvý a nedůle?itý. Ten, kdo spočívá v sobě samém, do?el domů. Nemá ?ádný důvod honit se za klamným zdáním vněj?ího a pomíjivého.

Cesta do nitra v?ak má i své namáhavé a svízelné aspekty. Chcete-li se na tuto cestu vydat, budete k tomu potřebovat odvahu a sebedůvěru, nebo? ne? proniknete k vytou?enému světlu, musíte projít zdánlivě nebezpečnými ří?emi va?eho vlastního stínu. Ty jsou na kartě symbolicky vyjádřené holí v podobě jedovatého hada a tříhlavým pekelným psem Kerberem. Pes má dvě hlavy nasměrované dopředu a jednu doza­ du. Část jeho pozornosti je zaměřena na minulost, aby se přesvědčil, ?e v?e důle?ité bylo dokončeno. Dříve, ne? mů?e být energie plně nasazena pro nové, musí být vyřízeno v?echno neuzavřené. K tomu, aby se člověk mohl stát dokonalou celistvou bytostí, musí integrovat také své ?ivoči?né stránky.

Transformující světlo vnitřní jasnosti naplňuje postupně v?echny úrovně jeho bytí. Klasy zrají, oddanost sobě samému přiná?í úrodu. Ta mů?e být sklízena a sdílena s druhými. Kdo nalezl svou vlastní vnitřní skutečnost, mů?e zku?enosti své transformace sdílet s ostatními hledajícími.

Poustevník bývá lidmi málo uznáván a jen zřídkakdy mu někdo rozumí. Je individuem, jen? neplave po proudu a nespokojuje se s povrchnostmi ?irokých mas. Přistupuje jen na takové vztahy, které mu umo?ňují hluboké setkání. Není-li to mo?né, pak raději dává přednost samotě.

Karta Poustevníka je pobídkou ke spoléhání se na vlastní vnitřní moudrost a k připojení se k lidem, kteří mohou být podporou na společné cestě. Cílem této cesty je nalezení vnitřního hlasu a učení se mu naslouchat. Objevte svého vnitřního vůdce a dobře poznejte vlastního vnitřního uzdravitele.

Odkaz: Akceptuj svoji samotu! Nestarej se o lidi, kteří ti nerozumí a raději by tě viděli »normálního«. Přidej se k moudrému vůdci nebo učiteli, pokud jej potká?.

Otázka: Existují pro tebe nějaké neuzavřené situace nebo vztahy?

Doporučení: Vypracuj seznam v?ech zále?itostí, které je třeba uzavřít nebo nějak dokončit. Ten, kdo se vydává za vlastním vnitřním světlem, musí vyjasnit neuzavřené konflikty a vyrovnat otevřené účty.

Afirmace: Tě?ím se ze své samoty. Mohu z ní vyjít, kdykoli chci.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

X

?těstí (Fortune)

Klíčová slova: Jupiter; nový začátek, expanze, tvořivost, velký průlom, sebeuskutečnění, neočekávané ?těstí.

Uprostřed víření energií a blesků se točí Kolo ?těstí o deseti paprscích, symbol úplnosti, která je v neustálém pohybu, a přece ve svém celku neměnná.

Tri figury, sfinga, opice a krokodýl, představují tři egyptská bo?stva. Sfinga spojuje čtyři magické ctnosti: vědění, vůli, odvahu a mlčení. Ze sjednocení zvířecích instinktů a intuitivních duchovních sil vyrůstá moudrost. Meč v tlapách sfingy svědčí o neúplatné rozli?ovací síle a schopnosti jasného my?lení.

Opice na levé straně Kola ztělesňuje přizpůsobivost (viz Mág). Vypadá to, jako by Kolo v neustálém pohybu udr?ovala právě ona.

Krokodýl představuje boha tvořivosti (viz Blázen). V rukou dr?í dva nástroje: egyptskou kotvu Ankh, symbol ?ivota. Ka?dý tvořivý čin přiná?í na svět něco nového. Hůl s hákem poukazuje na skutečnost, ?e mů?eme být »strůjci svého ?těstí«. Je mo?né rozpoznat vhodnou příle?itost a vyu?ít ji.

Střed kola tvoří Slunce, původ a sjednocení v?ech tvořivých sil. Slunce je také symbolem vědomí, poznání, osvícení. Ve Slunci se nalézá absolutní střed - centrum cyklonu - který i přes ve?kerý pohyb na svých okrajích zůstává tichý a neměnný. Ztělesňuje nejvnitrněj?í jádro, svědka, který zůstává nepřetr?itým kolísáním duality, ?těstím a ne?těstím, nadějí a stra­ chem nedotčen.

My v?ak je?tě pozorujme obvod Kola a tě?me se z průlomu do kři??álově jasnosti, z velkého ?těstí, které nám přítomný okam?ik přiná?í. ?ivot má pro nás připraveny nečekané dary a mo?nosti. K tomu, abychom nabízené mohli vnímat, stačí jen otevřít oči.

Odkaz: Jestli?e se v tvém ?ivotě nedějí zázraky, pak zde něco neouhlasí! Stojí? před mo?ností velkého průlomu! Vyu?ij tohoto okam?iku!

Otázka: Doká?e? opravdu přijmout Velké ?těstí? Co je?tě stojí v cestě?

Doporučení: Napi? si, nebo důvěrnému člověku vyjmenuj, co pro tebe v tvé současné situaci znamená ?těstí. Udělej si seznam v?eho, co ti v pro?ívání ?těstí právě teď brání.

Afirmace: Otevírám se zázrakům v mém ?ivotě.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

XI

Chtíč (Lust)

Klíčová slova: Leu; vá?eň; mnohotvárná tvořivost, talenty; síla; integrace animálních sil; překonání starých obava úzkostných stavů.

Tradiční název této karty je Síla. Crowley kartu přejmenoval, nebo? její význam vyjadřuje mnohem víc ne? slovo »síla« v bě?né řeči. Chtíč znamená víc ne? vitální sílu, zahrnuje také radost a po?itek z ní, znamená i vá?eň. ?ena sedící na hřbetě lva pravicí pozvedá do vý?e Svatý Grál, zapálený láskou a smrtí.

Karta zosobňuje bo?ské opojení, bo?skou extázi, bo?ské ?ílenství. ?ena se zdá být opilá. Také lev je chtíčem zapálen. Jeho sedm hlav představuje hlavu anděla, světce, básníka, cizolo?nice, smělého mu?e, satyra a lva - hada. Symbolizují různé aspekty a hlediska, které jsou ted spojeny a v orgiastickém pro?itku a splývají v uceleném vnímání. Jsou nezávislé na morálce a omezujícím rozumu. Zde vyjádřené formy energie odpovídají původnímu, tvůrčímu Řádu.

Vnitřní zvíře nelze zkrotit a integrovat bojem nebo potlačováním, nýbr? porozuměním a odevzdáním. Síla, kterou v tomto procesu získáte, vám pomů?e překonat va?e staré omezující úzkosti, co? znázorňují sepjaté ruce a postavy svatých v pozadí.

Deset paprskovitých kruhů roztrou?ených za ?enou a lvem ukazuje na doznívající staré morální představy, které jsou nyní nahrazeny deseti čerstvě zářícími, v horní části obrazu. Jsou symbolem nového světla, které - podobně jako hadi - proudí do v?ech směrů, aby starý svět zničilo a nově stvořilo. Tento proces proměn je opět vyjádřen ocasem lva, hadem se lví hlavou.

Tvář ?eny je zcela obrácena k ohnivé urně. Je dokonale pohlcena silou transformace, která tkví v ka?dém vědomém a dokonalém odevzdání. To je také tajemstvím tantry, vědomí, které vnímá plnost ka?dého okam?iku a přijímá v?echny aspekty ?ivota, ani? by cokoli odmítalo.

Chtíč odhaluje svůj vzácný tvůrčí potenciál jen tehdy, je-li dokonale chutnán, vychutnán a vypit. Teprve potom mů?e být pochopen a pou?it k vlastnímu uvědomění. Cesta ke světlu vede v?emi aspekty temnoty.

Odkaz: Pokud přijme? v?e, co v sobě nalezne?, doká?e? se v?ím pohybovat s hlubokým procítěním, uvědoměním, láskou a porozuměním.

Otázka: Které oblasti svého ?ivota chce? pro?ívat plněji? Co ti v tom v minulosti bránilo? Chce? začít znovu a nově?

Doporučení: Přijímej v?e vědoměji. City, jako je láska, smutek, bolest, zlost nebo strach, pro?íváme často jako překá?ky a zábrany jen proto, ?e jsme se je nikdy nenaučili vyu?ít jako potenciál.

Afirmace: Vychutnávám ?ivot plnými dou?ky.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

XII

Viselec (The Hanged Man)

Klíčová slova: Strnulost; ukončení pře?ité situace nebo vztahu; pou?tění, vzdávání se, odevzdanost; učení se vidět novým způsobem; nutnost prolomení starých stereotypů.

Viselec je přibit hlavou dolů, v poloze, ve které je zcela zlo­ mena jakákoliv osobní vůle. Situace je strnulá: neexistuje ?ádný prostor pro pohyb či hru. Jakýkoliv únik se stal nemo?ný. Hadi transformace a moudrosti jsou stočeni a spí.

Viselec je přibit na dřevo svých strnulých postojů a názorů. Jeho oči jsou zavřené, je slepý ke v?emu, co nezapadá do uzavřeného systému jeho představ. Ka?dá nová my?lenka, ka?dý nový impuls je ignorován nebo odmítnut.

Hlava Viselce je holá. Vlasy, symbol duchovního vnímání, jsou odstraněny. Viselec dokonce ztratil důvěru ve svou vlast ní intuici. V?echny jeho snahy se jeví jako bezvýsledné a odsouzené ke ztroskotání.

Přesto se uprostřed této beznaděje mů?e stát zázrak! Dospěli jste bodu, kdy se u? déle nemů?ete vyhýbat nahé skutečnosti. Nezbývá nic jiného, ne? se jí postavit - a pustit. Tato kapitulace, vzdání se strnulé svévole a zamrzlých ideologií vede k dalekosáhlé transformaci: prolomení rigidních stereotypů, odstranění starého haraburdí, naprostá odevzdanost svému vy??ímu Já, osvobození od úzkoprsosti a neústupnosti. Ten, kdo se dobrovolně skloní před řádem vesmíru, se mů?e sjednotit s proudem Tao. »Ne má vůle, ale Tvá se staň, nebo? Tvá vůle je také vůlí mou.«

Velkou odměnou za hluboké oddání se Celku je obrat o 180 stupňů. Co bylo dole, je obráceno vzhůru a my se mů?eme na svět podívat z nové perspektivy!

Odkaz: Má? nyní mo?nost rozpoznat, které oblasti tvého ?ivota jsou strnulé a nepru?né. Není třeba nic dělat. Pouhé přijetí tvé reality v sobě přiná?í transformaci.

Otázka: V kterých oblastech ?ivota trvá? umíněně na svém? Doká?e? své ztuhlé stereotypy my?lení a jednání poznat a upustit od nich?

Doporučení: Vytáhni si dal?í kartu pro to, co tě očekává, jestli?e se vzdá?.

Afirmace: Vzdávám se a poznávám. Ve svém ?ivotě přijímám a následuji bo?í vůli, která se mi krok za krokem odhaluje.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

XIII

Smrt (Death)

Klíčová slova: ?tír; smrt a znovuzrození, zánik a obnovení; trans­formace: ?tír-had-orel; vysvobození ze starých pout; vněj?í změny.

Karta Smrt neznamená fyzickou smrt. Vět?inou poukazuje na radikální vněj?í transformaci (vyjádřením vnitřní proměny je karta Vě?).

Staré vztahy vy?adují, aby byly rozlo?eny. Tento proces mů?e být spojen s bolestnými zku?enostmi. Nicméně vyta?ení této karty ukazuje va?i připravenost. Uvolnění, jakkoliv tě?ké mů?e být, vás osvobodí. Smrt ukazuje své dvě tváře: jedna z nich ničí a boří, druhá osvobozuje z tísnivých pout starého, je? dusí ?ivot. Který z těchto aspektů převládne, závisí na va?em postoji. S ka?dou snahou podr?et nebo ulpívat na starých vazbách se jejich umírání jeví o to bolestněj?í. "Dopřát si pád! Jestli?e to člověk jednou udělal, jestli?e se jednou dokázal vzdát jakékoli opory a pevné půdy pod nohama, poslechl pouze a jedině vůdce ve vlastním srdci, pak bylo v?e získáno, pak bylo v?e dobré, u? není ?ádný strach, u? není ?ádné nebezpečí" (Hermann Hesse, Klein a Wagner).

Obrazu vládne kostlivec, připravený nechat svou kosu sekat. Je zkroucený v nanejvý? obtí?né, napjaté pozici a chys­ tá se uvést do pohybu změnu - a konečně i transformaci. ?tír v dolní části obrazu má svůj jedovatý osten připraven k bodnutí. Květy leknínu a posvátné lilie umírají v bahně, ze kterého kdysi vze?ly.

Dal?í fáze: Had, symbol transformace. Je připraven smrtelně u?tknout, nastane-li správný okam?ik. Jeho obětí by se mohla stát ryba, stará minulost. Teprve kdy? oheň transformace v?echno stráví a obrátí v popel, mů?e vzlétnout Fénix.

Kostlivec nese něco na způsob koruny - pokrývku hlavy egyptských pohřbených. Je to odkaz na nezbytnost pohřbení starých idejí a představ. Provazce a ?ňůry musejí být přesekány, uvězněné du?e osvobozeny ze svých pout. Orel, konečné stádium transformace, rozpíná svá křídla a vzlétá.

Odkaz: Uzrál čas pro nutné změny ve tvém ?ivotě. Přijmi bolest, kterou s sebou ztráta starého přiná?í.

Otázka: Na jakých pře?itých vztazích nebo situacích je?tě lpí??

Doporučení: »Zemři, dříve ne? zemře?« Toto staré súfijské přísloví nás vybízí k tomu, abychom se učili umění umírat. Pokud v nás zůstává jakýkoliv strach ze smrti nebo z pádu, nemů?eme plně ?ít. Ka?dé ulpívání, ka?dé »ne« nám brání být v přirozeném proudu ?ivota.

Afirmace: Říkám: Ano ?ivotu, Ano smrti, Ano mně.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

XIV

Umění (Art)

Klíčová slova: Střelec; sjednocení protikladů, vyrovnání, vnitřní změna, transformace, alchymie, kvantový skok, tvořivá síla.

Alchymcké spojení Ohně a Vody, zobrazené u Blázna je?tě nad jeho hlavou, se přesunulo do středu obrazu. Celá karta je charakterizována symboly integrace, sjednocení protikladů.

Spojení ohně a vody, světlého a tmavého, mu?ského a ?enského, smrti a znovuzrození, je vnitřní proces. Splynutí protikladů je podstatným krokem k v?eobjímající jednotě. Vzájemně si odporující síly se proměňují v nový způsob bytí. Sňatek Císaře a Císařovny z karty Milenci nyní dosahuje svého naplnění v nejvy??ím umění transformace.

Sjednocení protikladů je početím něčeho nového. Velké Slunce a jej kři?ující Měsíce dávají zrodit hvězdám v pozadí.

?at má barvu tvořivosti - zelenou. Latinská věta vepsaná do Slunce zní v překladu: »Zkoumej vnitřní ří?e Země. Proči??ováním nalezne? skrytý Kámen.« To má (tak jako mnoho obrazů a symbolů Tarotu) na nejrůzněj?ích úrovních mnoho významů, ale ten neju?itečněj?í spočívá v souvislosti se zelenými ?aty (tvořivost) a poukazuje na nutnost spojení tvůrčích sil se Zemí.

Lev a orel, pomocníci v alchymickém procesu, ji? sami přeměny dosáhli. Poprvé jsme je viděli na kartě Milenci. Zde nabyli jak na velikosti, tak na významu. Lev, představitel ele­ mentu Ohně, přijal barvu vody. Orel, vy??í forma ?tíra a představitel elementu Vody, se zjevuje v barvě ohně. Tento obraz rovnováhy, inverze a integrace se opakuje na zlaté alchymistické urně. Havran na lebce je symbolem spojení smrti a znovuzrození.

Pára, energie nové kvality, stoupá, co? je zdůrazněno ?ípem Střelce (střed těla). Vytváří na ramenou duhy, symbol celistvosti. Osm kruhů na prsou (dva zakryté) vyjadřuje symetrii a rovnováhu. Včely (na ?atě Císařovny) a hadi (na ?atě Císaře) se spojili a objevili na zeleném ?atě. Včely zastupují umění, vnímání a integraci.

Odkaz: Karta Umění je výzvou k pohledu do nitra. Proces transformace nepotřebuje ji? v této fázi integrace protikladů ?ádné vněj?í podněty. K nalezení skrytého diamantu musí? nahlédnout do svého nitra.

Otázka: }aké protiklady ve svém ?ivotě nebo v sobě musí? nyní smířit a sjednotit?

Doporučení: Zavři oči a představ si ve svém těle fontánu energie. Koupej se chvíli v tomto v?e obnovujícím prameni světla.

Afirmace: Odevzdávám se transformujícím silám lásky. ]sem otevřeným kanálem tvořivé energie.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

XV

Ďábel (The Devil)

Klíčová slova: Kozoroh; plodivá síla, nová vitalita, humor, smyslnost, sexualita, tvůrčí energie, individualita.

Ďábel je dal?í z karet, které jsou nejčastěji ?patně vykládány. K pochopení této karty je nutné se oprostit od v?ech naivních, moralistických a pověrčivých představ.

Ďábel je zastoupen bohem Panem v podobě bílého horského kozla s mohutnými zakroucenými rohy. Sloup za ním symbolizuje vztyčený penis, koule dole varlata. Je to vyjádření tvůrčí energie v jejím nejmaterialističtěj?ím, nejmu?něj?ím projevu.

Ve varlatech jsou - podobně jako semena - čtyři ?enská a čtyři mu?ská těla, jejich? spojení zplodí nové. Velkou plodivou sílu ozřejmuje té? hůl s okřídlenou koulí a dvěma hady, Horem a Osiridem.

Falický sloup dosahuje a? k hornímu okraji obrazu. Protíná nebeskou klenbu, naznačenou tělem hvězdné bohyně

Nuith (prstenec nahoře). Právě tak pokračuje sloup směrem dolů, hluboko do zemského jádra.

Toto spojení středu Země a kosmu je nádherným obrazem tvořivé jednoty. Zakotvení hluboko v nitru Země umo?ňuje temně hnědé zemské energii, aby stoupala a splynula se zlato?lutou kosmickou energií shora. Spojení pozemské a kosmické energie vás inspiruje tvůrčím směrem a umo?ní tuto inspiraci vyjádřit.

Na čele Pana vidíme otevřené třetí oko, odkaz na jeho roz?ířené schopnosti v ří?i mimosmyslového vnímání. Je vidoucím, který vnímá nejen to, co je zjevné, nýbr? má schopnost proniknout hluboko do podstaty věcí.

Tváří se nanejvý? spokojeně a pobaveně. V?echny lidi, kteří chápou svět v jeho hluboké podstatě, lze poznat podle výraz­ného smyslu pro humor (např. Castanedův Don Juan). Jenom nevědomí jsou smrtelně vá?ní a plně ztoto?něni se svým my?lením a jednáním. Tato uvězněnost v ?ivoči?ně materiálním je také podstatou na?eho bě?ného pojetí dábla. Pan se v?ak spokojeně ?klebí nad lidmi s jejich projekcemi, kterými ho »zatracují do pekel«. Ve své moudrosti vidí, ?e ka?dá náru?ivost, ka?dá připoutanost, ka?dá touha po majetku vede ke zklamání a utrpení. Ale k tomuto náhledu mů?e člověk dospět jen opakovanou existenciální zku?eností. Čím více se učí vidět nebo se stává vědomým, tím častěji se dostává do stavu opravdového po?itku. Osvobozen ode v?ech moralistických omezení se s krajní smyslností oddává po?itkům Země, v ka?dém jevu objevuje extázi, ve v?em vychutnává to bo?ské, osvojí si dokonale materiální svět, ani? by jím byl ovládnut.

Odkaz: Zřejmě jsou lidé, kteří tě »zatracují«. Vyjdi jim vstříc s humorem a lehkostí. Přijmi, co ti ?ivot dává. Zůstaň nohama na Zemi!

Otázka: Má? nějaké přání nebo touhu, které si nechce? přiznat?

Doporučení: Posaď se pohodlně k meditaci. Sleduj svůj dech. Představ si, jak s ka?dým výdechem z tvé páteře roste kořen směrem ke středu Země. To jde velmi rychle. Cítí? ted, jak do tebe s ka?dým nádechem proudí energie Země a naplňuje celé tvé tělo. Nyní se přesuň vědomím k vrcholu své hlavy a otevři se pro zlato?lutou kosmickou energii. Prociíuj, jak se mísí se zemskou energií a prostupuje tvým tělem.

Afirmace: Jsem mistrem svého ?ivota.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

XVI

Vě? (The Tower)

Klíčová slova: Mars; pronikavá dalekosáhlá vnitřní transformace, uzdravování; staré se hroutí a dělá místo pro nové; duchovní obnovení, sebepoznání.

Síla stravujícího, očistného ohně boří staré a odmetá je pryč. Nic není u?etřeno. Vě? ega je otřesena v samotných základech. V?e, čeho se člověk pokou?í přidr?et, bude touto transformující silou zničeno. Domnělé jistoty minulosti se nezadr?itelně hroutí. Co zůstává, je důvěra, jakou kdysi osvědčil Job tváří v tvář stra?livým zprávám (Jobovy zvěsti). Je to poznání, ?e v?echny ?ivotní události povstávají z nekonečné lásky vesmíru a přiná?ejí mo?nost učení a poznání. Takové pochopení pravé podstaty událostí proměňuje i zdánlivé ztráty a bolestná zklamání v cenné dary, kterými skutečně jsou. Období zoufalství a vnitřního napětí mohou, jestli?e jsou správným způsobem přijaty, patřit k nejplodněj?ím fázím růstu.

Vě? je současně jednou z nejvy??ích karet pro uzdravování. Tak jako odstranění podebraného zubu osvobozuje celý or­ganismus, tak také ukončením stagnujících vztahů a situací, které brání růstu, začíná proces uzdravování celého orga­ nismu. Vytr?ení zubu mů?e být bolestivé, ale kdy? zub otravuje celý vá? systém, není jiná mo?nost. Rány osudu se mohou jevit stejně tak tragické a nepochopitelné, a přece k nám přicházejí jen proto, ?e je potřebujeme a sami si je, a? vědomě či nevědomě, vytváříme. Doká?ete-li rozpoznat a s plnou zodpovědností přijmout tyto zákonitosti ve svém ?ivotě, máte v?echny předpoklady ke skutečnému osvobození a úplné transformaci.

Oko Hóra představuje probuzené vědomí, které vidí rea­ litu takovou, jaká ve skutečnosti je. Holubice s olivovou větvičkou v zobáku symbolizuje odpou?tějící soucit k sobě i druhým, který pramení ze sebepoznání. Je poselkyní nového způsobu bytí, jemu? transformace (had) předcházela.

Odkaz: Probíliti v tobě nanejvý? intenzivní transformační proces nebo stojí? krátce před ním. Cokoliv, co se v tobě láme nebo otřásá, slou?í oči?tění a připravuje prostor pro něco nového. Umo?ni to!

Otázka: Doká?e? pohlédnout na sebe a ?ivot novýma očima?

Doporučení: Pozoruj se v denním ?ivotě. Situace se mohou opakovat, ty ale neopakuj své staré, omezující vzorce chování.

Afirmace: V?e, co se děje v mém ?ivotě, je pro mé dobro.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

XVII

Hvězda (The Star)

Klíčová slova: Vodnář; inspirace, krystalizace, sebepoznání, vyzařování, jasná vize; sebedůvěra; spojení s univerzální inteligencí.

Tato karta představuje nádherný proces. Nejvy??í kosmická inspirace je přijímána a promítnuta do materiální úrovně. Kartě vládne znamení Vodnáře. Médiem v tomto procesu je hvězdná bohyně Nuith (viz také Eón). Je zcela otevřená vstupům z duchovní roviny a ve slu?bě nejvy??ímu dobru je předává dál. Je kanálem, který bo?ská energie pou?ívá ke své manifestaci na Zemi. V obou nikách dr?í poháry, jimi? se vylévají spirálové víry energie. Její vlasy slou?í jako přijímající antény pro roz?ířené vnímání a spadají a? dolů k zemi, kam přiná?ejí nejvy??í kosmickou inspiraci.

To, co je?tě před chvílí bylo jen smělým pocitem, dostává prostřednictvím nové kři??álově jasné vize tvar a naplnění. Člověk získává pronikavěj?í pohled na neomezené mo?nosti svého vlastního rozvoje. Síla přijímaných vnuknutí mu dává křídla a to, co se zdálo nemo?né, se podivuhodě nádherným způsobem stává skutečností.

Člověk vedený tímto poznáním v sobě nese takovou kvalitu bytí, takové vyzařování, které magneticky přitahuje druhé lidi. Silou duchovní transformace ztratily masky osobnosti a omezení malého Já význam. Svéhlavost a strach zmizí s tím, jak se Vodnář stále více odevzdává působení svého osvobozeného ducha.

Přijímající antény v?ak musí být pravidelně podrobovány pečlivé očistě. Kdy? je přijímané smí?eno se sobeckými sklo­ ny, mohou tyto nesmírné síly působit zhoubně. Nad?ení se pak stává fanatismem, inspirace blouzněním. Vlastním pocitům je třeba věnovat zvý?enou pozornost. Tak jako se voda plynoucí z poháru bohyně Nuith proměňuje v krystaly, musí vykrystalizovat také emoce - musí být jasně a jednoznačně pochopeny. Toho v?ak nelze dosáhnout jejich kontrolou nebo potlačováním, nýbr? pravým citovým rozvinutím (symbolizovaným květy rů?í). Motýli, symbol transformace, ukazují, jak se va?e vlastní nazírání věcí změní a osvobodí od omezení starých návyků.

Odkaz: Nech svou hvězdu vystoupit vzhůru a zůstaň v kontaktu se Zemí. Důvěřuj svým vnuknutím a hledej způsoby, jak je sdílet s druhými. Podle svých plodů tě poznají a budou zkou?et.

Otázka: Naplňuje tě tvá současná pracovní oblast?

Doporučení: Zamysli se, dělá?-li pro uskutečnění svých idejí opravdu v?e.

Afirmace: Moje tvůrčí síla představivosti a moje spojení s v?eobjímajícím vědomím mi ukazují cestu, jak mé ideje realizovat.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

XVIII

Měsíc (The Moon)

Klíčová slova: Ryby; poslední zkou?ky, bludné cesty, iluze; ukončení karmy; vyrovnání se s podvědomím; práh k novým úrovním vědomí.

Ubývající Měsíc je v procesu ponořování se dál a hlouběji do temných oblastí du?e. Nastal čas posledních a často nejtvrd?ích zkou?ek. Nebezpečí, ?e v temnotě bude zapomenut vlastní cíl, je veliké. Na cestě číhá poku?ení a iluze, které se pokusí svést na nepravou cestu ka?dého, kdo usiluje vpřed.

Horní část karty ukazuje úzký průchod, který je stře?en nebezpečně vyhlí?ejícími strá?ci s vlčími hlavami (egyptský bůh mrtvých Anubis). Za nimi ční temné hrozivé brány, symbol jejich moci. V rukou dr?í Fénixovu hůl a symboly Merku- ra a Pluta jako klíče. U jejich nohou číhají ?akali, připraveni vrhnout se na mrtvoly těch, kteří se odvá?ili přiblí?it z nevědomosti nebo pouhé zvědavosti.

Stře?ený vstup je také zpodobením ?enského pohlavního orgánu, vaginy. Měsíc zde symbolizuje nevědomou oblast ?enského, to proměnlivé, vlhké, polo?eré, svádějící - onu nebezpečnou magnetickou přita?livost. V?e se zdá být tajemné, pochybné a marnivé.

Nový ?ivot v?ak vznikne teprve po průchodu touto bránou. Cesta k uvědomění nás přivádí do konfrontace s nevědomím, neznámem a nebezpečím. Dokud se člověk existenciálně nevypořádal s těmito oblastmi, nemů?e dojít k poznání. Poznat je mů?e jen skrze vlastní bezprostřední zku?enost. Závoje iluzí nakonec ustoupí světlu poznání a odhalí mu svou skutečnou podstatu. Pak také získá vzácný vhled do sku­ tečných mystérií, která se za nimi skrývají.

Analogií tohoto procesu jsou zasvěcovací rituály přírodních národů. Zasvěcení jako »vstup« do stavu dospělého vy?aduje podstoupení velmi tvrdé a nebezpečné zkou?ky, které před­chází dlouhá a pečlivá příprava.

Ten, kdo se rozhodne překročit práh do neznáma, potře­ buje neochvějnou odvahu a odhodlání k přípravnému cvičení. Blaze tomu, kdo v této fázi své cesty nalezne vůdce, kterému se mů?e svěřit! I zde nebo spí? obzvlá?? zde je v?ak zapotřebí nejvy??í bdělosti. Nabízí se příli? mnoho vůdců s lákavými přísliby - sami v?ak cestu neznají. Jenom ve spojení s hlasem vlastního srdce se mohou dokonce i chyby a okliky proměnit v cennou zku?enost.

Práh smrti je současně prahem k novému ?ivotu, vstupem do vy??ího stavu vědomí. To je na kartě vyjádřeno posvátným egyptským broukem, který ve svých kusadlech dr?í symbol Slunce. Do temnot přiná?í obnovující světlo. Kdekoli se toto světlo poznání objeví, temnota mizí. Nebyla toti? ničím jiným ne? iluzí, stínem, který vděčí za svou zdánlivou existenci jen věcem stojícím v cestě paprskům světla. Proces transformace spočívá v poznávání a odstraňování věcí, které světlo blokují.

Odkaz: Dotklo se tě volání neznáma. Ocitá? se na prahu nových zku?eností. Věnuj pozornost hlasu svého srdce, v klidu a pečlivě zkoumej mo?né nabídky pomoci a vedení.

Otázka: Které vnitřní oblasti jsou ti cizí či neznámé? Kde jsou tvá slepá místa? Jakých zku?eností se nejvíce obává??

Doporučení: Pravidelně medituj! Zvol si techniku, která se ti o- svědčila a praktikuj ji denně, nejméně po dobu tří měsíců. V?ímej si přitom kvality svých my?lenek a obrazů a občas si je zapi?, namaluj či nakresli. Zabývej se svými sny.

Afirmace: Největ?í tma je v?dy těsně před úsvitem.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

XIX

Slunce (The Sun)

Klíčová slova: Slunce; vysoká tvořivá energie; uvědomení; naplněná láska; moudrost, duchovnost, transformace.

Slunce září jako centrum uprostřed dvanácti hvězdných znamení a v?echno proniká svým světlem. Z jeho nejhlub?ího nitra rozkvétá rů?e poznání. Její světlo je esencí jasnosti a nejvy??ího vědomí.

Na zelené hoře tvořivosti tančí dvě děti s motýlími křídly, výraz osvobozeného vztahu mezi mu?em a ?enou. Získaná svoboda se projevuje v extatické radosti a nad?ení. Nyní jsou v?echny energie plně a zcela k dispozici společnému tvořivému procesu, nejsou ji? promarňovány v bojích o dominanci, ?árlivostí či omezováním.

Křídla společných tvůrčích mo?ností, zá?itek sjednocení ve slu?bě velkému Světlu, je vyná?ejí vzhůru. Jsou absorbováni v?eproměňujícím světlem. V ka?dém okam?iku za?ívají a vychutnávají naplnění. Není ?ádné přání, které by měla splnit daleká budoucnost. V?e je zde a v?e je dobré.

Zeď, která obepíná vrcholek hory, ukazuje na skutečnost, ?e nejvy??í vrchol svobody a uvědomění zůstává pro ty dva zatím je?tě uzavřen. Aby jej dosáhli, musí překonat je?tě jednu zvlá?tní překá?ku. Úzký vchod k Nejvy??ímu si musí ka?dý najít sám.

V tomto stavu extáze probíhá dalekosáhlá alchymická transformace. Člověk zobrazený na kartě Měsíc světlo pouze odrá?el, zde se stal jeho zdrojem a ztělesňuje moudrost a du- chovnost. Přestal být pouhým zrcadlem, které jako Měsíc jen odrá?í sluneční svit, ani? by samo bylo schopno světlo a teplo vyzařovat. Nalezl nejvy??í zdroj vnitřního světla. Do celého světa vyzařuje bo?skou moudrost a lásku a zaplavuje jej svě­ tlem transformace.

Něco nového a transformujícího dozrává v celém lidstvu, tak jako chemickým procesem způsobeným vřelými paprsky Slunce dozrává ovoce. Zrod »Nového člověka« vy?aduje dokončení procesu popsaného ve starých alchymistických textech. Fénix shoří jen proto, aby jako vzne?ený pták znovu povstal z popela a vzlétl vzhůru k nebesům. Světlo uvě­ domění prostoupí v?echny aspekty na?eho bytí.

Odkaz: Naplnění tvých přání je mo?né ted a tady. Uvolni se a odevzdej se velkému tanci. Správní partneři se najdou.

Otázka: Jaký úkol nebo projekt ted stojí před tebou?

Doporučení: Vizualizuj si světlo a teplo Slunce ve své hrudi a srdci. Během pří?tích dnů si několikrát za den připomeň, ?e slunce září v tobě a skrz tebe.

Afirmace: Jsem v souzvuku s bo?ským světlem, které mě naplňuje a vede.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

XX

Eón (The Aeon)

Klíčová slova: Vysoká schopnost úsudku; otevřenost vůči kritice; kritické sebezkoumání.

Střední část karty obklopuje tělo hvězdné bohyně Nuith. V noci se rozpíná po celém nebi, aby poskytla zázemí hvězdám, ve dne je opět pohlcena Sluncem. Jejím společníkem je Hadit, znázorněný jako ohnivá koule s křídly. Představuje v?evědoucí pohled, pohled ze v?ech stran najednou. Ze spojení těchto dvou vzniká dítě Hórus, dvojbo?ství.

Oko Hóra má schopnost vidět v celistvosti. Vidí, co vypadlo z harmonické jednoty. Jeho jasný vhled je základem v?eobsáhlé kritické schopnosti. Kritika zalo?ená na tomto hlubokém vnímání mů?e být sdělována způsobem, který druhé lidi neodsuzuje, nýbr? naopak je motivuje a inspiruje. Úsudky vze?lé z pravého náhledu jsou konstruktivní a prosté dogma.

Karta Eón poukazuje na nutnost uvá?eného posouzení nějaké situace. Je mo?né, ?e ne? k tomuto závěru nakonec dospějete, budete muset absolvovat dlouhý tě?ký pracovní proces.

Ucelený náhled nemů?e být dosa?en jen analytickým rozumem. Na procesu utváření názoru se podílí tělo, du?e i duch (tři postavy v dolní části obrazu). Během tohoto procesu se instinktivně přikloníte k tomu, co je pro vá? rozkvět přínosem a odvrátíte od toho, co není nápomocné.

Bůh Moudrosti Ohyros, zpodobněný jako okřídlený had (na obraze nahoře), symbolizuje nezměrnou sílu my?lenek, je? je k dispozici mysli, která odrá?í skutečnost bezprostředně, osvobozena od balastu předsudků a předpojatosti. Vyslovený soud pochází z vlastní bezprostřední zku?enosti. Zdrojem v?eho posuzování nakonec přestává být omezené vědomí jednotlivce a stává se jím ?ivot samotný.

Odkaz: Karta tě vyzývá opustit svou »?abíperspektivu« a dívat se na v?e z vy??ího hlediska. Kdy? rozpozná? del?í časové úseky (eón) a nadřazené souvislosti (a k tomu jsi stále blí?), bude? vnímat omezení v?ech lidských úsudků. Bude? stále více »vidět« věci takové, jaké skutečně jsou, bez hodnocení a posuzování.

Doporučení: Medituj nad následujícím výrokem: "Znamením tvé nevědomosti je síla tvé víry v nespravedlnost a ne?těstí" (Richard Bach, Iluze).

Otázka: Jakým způsobem získává? hlub?í vhled a poznání?

Af irmace: Bůh je nepoznaný, záhadný. Čím víc vím, ?e nevím, tím více se přibli?uji stavu bo?ství.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

XXI

Universum (The Universe)

Klíčová slova: Saturn; dokončení, kosmické sjednocení; velké cesty; osvobození z vázanosti; ukončení karmy.

Karta Universum je poslední z Velkých arkán. Uzavírá kruh, který začal Bláznem. Velké Dílo dospělo k dokončení a vrací se zpět k nevinnosti a sebezapomnění Blázna. Kapka mizí v oceánu a ten se rozlévá do kapek. Dokončení je současně novým začátkem na vy??í úrovni bytí. Konečného cíle je dosa?eno: je to návrat k prapůvodní kosmické Jednotě.

Člověk teď vidí sám sebe i svět takový, jaký opravdu je (oko Hóra nahoře vpravo). V?echny převleky, v?echny masky se staly nadbytečnými a nepotřebnými. Spojen s původní přirozeností, nechává se strhnout do vířivého tance neustálého pohybu vesmíru. Omezení malého Já se rozplývají v orgasmickém splynutí s Universem.

Nahá ?ena tančí tanec velkého osvobození. Okem Hóra prohlédla podstatu omezení. S tímto vhledem (symbolizováným srpem, který je?tě dr?í ve své pravé ruce) přesekává sí?, do ní? byla zapletena. Svou funkci ji? ztratil i obrovský had transformace. U? není potřeba jeho svůdné síly, která umo?ňovala potřebné zku?enostní lekce a zkou?ky na cestě. Odumřel sám sobě: nezbylo u? nic, co by mohlo jeho jedovaté u?tknutí zničit.

Čtyři cherubíni vydechují v?epronikajícího ducha do čtyř světových stran. "Pohleď, v?e je nové!" (Zjevenísv. Jana).

Odkaz: Nyní má? mo?nost vidět věci takové, jaké skutečně jsou. V?echny podmínky pro ??astný konec nebo nový začátek jsou dány. Události tvého ?ivota jsou v souzvuku s Universem.

Otázka: Ze kterých oblastí svého ?ivota se potřebuje? uvolnit? Je před tebou nějaká cesta nebo podnik, které čekají na to, ?e je zahájí??

Doporučení: Důvěřuj svému vnímání! Vypracuj seznam v?ech zále?itostí, jejich? vyřízením by se ti ulevilo.

Afirmace: Jsem zajedno s Universem.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Rytíř holí (Knigh tof Wands)

Klíčová slova: Ohnivý aspekt ohně; ohnivá energie, dynamický postup, vzhled, blí?ící se změny.

Rytíř Holí ztělesňuje mistrovství růstu a vnitřního vývoje. V levé ruce dr?í planoucí pochodeň (srov. Eso Holí), kterou spaluje v?echnu negativitu, je? mu stojí v cestě. Vzal na sebe úkol odstraňovat zábrany a blokády, které mu na cestě k vlastnímu růstu překá?í.

Jeho vlající plá?? je z ohně. Koně zdobí hlava jednoro?ce, jeho? roh symbolizuje vyvinuté třetí oko. Vlastní vnitřní vize se stala vozidlem (jezdecký kůň) pro rozhodné jednání navenek.

Rostoucí plaz se musí, čas od času, vysvléknout ze staré ků?e, která se mu stala příli? těsnou. Rytířovo brnění z hadí ků?e symbolizuje opu?tění v?eho starého a úzkého a odvá?ný skok vpřed.

Energie uvolněná roz?ířeným vnímáním se mů?e projevit, je nezastavitelná. Dokonce i tě?ké situace se pohnou pozitivním směrem.

Odkaz: Bdělost a otevřenost vůči lidem nebo situacím mohou vyprovokovat dynamické změny v tvém vědomí. Tyto dary existence přijmi s vděčností, ale neulpívej na nich.

Otázka: Dovoluje ti tvá současná ?ivotní situace plně rozvinout tvé energie? Pokud ne, co musí? odstranit z cesty nebo změnit?

Doporučení: Vyhledávej situace a příle?itosti, které tě vyzývají! Odevzdej se zde s ve?kerou svou energií.

Afirmace: Ka?dá výzva, která se přede mnou objeví, mi pomáhá růst. Ka?dá bouře posiluje mé kořeny.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Královna holí (Queen of Wands)

Klíčová slova: Vodní aspekt Ohně; sebepoznání, změna, soucit.

Královna Holí je mistryní sebepoznání. Nahlédla hluboko do své vlastní podstaty, co? proměnilo její bytí.

Příběh vypráví, ?e její dlouhé vlasy byly dříve černé a také její průvodce, panter, měl kdysi černý ko?ich. Transformace, kterou pro?la, ji obdařila zlatými vlasy a pantera proměnila ve lva. Vědomí jejich dřívěj?ího stavu ji v?ak naplňuje soucitem s bytostmi, které se je?tě neosvobodily. Aby mohla pomáhat druhým, rozhodla se dobrovolně nosit červenohnědé vlasy a lva udr?uje v podobě leoparda, jeho? černé skvrny nesou stopy temné minulosti.

Královna sedí na ohnivém trůnu, oděna v brnění na způsob ?upin, se symbolem Ryby na prsou. Sjednocení Ohně a Vody, intuitivního poznání a citového vytr?ení, způsobuje vnitřní proměnu. Koruna duchovní jasnosti a roz?ířeného vnímání má je?tě ostny trnové koruny - vzpomínka na pokoření a utrpení, je? její transformaci předcházely. Její oči jsou zavřeny v tiché extázi. Vědomí je zaměřeno do nitra a propůjčuje jejímu vyzařování bla?enost vnitřního míru. Hůl v její ruce je zakončena piniovou ?i?kou, symbolem duchovního růstu. Připomíná nám úkol, spojit vlastní uskutečnění se Zemí a dovolit druhým, aby se na něm podíleli.

Odkaz: Prací na sobě získává? viditelný náskok. Je čas naučit se, jak tento pokrok sdílet s druhými. Uplatňuj sebepoznání v denním ? ivotě!

Otázka: Jak mů?e? nalezené poznání sdílet s ostatními lidmi?

Doporučení: Medituj o následujícím výroku: "Učení se je objevování toho, co u? ví?. Činy ukazují, ?e to ví?. Učit - je pomáhat druhým lidem poznat, ?e oni to vědí stejně tak dobře, jako ty sám." (Richard Bach, Iluze).

Afirmace: Jsem zářivá bytost naplněná světlem a láskou.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Princ holí (Prince of Wands)

Klíčová slova: Vzdu?ný aspekt Ohně; intenzita; rozkvétající láska; intuitivní tvořivost; z temnoty do světla.

Princ sedí s otevřenou náručí na svém ohnivém voze, jen? se značnou rychlostí pohybuje vpřed. Skvrny v pozadí ukazují na temnotu, kterou nechává za sebou. Celý postoj vozataje vyjadřuje jistotu, otevřenost a svobodu. Je nahý, co? znamená, ?e se nepotřebuje skrývat ani chránit. V pravé ruce dr?í Fénixovu hůl, symbol moci a energie. Jako pionýr dobývá nové oblasti svého ?ivota (nohy jsou v pozici čtyřky jako na kartě IV, Císař). Jeho srdce se otvírá a on vidí svět novýma očima. Princ Holí ztělesňuje mistrovství intuitivní tvořivosti (zelená barva v plamenech). K tomu jsou nasazeny a vyu?ity v?echny smysly. Důvěřuje ve svou intuici a svými originálními ře?eními a my?lenkami překvapuje druhé. Jeho tvůrčí výlevy nemů?e nic zastavit ani omezit. Planoucí oheň ve voze jej udr?uje v pohybu.

Odevzdáním se lásce (květ lotosu v srdci) je povznesen nad sebe samého. Narůstají mu křídla z peří Fénixe a dovolují mu pozorovat svět z vy??í perspektivy.

Princ Holí je fascinujícím vyjádřením mladé, překypující energie a radosti ze ?ivota. Jeho my?lenky jsou smělé a plné tvořivé síly (okřídlený lev nahoře). Důvěra ve vlastní vnímání ho osvobozuje a umo?ňuje překonat současná omezení v my?lení a chování.

Je zcela připraven čelit ?ivotním zkou?kám. Jeho silná vůle mu v?ak mů?e pomoci k dosa?ení cíle jen tam, kde je v souladu s vůlí celku.

Odkaz: Má? v?echno, co potřebuje?! Nenech se omezovat! Nenech se brzdit! ?ivot je připraven tě přijmout. Důvěřuj svému neomezenému tvůrčímu potenciálu!

Otázka: Jaké výzvy se v tomto období dotýkají tvého ?ivota?

Doporučení: Rozpřáhni pa?e a dýchej zhluboka do srdce!

Afirmace: Miluji ?ivot a ?ivot miluje mne.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Princezna holí (Princesa of Wands)

Klíčová slova: Zemský aspekt Ohně; osvobození od strachu; nový začátek; optimismus; roz?ířené vnímání.

Strach je překonán! Princezna Holí, nahá, otevřená a nechráněná, zvítězila nad tygrem strachu (viz Blázen). Její hůl nese symbol Slunce. Péra na její hlavě zdůrazňují schopnost roz?ířeného vnímání a smysl pro spravedlnost, které překonáním strachu získala.

Tančí svůj silou nabitý, zanícený tanec ve velkém vzedmutém plameni. Vedle ní, na oltáři zdobeném hlavami be­ ranů, plápolá oheň Jara, nových začátků, jemu? Princezna slou?í. Ohnivě rudé pozadí symbolizuje vá?eň, ?ivotní sílu a planoucí energii. Kdy? zmizí strach, otevírají se netu?ené zdroje nad?ení a radosti, které nově utvářejí ná? ?ivot. Na?e omezující úzkost a strach, mrtvý tygr, mohou být pohřbeny.

Odkaz: Tvé staré strachy nad tebou ztratily svou moc. Jejich mrtvé zbytky tě u? nemohou vyděsit. Uvědom si své nejsilněj?í stránky.

Otázka: Jaký je dal?í krok ve tvém ?ivotě? Učiň ho beze strachu!

Doporučení: Nauč se transformovat své pocity strachu a vyu?ij uvolněný potenciál.

Afirmace: Přijímám svůj strach a proměňuji jej v lásku.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Rytíř pohárů (Knight of Cups)

Klíčová slova: Ohnivý aspekt Vody; odevzdání se milovaným; schopnost dávat; dosa?ení vy??ích emocionálních úrovní; duchovní vztahy.

Rytíř Pohárů má velká křídla, je? ho na jeho mocném bílém koni vyná?ejí vzhůru. Je oblečen do zeleného brnění; ve vztyčené ruce dr?í zlatý pohár s rakem. Vodní znamení Raka mů?e poukazovat na rodinné vztahy. Pojem rodiny zde v?ak musí být roz?ířen na libovolný vztah, zvlá?tě pak duchovní spojení (nebo duchovní společenství).

Světlemodrá křídla ducha pozvedají citové vztahy do vy??ích úrovní vzájemného porozumění a výměny. Také páv, symbol je?itnosti a marnivosti, tuto svou vlastnost překonal. Rozvíjí svou krásu a nabízí ji - prost samovlády - do slu?eb vy??ímu.

Zelené brnění zobrazuje Rytířovu velkou tvůrčí schopnost vyjadřovat své hluboké city. Dary, je? rozdává, jsou vyjádřením jeho snahy o dokonalej?í podoby citové výměny.

Odkaz: Tou?í? po intenzivní vzájemné výměně se stejně smý?lejícími lidmi.

Otázka: Jak mů?e být tato výměna ve tvých vztazích obohacena?

Doporučení: Hledej svou pravou rodinu, společenství, ve kterém se cítil doma. Najde? tam přesně takový druh komunikace, po kterém tou?í?.

Afirmace: Nalézám teď na společné cestě přátele, jejich? blízkost a podpora mi pomáhají dostat se do hlub?ího kontaktu se sebou.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Královna pohárů (Queen of Cups)

Klíčová slova: Vodní aspekt Vody; jak nahoře, tak dole; otevřené vyjádřené emoce; mateřství; citové naplnění.

Postava Královny Pohárů je zahalena do oblouků světla, tak?e ji člověk rozpozná teprve při pohledu zblízka. Její bytosti nelze porozumět analyticky. Musíte ji vycítit, vytu?it. Je zahalena do mystéria a ten, kdo chce toto mystérium pochopit, se musí odebrat hluboko do ří?e jejích pocitů.

Klidné jezero, na kterém spočívá, zrcadlí téměř neporu?eně její obraz. To, co vyzařuje navenek, se odrá?í v hlubokých emocionálních oblastech její bytosti. Je v kontaktu se svými city a otevřeně a věrohodně je také dává najevo. Pro lidi kolem ní mohou být často nesrozumitelné, ale to není její problém. Nikdy nepřistoupí na kompromis v citové oblasti, proto?e by musela popřít sebe sama a mohla by tak ztratit jas své krásy.

Bílé lotosy na jezeře a v její ruce symbolizují dávající lásku. Kořeny lotosů vycházejí z temných, bahnitých hlubin vody,

ale jejich listy a květy zůstávají bahnem a vodou nedotčeny. Voda z nich stéká nebo na nich vytváří malé perly. Zůstávají ve spojení s vodou a bahnem, rostou z nich, ale jsou jiné a oddělené. Také rozkvétající láska vychází z nevědomé oblasti instinktů a pudů a je jimi ?ivena. Světlo vědomí dává nevědomým silám nový způsob existence a propůjčuje jim něhu a krásu. Staré se zjevuje v proměněné podobě, je transfigurováno. Proběhlo emocionální znovuzrození.

Čáp, posel znovupřicházejícího jara, je předzvěstí něčeho nového. Na tuto kartu mů?eme také pohlí?et ve spojení s mateřstvím (viz také Princezna Disků a Císařovna). Lotos v ruce Královny je také lotosem Isis, Velké Matky. Rak v pohárumu?li poukazuje na domácí okruh rodiny.

Odkaz: Otevřeností v projevování tvých pocitů získává? na kráse. Mo?ná, ?e ti někteří lidé nerozumějí; nedělej si proto starosti! ]e dost jiných, se kterými se o své pocity mů?e? podělit.

Otázka: Přijímá? a rozvíjí? své citové bohatství?

Doporučení: Důvěřuj svým citům! ?ij v souladu s nimi!

Afirmace: Moje otevřenost a vitalita mě naplňují krásou!

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Princ pohárů (Prince of Cups)

Klíčová slova: Vzdu?ný aspekt Vody; touhy, přání, ?ádostivost; mo?nost transformace.

Hlavním úkolem Prince Pohárů je mistrně zvládnout emocionální potřeby. Vzduch ve spojení s Vodou symbolizuje silné vá?ně, co? je také příznačné pro hvězdné znamení ?tíra. Kočár Prince, připomínající mu?li, je ta?en ?tírem-orlem, co? ukazuje na mo?nost transformace. Pohybuje se těsně nad vodami emocí, nikdy se jich v?ak nedotýká.

Přání a ?ádosti musejí být vnímány a rozpoznány. Jsou to základní hnací síly na?ich ?ivotů. Jejich vyu?ití a dokonalé ovládnutí vy?aduje nejvy??í bdělost a intenzivní pozornost. Namísto potlačování je mů?ete vyu?ít v procesu uvědomování. Z tohoto pohledu jsou vozidlem, které nám pomáhá na cestě do na?ich vnitřních světů.

Had, symbol změny a moudrosti, se probouzí a napřimuje. Orel na Princově přilbě ukazuje na mo?nost duchovního osvobození. Vyu?ití těchto mo?ností je úkolem, který má před sebou. Uchvácen pozorováním hada zapomíná na lotosový květ (lásku), který nyní směřuje dolů. A? se naučí integrovat pudové síly ?ádostivosti, dostane lotos mo?nost znovu se rozvíjet a napřimovat.

Odkaz: Přijmi své sexuální potřeby a vá?ně a vědomě je naplňuj. V tomto procesu toho mnoho objeví?. Totálně se té zku?enosti odevzdej a pozoruj se v ní.

Otázka: Jaká tajná přání si nechce? přiznat?

Doporučení: Dopřej si ka?dý den splnění aspoň jednoho malého přání a tím se otevře? a přiblí?í? splnění těch velkých.

Afirmace: Přijímám své sexuální potřeby. Jsem tím ?ivěj?í a naplněněj?í.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Princezna pohárů (Princess of Cups)

Klíčová slova: Zemský aspekt Vody; emockmdlrtí svoboda; překo­ naná ?árlivost; důvěra v sebe.

Princezna Pohárů je zde zachycena jako tančící postava. Je vysvobozena z vězení svých citů. Získanou nezávislost a svobodu ukazuje také labu?, která se zvedá nad její hlavou. Zbavila se pout potřeby vlastnit a manipulovat. Osvobozená od ?árlivosti, je nyní obklopena něhou, laskavostí a jasností (kři??ály na jejím ?atě).

S nejvy??í něhou a jemností dr?í ve své ruce pohár s ?elvou, odkaz na ochranu, kterou láskyplně poskytuje sobě a druhým. Lotosový květ v její nata?ené levici svědčí o jejím odhodlání k dávající lásce. Nata?ená pa?e naznačuje odstup, který získala sama k sobě a který jí umo?ňuje rozvinout svou lásku v té nejčist?í podobě. Delfínovy oči jsou kři??ály. Minulost tedy mů?e být nahlédnuta jasnýma očima a uzavřena.

Odkaz: Důvěřuj svým pocitům a vnímání. Jsi na správné cestě.

Otázka: ]e je?tě něco, co ti brání v naprosté svobodě? Má? nyní mo?nost to také uvolnit.

Doporučení: Představ si, ?e tě obklopuje voda a ty tančí? lehkými, plynulými pohyby tanec osvobození.

Afirmace: Čím víc miluji sebe, tím víc lásky mohu sdílet s druhými.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Rytíř mečů (Knight of Swords)

Klíčová slova: Ohnivý aspekt Vzduchu; cílevědomost, cti?ádost, schopnost pru?ného my?lení; vá?nivost.

Rytíř Mečů v zlatozeleném brnění se v nejvy??ím trysku, je? ztělesňuje jeho cílevědomě zaměřenou mentální aktivitu, ?ene ovzdu?ím. Ví, čeho chce dosáhnout a nezastaví se, dokud svého cíle nedosáhne. Jeho schopnost koncentrace je pozoruhodná. My?lenky a nápady k němu přilétají rychlostí blesku; je mistrem tvořivého a přizpůsobivého my?lení, které pou?ívá k dosa?ení svých cílů (zlatozelené brnění). Čtyři vrtule symbolizují čtyři světové strany a poukazují na to, ?e síla my?lení není spoutaná prostorem ani časem.

Jeho silné intelektuální odhodlání se snoubí s hlubokou emocionální vnímavostí. Takovou vá?eň mohou roznítit jen cíle, které jsou silně citově nabity. Tělo, duch a du?e (tři vla??ovky) letí v harmonii po jeho boku.

Dlouhý meč v pravé ruce a krátká dýka v levé jsou u?ívány stejnou měrou. Představují dvě potenciální energie, jang (mu?sko-analytickou) a jin (?ensko-intuitivní), jejich? rovnováha bude na cestě vpřed nezbytná. Díky svým vyrovnaným a správně uplatněným schopnostem splývá Rytíř v rychlém pohybu se svým koněm.

Odkaz: Nastala vhodná situace pro tvorbu plánů, vytyčení cílů a jejich uskutečnění.

Otázka: Zná? dobře svůj cíl? Co se stane, kdy? ho dosáhne?? Bude? se umět tě?it ze svého úspěchu?

Doporučení: Sebekriticky zkoumej uvedené otázky.

Afirmace: Znám svůj cíl a vím, pro co pracuji. Ka?dý cíl je pouhým milníkem na cestě k mému nejvy??ímu poslání.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Královna mečů (Queen of swords)

Klíčová slova: Vodní aspekt Vzduchu; rozetnulí starých masek a rolí; jasnost; racionální, intelektuální, logické, objektivní.

Odlo?ení vlastních masek, odmítnutí jistoty zaběhnutých rolí znamená dobrovolné zřeknutí se navyklých obranných mechanismů. Mečem zostřeného vhledu vstupuje do vědomí poznání, ?e na?e masky nás nejen chrání a kryjí, ale také oddělují od na?eho Já a druhých. Energické rozetnutí starých masek představuje vysvobození a Královnu Mečů vyvádí z mračen do jasu a ?irého prostoru.

Krystaly za její hlavou, symboly rodící se jasnosti, nesou dětskou hlavu. Za odlo?enou ma?karádou se uvolňuje přirozenost a dětská nevinnost - důkaz pravé vnitřní moudrosti. Otevřenost a ochota dítěte přijímat, ve spojení s bystrým, kři??álově průzračným vhledem do nějaké bytosti nebo situace, je základním předpokladem pro práci poradce nebo terapeuta. Musí být připraven vzdát se vlastních masek a nenechat se zaplést do emocionálních sítí. Jen tak mů?e získat opravdovou důvěru nebo skutečnou schopnost nabídnout uzdravování a prostředí plné podpory.

Realizování vlastností této karty předpokládá dlouho uzrávající mistrovství. Jeho nejvy??ím výrazem je dalekosáhlá jasnost, která se odrá?í ve vztahu k lidem a ?ivotu.

Odkaz: Prochází? procesem, ve kterém se stále víc odděluje? od starých rolí a způsobil chování. To s sebou mů?e občas přiná?et i bolestné poznatky a zku?enosti. Ale vyplatí se to! Získaná jasnost ti dá svobodu.

Otázka: Za které role se nejsnadněji a nejčastěji skrývá?? Doká?e? se jich vzdát?

Doporučení: Pozoruj se ve svých rozdílných rolích. Mnohé bude? muset hrát dál-jen nynívědoměji ne? dříve. Přijmi své role a splň je jak nejlépe umí?, ale neztra? se v nich.

Afirmace: Jedinou mojí povinností v ?ivotě je zachovat věrnost sobě.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Princ mečů (Prince of Swords)

Klíčová slova: Vzdu?ný aspekt Vzduchu; intuice, tvořivé my?lení; rozetnutí v?ech zápletek; osvobození se od omezujících představ a modelů; jasné vnímání.

Princ Mečů je oblečen do přiléhavého zeleného brnění. Je mistrem tvůrčích my?lenek, idejí a plánů. Předpokladem tvořivého my?lení je neomezená svoboda. Tvůrčí my?lenkové pochody nemohou tolerovat ?ádné omezení. Proto se Princ rozpřahuje mečem hodně ze?iroka, aby pře?al spojení se třemi postavami, které táhnou vůz. Představují svazující ideje nebo pocity a omezující vztahy, které by Princův pokrok mohly zpomalit.

Krystal ve voze má tvar dvojité pyramidy a značí krystalizující vnímání. Je příznivá doba, dát novým my?lenkám podobu a tvar.

Na?e problémy se nám díky starým omezujícím pověrám a přesvědčením častokrát zdají býti nepřekonatelné: »Jsem slabý a závislý. Kdy? budu trvat na svém, budu potrestán,« nebo: »Musím dokázat něco mimořádného, abych byl uznán.« V minulosti, mo?ná v na?em dětství, mohly mít pocity tohoto druhu určitou platnost, ale s na?í současnou realitou vůbec nesouvisí. My v?ak tyto pocity vláčíme za sebou a opakovaně se dostáváme do situací, které je posilují. Říkáme si například, ?e věci upou?tíme a rozbíjíme proto, ?e jsme od přírody ne?ikovní.

Skutečnost je v?ak trochu jiná. Nedostáváme se do situací náhodně, ale na základě svých představ o skutečnosti je kolem sebe vytváříme. Člověk, který se stydí za svou »stra?nou« ne?ikovnost, se například ze strachu, ?e bude neohrabaný, natolik soustředí na své pohyby, ?e skutečně neohrabané jsou. Ve?kerá přirozená elegance, kterou vládne, zůstává neobjevena a nerozvinuta, proto?e ho v určité době v minulosti někdo přesvědčil k tomu, aby se pova?oval za neohrabaného.

Jestli?e se budeme zblízka zabývat těmi aspekty nás, které nás neuspokojují, uvidíme, ?e nám ka?dá nepohodlná nebo nevyře?itelná situace slou?í k tomu, aby nám ukázala na?e nepochopení a mylné postoje. Jakmile je prohlédneme, mů?eme je opravit nebo se jich vzdát.

Odkaz: Uvolni se ze v?eho, co omezuje tvoji mysl a tvého ducha. Své ideje a plány v?ak vyjádři tak, aby je druzí pochopili. Pokorně přijmi jejich mínění. Tvé my?lenky mohou daleko předstihovat svou dobu. Ty se v?ak mů?e? přizpůsobit a svou vizi uskutečnit v současnosti, ani? bys cokoliv obětoval.

Otázka: jakým přesvědčením, pocitům, vztahům nebo předprogramovaným idejím umo?ňuje?, aby tě omezovaly?

Doporučení: Napi? si seznam vnitřních a vněj?ích omezení a rozhodni se, kterých se chce? nynís konečnou platností zbavit.

Af irmace: Mé tvůrčí mo?nosti nemají ?ádné hranice, kromě těch, ve které věřím.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Princezna mečů (Princess of Swords)

Klíčová slova: Zemský aspekt Vzduchu, z chmur dojasu; vítězství nad náladami; vzpoura.

Princezna Mečů představuje čerstvou intelektuální jasnost. Právě roztří?tila starý oltář - explodoval a za sebou zanechal oblaka dýmu, suti a popela. Kdy? se intelektuální a duchovní (Vzduch) obnovení střetne se Zemí, ničí oltáře starých ideálů; kouř se brzy rozplyne a uvolní prostor pro jasnost.

Ka?dá změna, ka?dý vnitřní konflikt uvolňuje do vzduchu kouř a popel (emoce a nálady). Princezna Mečů v?ak nepři­pustí, aby mračna, uvolněná destrukcí starého a zbytečného, zkalila jasnost jejího vnímání. Svůj meč pou?ívá k tomu, aby od?ala nálady a ru?ivé my?lenky, které v ní povstávají. Je rozhodná a agresivní a dobře se vypořádává s praktickými zále?itostmi, obzvlá?? týkají-li se něčeho protikladného nebo paradoxního.

Princezna Mečů reprezentuje extrémně vzpurného člověka, který se nedá zastra?it zaběhlým ani svatým. Bouří se ve jménu jasnosti, otevřenosti a pravdy a je připravena zničit cokoliv represivního, cokoliv, co jí brání v plném pro?ívání ?ivota, včetně v?ech morálních kodexů. Její »ne« represi je zakořeněno v hlubokém »ano« sobě a existenci. To je mo?né přirovnat k Je?í?ovi, který důtkami vykázal prodavače z chrámu.

Odkaz: Tvoje my?lenky a názory mohou někdy rozbíjet »svaté« oltáře. Dávej pozor a nenech se pohřbít pod sutí. Nedovol svým náladám, aby nad tebou získaly moc. Zachovej věrnost svým ideálům.

Otázka: Jsou v tvém ?ivotě či okolí nějaké »staré oltdře«? Odvá?í? se je rozbít?

Doporučení: Obrat svůj pohled do svého nitra a ujisti se, zda tvé rebelie pramení z lásky.

Afirmace: Pravá rebelie je pozitivní, konstruktivní a tvořivá.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Rytíř disků (Knight of Disks)

Klíčová slova: Ohnivý aspekt Země, lékař, léčitel, finanční investice; sklizeň, práce, námaha.

Rytíř Disků je mistrem zdraví a materiální hojnosti. Jeho diagnostické schopnosti se týkají jak lidského těla, tak i ostatních hmotných statků: peněz, majetku a kapitálu. Co se týče zdraví, má cenné lékařské a léčitelské schopnosti. Ve finančních zále?itostech si jeho rada rozhodně zaslou?í pozornost.

Je období ?ní. Klasy v popředí jsou zralé. Rytíř dr?í cep, sklízí úrodu. Sklizeň je v?ak spojena také s prací a námahou. Malý, nepřemo?itelný Rytíř je sevřen do neohebného brnění. Jeho kůň vypadá vyčerpaně, jako by za sebou měl dlouhou namáhavou jízdu. Jak tě?ké je učinit vnitřní bohatství navenek viditelné a sklízet plody tohoto úsilí!

Slou?í-li tato práce osobnímu růstu, pak skutečně stojí za námahu. Rytířův ?tít je obklopen soustřednými kruhy slunečního světla, které hnědé kopce v pozadí proměňuje v zelenou horu tvořivosti. Zvednuté hledí s jelení hlavou pod­ trhuje jeho roz?ířené vnímání. Duchovní síly jsou úzce spojeny se Zemí a nabídnuty do jejích slu?eb (červenohnědý ?átek spojuje hlavu se Zemí). Země jim propůjčuje formu a strukturu, nezbytnou pro uplatnění těchto sil v pozemské, fyzické skutečnosti. Tato struktura mů?e být často bolestně vnímána jako omezení ducha, který tou?í po neomezenosti a nezávislosti. Neomezenou svobodu ducha v?ak nelze nalézt v útěku před po?adavky hmotných skutečností světa kolem nás. Svoboda se vyvíjí prostřednictvím na?í oddanosti, lásky a slu?by v?em rozměrům pozemského ?ivota.

Odkaz: Nastal čas nabídnout své schopnosti. Úkoly, je? před tebou le?í, jsou velké a vy?adují nasazení v?ech tvých sil. Vezme?-li náma­ hu na sebe, úroda té bohatě odmění.

Otázka: Jakým úkolům se ve svém ?ivotě sna?í? vyhýbat?

Doporučení: Kdykoliv se ti věci zdají příli? obtí?né, soustřeď se na pozitivní výsledky svých činů. Důle?itěj?í ne? výsledek, jeho? dosáhne? svými činy, je proces tvého vnitřního učení a růstu.

Afirmace: S ka?dým úkolem, který je přede mnou, přichází té? energie potřebná k jeho uskutečnění.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Královna disků (Queen of Disks)

Klíčová slova: Vodní aspekt Země; plodnost, fyzická vý?iva; překonání neúrodné minulosti.

Královna Disků má za sebou dlouhou a namáhavou cestu pou?tí (pozadí karty), po které dorazila do zelené a úrodné krajiny. Odpočívá na obrovském ananasu, vychutnává osvě?ující oázu a ohlí?í se zpět, na dlouhou namáhavou cestu.

Hůl s kři??álem a vlnité rohy na její hlavě symbolizují jasnost jejího roz?ířeného vnímání. ?aty z hadí ků?e a glóbus v náručí symbolizují obnovení Země a poukazují na úrodnost.

Kozel v popředí představuje plodivou sílu nezbytnou pro vznik nového ?ivota. Mů?eme v něm v?ak také vidět vlastnosti Kozoroha: neústupnost, vytrvalost a nezávislost. Královna Disků věnuje velkou pozornost svému tělu. Ví naprosto přesně, jakou péči tělo potřebuje, aby, jako chrám du?e, mohlo odpovídajícím způsobem vyjadřovat její vnitřní krásu. Týká se to jak fyzické a kosmetické péče, tak správné vý?ivy a péče o zdraví.

Odkaz: Má? za sebou vyprahlou část své cesty a přijí?dí? k úrodné oáze. Mů?e? si odpočinout a věnovat se sobě a svým fyzickým potřebám.

Otázka: jak opomíjí? své tělo, svůj zevněj?ek? Libuje? si v něčem?

Doporučení: Věnuj více pozornosti svému zdraví a kráse svého těla.

Afirmace: Věnuji svému tělu láskyplnou pozornost a mé tělo mi odměnou poskytuje ?ivotní energii, radost ze ?ivota a zdraví.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Princ disků (Prince of Disks)

Klíčová slova: Vzdu?ný aspekt Země; velká energie v materiálních zále?itostech; neochvějnost, rozvá?nost; tělesná aktivita.

Princ Disků představuje proces rozkvětu a oplodňování, co? je znázorněno mno?stvím rozličných květů v pozadí. Sedí na spolehlivém voze, ta?eném silným býkem, jeho? symbol se opakuje i na jeho helmě. Plody kolem něj ukazují na bohatství úrody, která oplodnění a růst následuje.

V levé ruce dr?í kouli (Země) s matematickými symboly, odkaz na nepřetr?itě obnovovanou manifestaci (plody) na mikrokosmických i makrokosmických úrovních existence. ?ezlo v jeho pravici zakončené koulí a kří?em představuje globální vědomí, které se projevuje v ka?dém pozemském jevu.

Býk táhne s neochvějnou vůlí vůz vpřed. Nic ho nezastaví, nic nemů?e zlomit jeho ocelovou vůli dosáhnout cíle. Právě v nejdůle?itěj?ích a nejvá?něj?ích materiálních zále?itostech Princ Disků opakovaně prokazuje svou neochvějnost, rozvá?nost a hou?evnatost.

Vlastnosti jeho ta?ného zvířete ve spojení s jeho otevřeností (je nahý a nechráněný) činí Prince ve styku s ostatními lidmi důvěryhodným. Bytost Prince je meditativní. Ve své tvůrčí interakci se Zemí nalézá hluboké porozumění smyslu ?ivota.

Odkaz: Je čas činů. Má? příle?itost získat důle?ité zku?enosti.

Otázka: Jaké činnosti ti přiná?ejí nejvíc potě?ení? Které činnosti by ti pomohly k sebeuskutečnění?

Doporučení: Najdi si fyzickou tvůrčí aktivitu, ve které nalezne? radost a naplnění.

Afirmace: Nalézám činnost, která mne naplňuje a uspokojuje.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Princezna disků (Princess of Disks)

Klíčová slova: Zemský aspekt Země; těhotenství; Matka Země, zrození, obnovení; harmonie.

Zakulacené bří?ko Princezny Disků ukazuje na její těhoten­ ství. V tomto Tarotu je to třetí karta pro mateřství (viz také Císařovna a Královna Pohárů). V přeneseném smyslu je Princezna Disků také matkou nové identity, my?lenky nebo pojetí.

Ve své levici dr?í disk, jeho? střed tvoří čínský symbol dokonalé rovnováhy, jin-jang. Ze středu absolutní rovnováhy vykvétá rů?e Isis, Velké matky plodnosti. Harmonická rovnováha jin a jang, mu?ského a ?enského aspektu, poskytuje vhodné prostředí pro obnovený a rovnoměrný rozvoj v?ech oblastí na?eho ?ivota.

Hůl v její pravé ruce přesahuje horní okraj obrazu; její dolní konec je ozdoben kři??álem, vyzařujícím světlo. Tento kři??ál, nebo diamant, představuje zrození nejvy??ího a nejčist?ího světla. Vznikl v Zemi, v nejtemněj?ím ze v?ech elementů a je připraven své světlo Zemi vrátit.

Na hlavě má Princezna beraní rohy, znamení pronikání do něčeho nového. Její vlasy jsou nejprve spleteny do silných co­ pů, potom volně splývají dolů. Cop symbolizuje propojení tří bytostí (otce, matky, dítěte), které přiná?í vazbu a povinnosti. Tento vzájemný vztah v?ak není daný prov?dy. Po nezbytné době pevného spojení jsou v?ichni tři, jako vlasy na obraze, zase volní a bez omezení.

Trůn Princezny se nachází v háji posvátných stromů, na úpatí Svatých hor. Zem, v ní? stromy koření, září ?lutým posvátným světlem ducha, které je holí přená?eno z Nebe na Zem. Stromy představují spojení ducha s hmotou. Zrozením jiového je světlo přiváděno na Zem. Energie kosmu se stávají viditelné v ?ivotě člověka a v?e pronikají svou bo?skou kvalitou.

Odkaz: Do tvého ?ivota vstupuje něco nového. Připrav se na to!

Otázka: Co musí? změnit, aby v tvém ?ivotě mohlo vzniknout a uzrát něco nového?

Doporučení: Medituj chvíli nad obrazem Princezny. Dýchej zlehka a své oči nech spočinout na symbolu jin-jang. Pak zavři oči a prociíuj kvalita nového, které vstupuje do tvého ?ivota.

Afirmace: Otevírám se nové kráse v mém ?ivotě.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Eso holí (Ace of Wands)

Klíčová slova: Oheň; intenzivní nebo silná energie; transformace.

Eso Holí je znázorněno jako mohutná ohnivá pochodeň, symbol elementu Ohně, jemu? jsou Hole podřízeny. Tato karta je po Slunci druhou nejvy??í kartou pro energii. Ukazuje volně proudící sílu, dynamickou energii, osvobozenou od blokád a strachů. Blesky, vy?lehující v?emi směry, představují pohlcující sílu těchto plamenů. V?echno bezpečí a jistoty, na kterých jste lpěli, budou vlivem této pronikavé energie otřeseny a zničeny. Jsou-li z cesty odstraněny překá?ky, mů?e začít obnovování v?ech oblastí a úrovní ?ivota. Znovuo?ivující síla naplní celou va?i bytost novým světlem. Nyní je důle?ité, aby volně proudící energie nalezla tvůrčí vyjádření. Mů?e být vyu?ita pouze v případě, ?e máte cíl, ke kterému ji mů?ete nasměrovat. Dal?ím krokem po odstranění blokád je nalezení správného rámce pro její uskutečnění.

Odkaz: Má? mnoho síly a energie! Nyní jde o to zjistit, kde a jak ji chce? a mů?e? investovat.

Otázka: Jaká činnost tě nejvíc přitahuje? Co ti přiná?í nejvíc radosti? V jakém rámci mů?e? své sny uskutečnit?

Doporučení: Na vý?e uvedené otázky odpověz konkrétní činností!

Afirmace: Otevřeně vyjadřuji svoji energii a sílu.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Dvojka holí

Nadvláda (Dominion)

Klíčová slova: Mars ve Skopci; válečná energie; dynamický průkopník; nadvláda nebo zvládnutí situace.

Planeta Mars, nositel dynamické aktivní síly, je ve svém vlastním znamení Skopce představujícím průkopníka, který nepřestává hledat stále nové cesty a postupy. Nutkání vpřed nachází nové směry.

Hole jsou znázorněny jako dvě překří?ené dord?e, tibetské symboly vládce hromu. Masky s koňskými hlavami ne jejich koncích jsou symbolem hrubé ničivé síly. Hroty ?ípů jsou ozdobeny hady, co? poukazuje na obnovení, které kráčí ruku v ruce s destrukcí.

Podstata Nadvlády spočívá v harmonii a soustředění. Lep?í výraz by mo?ná byl »velení« ve smyslu velení sobě. Tento stav vy?aduje shromá?dění a soustředění v?ech energií tak, aby poskytovaly odvahu nezbytnou k nastoupení nové cesty.

Drastické změny, které se na této cestě mohou vyskytnout, nemohou průkopníka vyvést z rovnováhy.

Pozadí obrazu ukazuje střetnutí Vody a Ohně, alchymický symbol sjednocení rozdílných aspektů na?í bytosti. Z tohoto sjednocení povstává nové. Přijetí rozdílů a zdánlivých konfliktů umo?ní ře?ení, která změní a roz?íří ná? rozhled.

Odkaz: Věnuj pozornost svému vnitřnímu soustředění. Pokud jsi v kontaktu se svým středem, jistě situaci zvládne?. Důvěřuj své síle. Nepřistupuj na ?ádné fale?né kompromisy!

Otázka: Které úkoly a situace jsou ti výzvami?

Doporučení: Pokud stojí? před nějakou situací, která tě vyzývá, pohodlně a rovně se posad. Dýchej zhluboka do svého podbň?ku. Čekej, a? se tvůj dech zjemní a zklidní a pocítí? naprosté uvolnění. Nyní si představ situaci, o kterou jde. Představ si, jak se s ní vypořádává? ze svého středu.

Afirmace: Sílu, kterou teď potřebuji, nalézám ve svém středu.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Trojka holí

Ctnost (Virtue)

Klíčová slova: Slunce ve Skopci; ctnost, integrita, upřímnost, sebejistota, ?ádné kompromisy.

Tři hole nesou lotosové květy, které se právě otvírají. Tento rozkvět je výsledkem vnitřního probuzení. Tělo, duch a du?e jsou v harmonii. Z tohoto stavu krystalizuje celistvost, která nepřipou?tí ?ádné líné kompromisy. Vnímáte a připou?títe svou vlastní sílu bez u?ití moci, ani? byste ji podrobeně přenechávali někomu jinému. Přes vněj?í dynamičnost zůstává vá? střed jasný a nedotčený.

Návrat vědomí k bodu vnitřního klidu chrání před přetí?e­ ním zbytečnými problémy a dává vzniknout novému pocitu sebedůvěry. Vnitřní moudrost je dost silná na to, aby odrazila v?echny nálety úzkosti a pochybností. Hloubavé , analytické úvahy intelektuálního rozumu vás - jste-li naplněni ?ivotní energií a jasnou vitalitou (oran?ová barva) - nemohou nijak ohrozit.

Odkaz: Stejně jako u Dvojky Holí je tématem koncentrace. Nyní v?ak bez boje,nebo sebemen?ího usilování rozkvétá z tvé důvěry.

Otázka: Které úkoly či situace stojí před tebou a vy?adují soustředěnou energii?

Doporučení: Otevři se novému uvolněnému přístupu k sobě i druhým lidem.

Afirmace: Mám sílu a odvahu přemý?let a vědět.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Čtyřka holí

Uskutečnění (Completion)

Klíčová slova: Venu?e ve Skofá; zavr?ení, jednota; mo?nost nového začátku.

Kruh je uzavřen. V jeho středu se setkávají a spojují v?echny rozpory a protiklady. Harmonie mezi mu?ským a ?enským, aktivním a pasivním (holubice a hlava berana) se vrátila. Oheň tvořivosti je za?ehnut.

Venu?e, symbol krásy a lásky, se spojuje se Skopcem, principem nových začátků. Srdce pudí vpřed a hledá nové směry pro rozvíjení krásy. Nové v?ak předpokládá ukončení starého. Konflikt protikladů musí být překonán způsobem, který vás na cestě k va?emu nejvy??ímu cíli posune vpřed. Napětí ve vztahu mů?e být přínosem, je-li rozpoznána a respektována jedinečnost obou partnerů. To vám umo?ní vzájemnou pod­ poru na cestě vpřed.

Odkaz: Do tvých vztahů proniká něco krásného. Poprvé si toho mo?ná v?imne? ve chvíli, kdy budou zpochybněny a otevřeně roze­ brány zaběhané poměry. Vyjasnění starého je předpokladem pro nové sjednocení, pro nový začátek.

Otázka: Přijímá? svého partnera takového, jaký já je, i přes rozdíly mezi vámi? Které oblasti potřebují naléhavě vyjasnit nebo uzavřít?

Doporučení: V případě, zeje mezi nějakým člověkem a tebou napětí, je nyní vhodná chvíle vztah vyjasnit a staré uzavřít.

Afirmace: Uzavření starého mě uvolňuje pro nové.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Pětka holí

Spor (Strife)

Klíčová slova: Saturn ve Lvu; omezení; nenaplněná touha, zahořklost; úzkost; marné úsilí.

Centrální hůl ztě?kla, jako by byla z olova. Na okřídleném disku, který obvykle odkazuje na vzestup do vy??ích sfér, je teď pěticípá hvězda obrácená ?picí dolů. Její střed je pokryt pěti malými, překrývajícími se disky. Oko Hóra ztratilo jasnost svého pohledu. Také hadi regenerace vypadají líně a ospale. Hlavy Fénixů jsou od sebe odvráceny, jako by se chtěly sobě vyhnout.

Karta naznačuje v?eobecně stav, v něm? je blokována (Saturn) tvořivá síla Lva. Volný tok energie je silně br?děn, a tudí? dochází ke stagnaci. Koncentrovaný náboj marně usiluje o nalezení mo?nosti projevit se. ?ivot se stává zátě?í. Malá křídla dole pokračují v zápase a sna?í se tě?kou olověnou hůl pozvednout.

Odkaz: V této situaci ti hrozí velké nebezpečí rezignace. Saturn nám připomíná, ?e se o věci musíme starat krok za krokem. Nedej se přemoci. V?dy hled do plamenů, které za holemi i přes v?echny překá?ky hoří dál. Tato karta svědčí o tvé připravenosti postavit se situaci a něco podniknout.

Otázka: jaké nepřekonatelné překá?ky stojí mezi tebou a uskutečnění tvých činů? Jak ted vypadá hora úkolů a povinností před tebou?

Doporučení: Postupuj krok za krokem! Ber v?e trochu lehčeji! Vytáhni si na to dal?í kartu.

Afirmace: Ve své práci doká?u stále lépe vyjadřovat své pocity a tvořivost.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

?estka holí

Vítězství (Victory)

Klíčová slova: Jupiter ve Lvu; vítězství, úspěch; jasnost; průlom;sjednocení sil.

Kdy? jsme dost dlouho hledali (Pětka Holí) a kdy? jsme vynalo?ili maximální mo?né úsilí, přichází náhlý průlom a nečekané vítězství je na?e. Jsme naplněni vzne?eným pocitem síly, který nám dopomáhá k vítězství na v?ech ?ádoucích úrovních.

?est holí síly je harmonicky uspořádáno a ve svém působení se doplňuje. Lotosové květy (láska), Fénixí hlavy (znovuzrození, obnovení) a okřídlené koule s hady (tvořivá síla, nové stvoření, oko Hóra) jsou sjednoceny a vzájemně se posilují. Plameny opět hoří.

Fialová barva v pozadí zesvětlela a zjasněla bezpečným pocitem vítězství. Ve starém Egyptě byla tato barva znamením průlomu k vítězství.

Jupiter, planeta ?těstí a expanze, se spojuje s tvořivostí Lva.

V?ech cílů bude bez námahy dosa?eno. Vítězství by v?ak nikdy nemělo znamenat vítězství na úkor druhých. Boj musí být veden čestnými prostředky a má slou?it dobré věci, která přiná?í prospěch v?em zúčastněným.

Odkaz: Uskutečni to, k čemu se chystá?. Tento okam?ik slibuje úspěch.

Otázka: Čeho chce? skutečně dosáhnout? Co pro tebe znamená vítězství?

Doporučení: Nech v sobě povstat jasné odpovědi na vý?e uvedené otázky. Potom vytáhni dal?í kartu, aby ti ukázala, které síly tě na tvé cestě k vítězství podporují event. brzdí.

Af irmace: Raduji se z úspěchů v mém ?ivotě. Ka?dá událost v mém ?ivotě mě přibli?uje k mému konečnému cíli a mé vítězství přiná?í prospěch v?em zúčastněným.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Sedmička holí

Odvaha (Valour)

Klíčová slova: Mars ve Lvu; odvaha, statečnost; vliv; riskování; ?ádné kompromisy.

Mu?ská, válečná síla Marsu má ve spojení s odvahou Lva neuvěřitelnou sílu a účinnost. Boj bude veden neohro?eně. Fialová barva v pozadí je barvou válečníka, který se bez váhání pou?tí do boje a kterého uspokojí pouze jednoznačné vítězství.

?est holí v pozadí nese tibetské symboly síly (srov. s ?est­ kou Holí). Společně slou?í centrální silné holi, jejich energie jsou sjednoceny a namířeny k cíli.

Sedmička Holí představuje zintenzivnění stavů vyjádře­ných na dvou předchozích kartách. Odvaha zde vyjádřená pochází z vlastních ?ivotních zku?eností. Byla získána díky schopnosti učit se z minulých zku?eností. Jestli?e tyto lekce aplikujete, doká?ete podstupovat vět?í rizika s vědoměj?ím přístupem.

Kompromisy nepřicházejí v úvahu, byly by popřením va?í vlastní vnitřní skutečnosti. Je na čase, abyste se postavili za své a zůstali bezpodmínečně věrní svým energiím!

Odkaz: Věrnost sobě znamená postavit se za svou vlastní pravdu i tváří v tvář nezměrnému odporu. Důvěřuj své síle. V souěasné situaci se musí? za ka?dou cenu prosadit.

Otázka: Přijímá? vědomě v?echny konsekvence? Jaké obavy ti doposud bránily v tom, aby ses prosadil.

Doporučení: Měj na paměti svého vnitřního bojovníka. Jaké pozitivní vlastnosti ztělesňuje tento aspekt tvé bytosti?

Afirmace: Otevřeně a upřímně vyjadřuji svou vlastní vnitřní realitu.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Osmička holí

Rychlost (Swiftness)

Klíčová slova: Merkur ve Střelci, jasná, přímá, rychlá komunikace; překonání nedorozumění.

»Rychlost« je karta překonávání překá?ek, které nám stojí v cestě (Pětka Holí). Blokáda, znázorněná čtvercem, se nyní proměňuje ve velký brou?ený kři??ál, který hraje duhovými barvami.

Tyto překá?ky mohou být překonány otevřeným, přímým a jasným vyjádřením va?eho stanoviska. Nedorozumění ustu­pují před jasností. Nalezli jste svůj vlastní vnitřní střed a svou pozici mů?ete prezentovat s důrazem a otevřeností (rudé, dynamické ?ípy vycházející ze středu). To, co dosud vypadalo jako nepřekonatelný problém, ztrácí na významu a ustupuje do pozadí. Překonáte-li počáteční váhání a jste-li připraveni nazvat ru?ivé vlivy pravým jménem, zbavíte je jejich schopnosti omezovat a brzdit.

Duha, symbol celistvosti, poukazuje na to, ?e se tento proces blí?í ke konci. Díváte se zpět a zji??ujete, ?e i tě?kosti minulosti přispěly ke zdokonalení procesu učení.

Odkaz: Nastal okam?ik, kdy má? jasně a otevřeně dát najevo své vlastní stanovisko. S otevřeností a jistotou se nedorozumění vyjasní.

Otázka: Existují lidé, kterým si neodvá?í? otevřeně říci svůj názor?

Doporučení: Vyu?ij této příle?itosti a těm, kteří pro tebe něco znamenají, se víc otevři. Promluv si s nimi nebo jim napi?.

Afirmace: Moje otevřenost a sebedůvěra otvírají srdce těch, které miluji.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Devítka holí

Síla (Strength)

Klíčová slova: Slunce ve Střelci; moc získaná sjednocením vědomých a nevědomých energií; celistvost.

Silná hůl uprostřed spojuje Slunce a Měsíc. Nevědomé skryté síly (Měsíc) jsou zviditelněné zářícím světlem vědomí (Slunce). Dřímající síly se probouzejí a mohou být vyu?ity k dosa?ení cílů. Poznání tohoto nevyu?itého potenciálu uvolňuje energie, které se vám mohou zdát nové a neobvyklé. Srpky měsíce na osmi ?ípech v pozadí také symbolizují sílu, která pochází zevnitř a důrazně zahání temnotu nevědomosti.

S tím, jak se nevědomé stává viditelným, jsme v?ak konfrontováni s četnými oblastmi, které jsme dosud dr?eli vskrytu, abychom se na ně nemuseli dívat. To mů?e vyvolat strach z opětného pro?ívání neuzavřených situací a z obnovené bo­ lesti skrytých ran. Strach před vlastní nepoznanou silou, která uchvacuje a přetváří v?echny oblasti na?eho ?ivota.

Rodící se sebepoznání v?ak nedovoluje ?ádný návrat do známých situací slabosti nebo nevědomosti. Va?e vnitřní síla poroste s velikostí úkolu. Za?ijete, jak va?e energie daleko překračuje hranice, které jste dosud pova?ovali za skutečné. Tato klíčová zku?enost je začátkem pronikavého vnitřního i vněj?ího rozvoje va?eho potenciálu.

Odkaz: Jsi v procesu objevování své skutečné síly. Důvěřuj svému vnitřnímu vůdci! Mo?ná se bude? chtít napojit na skupiny usilující o osobní růst - mohou ti pomoci rozvinout tvůj potenciál.

Otázka: Bojí? se tak trochu své vlastní síly? V jakých oblastech tvého ?ivota se tento strach projevuje?

Doporučení: Prozkoumej, jakým způsobem bylo v tvém dětství potlačováno spontánní vyjadřování síly. Jaká dogmata a zásady se z toho vyvinuly? Bud připraven se s nimi rozloučit.

Afirmace: Čím dál tím jasněji vím, kdo jsem. Toto poznání vede k plnému rozvoji mé síly.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Desítka holí

Útlak (Oppreaaion)

Klíčová slova: Saturn ve Střelci; potlačované pocity; zadr?ovaná energie; odloučení, izolace, agrese.

?ivá energie osmi holí v pozadí je potlačována a br?děna dvěmi silnými holemi, je? nesou stejné symboly, které se objevily na Dvojce Holí. Zatímco na kartě »Nadvláda« jsou hole spojené a vzájemně se podporují, zde stojí odděleně, proti sobě a tvoří strnulou blokádu.

Komunikační pohotovost Střelce blokuje Saturn, jeho? přísnost vyvolává silný strach. Z obav před odmítnutím, nelibostí nebo trestem potlačujete své vlastní pohnutky. Va?e síla, vitalita a va?e ?ivotní energie nemohou být vyjádřeny a potla­čeny se proměňují ve vztek, hněv a násilí. Kdy? va?e agrese nenajde ?ádný vněj?í ventil, namíří dovnitř a vyústí v sebeobviňování, depresi nebo nemoc.

Tato karta je výzvou. Poznejte a ukončete potlačování sebe a svých ?ivotních impulsů. Učiňte krok k odpovědnosti za sebe sama, k osvobození se od bezdůvodných »moralistických« zábran.

Odkaz: A? u? si potlačování svých energií uvědomuje? nebo ne: existuje mnohem víc věcí, které mů?e? vyjádřit, pro?ít, vychutnat a oslavit. Měj odvahu vyjádřit svůj vnitřní oheň!

Otázka: V jakých situacích potlačuje? svou sílu a zbavuje? se radosti ze ?ivota? Čeho se bojí??

Doporučení: Vytáhni si dal?í kartu s otázkou, jak bude vypadat tvůj ?ivot v okam?iku, kdy se odvá?í? uvolnit?

Afirmace: Mám právo následovat své pocity a ?ivotní impulsy, nebo? mi to umo?ňuje pravdivě vyjádřit mou lásku.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Eso pohárů (Ace of Cups)

Klíčová slova: překypující láska, citová jasnost, hluboká sebeláska; pravé dávání a přijímání.

Bílý lotos, symbol dávající lásky, tvoří základnu modrého poháru (barva elementu Vody). Středem nádoby proudí jasný paprsek energie, spojující Zemi a kosmos. Pohár je médiem, které se nabízí pro setkání toho, co je nahoře a dole, co je uvnitř a vně.

Eso Pohárů je ?enským protěj?kem Esa Holí; je otevřené, vnímavé, odevzdané a nese v sobě transformující moc dávající lásky. Horní i spodní část karty vyjadřuje stejnou vnitřní kvalitu; dole v emocionální oblasti vody, nahoře v jemnohmotné sféře ducha. Jak nahoře, tak dole: to, co je poci?ováno v nitru, se jasně a otevřeně projevuje navenek. Tím vzniká citová jasnost, podtr?ená vyvá?eností a harmonií obrazu.

Dávání lásky probíhá bez jakékoliv námahy. To, co do nás bez přestání proudí z nekonečné hojnosti Universa, z nás zase samo, jsme-li otevření a vnímaví, vyzařuje ven. Mů?eme to přirovnat ke květině, která vydává svou vůni bez ohledu na to, zda k ní někdo přichází její vůni cítí, nebo voní sama pro sebe.

Toto dávání nezávisí na jednotlivých, uzavřených lidech. Existuje toho tolik, co mů?eme sdílet! Mů?e se toho účastnit celá existence. Splývání s v?eobjímající, v?epronikající láskou je tichou extází, kosmickým orgasmem!

Odkaz: Jsi v hlubokém kontaktu s v?eobjímající láskou. Naplňuje tě a ty ji mů?e? ?tědře a neomezeně předávat druhým.

Otázka: jak vyjadřuje? lásku ty?

Doporučení: Nech na sebe kartu chvíli působit. Přečti si je?tě jednou poslední dva odstavce popisu a zavři oči. Představuj si, ?e jsi otevřeným kanálem bo?ské energie.

Af irmace: V?eobjímající láska naplňuje mne i mé okolí.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Dvojka pohárů

Láska (Love)

Klíčová slova: Venu?e v Raku; přijímající láska; ?fastné vztahy; citová výměna.

Máte-li rádi sami sebe, jste přita?liví i pro druhé. Va?e vnímavost k sobě samým vás připravuje na to, abyste se dokázali plně dát někomu druhému. Hluboká emocionální výměna, dávání a přijímání přetékající lásky je mo?né. Spojení je, jak naznačují dvě propletené ryby, plné harmonie. Z bahna se zvedají dva lotosové květy a rozkvétají. Poháry jsou naplněny a přetékají, co? je výrazem nesmírného citového bohatství. To je obraz dokonalé radosti a tiché extáze.

Jezero je klidné, nebe jasné a modré. Hluboký mír (?lutá) naplňuje city (voda), kterými prostupují obnovující síly (zelená - srov. Dvojka Mečů). My?lenky jsou osvobozeny a plné jasu (modrá obloha). Očima lásky se celý svět proměňuje v ráj.

Odkaz: Tvoje schopnost přijímat lásku přitahuje druhé lidi. Odevzdej se sobě, druhým a ?ivotu!

Otázka: Se kterými lidmi a v jakém prostředí nyní mů?e? sdílet svoji lásku?

Doporučení: Věnuj pozornost lásce, která je ti projevovaná. Otevři se jí, aby tě prostoupila.

Afirmace: Není třeba dělat nic jiného, ne? vychutnávat, co ?ivot nabízí. Dovoluji lásce, která mě naplňuje, aby ovlivnila můj ?ivot.


více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Trojka pohárů

Hojnost (Abundance)

Klíčová slova: Merkur v Raku; překypující výměna lásky; vzácné, cenné pocity, které mohou být v důvěře sdělovány.

Tři poháry jsou vytvořeny z granátových jablíček. Tyto vzácné, lahodné plody symbolizují ?ivoucí poklady neobyčejné lásky. Poháry stojí na zlatých lotosových květech, které je vrchovatě naplňují, a? přetékají. Láska se rozlévá v překypující radosti.

Kdy? jsme zapojeni do okruhu láskyplného dávání a přijímání, za?íváme hojnost na v?ech úrovních ?ivota. Předev?ím ale mů?eme vychutnávat to, co je vůbec nejdůle?itěj?í a nejkrásněj?í: nevyčerpatelné bohatství láskyplného, hlubokého setkávání s lidmi, kterým se mů?eme beze strachu otevřít. Takové vztahy jsou otevřené v pravém slova smyslu. Nikdo nemá potřebu druhého vlastnit nebo spoutávat. Jestli?e jsme pochopili zákon hojnosti a máme odvahu také podle něj ?ít, pak víme, ?e se nám v hojné míře dostane v?eho, co potřebujeme. Víme také, ?e je nesmyslné chtít nějakého člověka manipulací připoutávat k sobě. Důvěřujeme své přita?livosti a lásce a víme, ?e tato mů?e růst a rozkvétat jedině v bezpodmínečné volnosti. Vděčně a radostně vítáme a ?ehnáme v?echno, co přichází i odchází. Tím se ná? ?ivot hojností naplňuje stále víc a my se cítíme obdarováváni stále bohatěji.

Odkaz: Mů?e? se podělit o něco obzvlá?? cenného. Otevři se lidem, kteřís tebou tyto vzácnépocity doká?ou sdílet. Jsou také darem; není nutné je hledat.

Otázka: Jsou kolem tebe lidé, kteým jsi dosud otevřeně nevyjádřil svou lásku?

Doporučení: Co mů?e? dát, dej nyní a plně si uvědomuj své nekonečné bohatství.

Afirmace: Dnes dostávám od ?ivota v?e, co k hojnosti potřebuji.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Čtyřka pohárů

Nadbytek (Luxury)

Klíčová slova: Měsíc v Raku, láska, ně?nost, Tpěte; citové bohatství.

Rů?ový lotos svědčí o lásce, přijaté od druhých. Je součástí na?eho citového bohatství, které nás naplňuje a které se projevuje v na?em okolí nadbytkem a krásou. Schopnost, toto v?e vděčně a pokorně přijímat, odhaluje vnitřní plnost, kterou mů?eme sdílet s druhými.

Zlaté poháry vyjadřují citové bohatství, které má své kořeny hluboko v podvědomí. Tento nadbytek je stejně tak darem, jako zodpovědností. Vy?aduje umírněné a uvědomělé chování, stejně tak jako umění u?ívat a sdílet s ostatními.

Existuje v?ak nebezpečí, ?e se city osamostatní; umírněnost je ta tam a my se jim nevědomě podřizujeme. Jasná modř nebe ztemní a voda ztratí svůj poklidný jas. V dobách nadbytku je nutné být dvojnásob bdělý. Obzvlá?? v rodinných nebo intimnich vztazích mů?e přemíra péče nebo pozornosti působit tísnivě.

Odkaz: Dostává? mnoho lásky a péče. Vychutnávej ji, ale nenech se zatáhnout do osidel závislosti.

Otázka: Má? nějaký vztah, který tě omezuje? Chová? se k někomu příli? oddaně?

Doporučení: Po sebekritickém zodpovězení vý?e uvedených otázek si vytáhni kartu, která ti poradí, jak se s danou situací vypořádat.

Afirmace: Vychutnávám čas trávený společněs (jméno) s vděčností a radostí.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Pětka pohárů

Zklamání (Disappointment)

Klíčová slova: Mars ve ?tíru; zklamaná očekávání; ztracená rovnováha; problematické vztahy; nečekané rozru?ení.

Ze zlatých pohárů se staly skleněné; jsou prázdné a křehké. Tvoří pentagram obrácený ?picí dolů, jeho? významem je vítězství hmoty nad duchem. ?hnoucí vítr vytrhl kořeny lotosu a zničil jeho květy. Slaná voda je mrtvá.

Očekávání byla příli? velká. Nečekaná příhoda, mo?ná jen unáhlená reakce, náhle v?e zmařila. Agresivní ničivá energie, která nyní ovládá scénu, pravděpodobně dlouho kvasila pod povrchem. Přehlí?eli jste ji, mo?ná proto, ?e jste její existenci nechtěli připustit. Ignorovali jste varování va?eho vnitřního hlasu, nyní se v?ak musíte postavit tváří v tvář demaskované skutečnosti a pohlédnout jí do očí. Ka?dé zklamání pramení ze záva?ného sebeklamu.

Ka?dé zklamání v?ak v sobě také obsahuje mo?nost naučit se důle?ité lekci. Kořeny lotosu jsou stočeny do tvaru motýla, který symbolizuje transformaci (od housenky k motýlu). Kdy? se ve vědomí vynoří staré rány, pocitujeme bolest v její původní intenzitě. Kdy? ji doká?eme přijmout, máme ?anci skutečně se uzdravit.

Odkaz: Buďto byla zklamaná některá z tvých příli? velkých očeká­ vání, neboje hluboko v tobě strach z nějakého zklamání. Nastal vhodný okam?ik se z této situace poučit.

Otázka: V jakých oblastech svého ?ivota se obává? zklamání? Čemu tě dosavadní zklamání naučila? Co mů?e? udělat, aby se zklamání neopakovala?

Doporučení: Vytáhni si na ka?dou z vý?e uvedených otázek dal?í kartu!

Af irmace: Poznáváním sebeklamů umo?ňuji vyléčení mých. zraněných citů.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

?estka pohárů

Rozko? (Pleasure)

Klíčová slova: Slunce ve ?tíru; chtíč, rozko?; radost v sexuálních vztazích; bohatá výměna sexuální a srdeční energie; emocionální obnovení.

Strach ze zklamání (Pětka Pohárů) je překonán. Tělo a du?e byly oči?těny a jsou připraveny na radostné setkání s milovanou bytostí.

Lotosové květy se otvírají a září mocnou ?lutooran?ovou barvou probuzené vitality. Poháry jsou vyrobeny z mědi, kovu vnitřního uzdravení. Zblízka mů?eme v ka?dé nádobě rozeznat stočeného hada; ten symbolizuje transformující sílu přirozeně pro?ívané sexuality. Přetékající city se z květů vylévají do pohárů, jejich? podno?e jsou z cenných, vzácných plodů.

Tato karta vás vyzývá k tomu, abyste se odevzdali bohat­ ství své vlastní emocionality. Mů?e vám to připadat jako skok do vody, jako drá?divé vzru?ení z hlubokého potopení, zmizení, z uvolnění. Po vynoření jste osvě?eni a omládlí. Jde o proces smrti a znovuzrození. Odměnou za odvahu je v tomto případě hluboká emocionální očista a obnovení.

Odkaz: Vychutnávej v?e, co ti ?ivot přiná?í. Je to ten nejlep?í způsob, jak vyjádřit tvůj vděk.

Otázka: Setrvává? v zastaralých přesvědčeních nebo pocitech viny, které ti brání ve vychutnávání rozko?e?

Doporučení: Vychutnávej své emocionální bohatství a poděl se o ně s někým.

Afirmace: Otevírám se milované bytosti, se kterou mohu pro?ívat radosti lásky na v?ech úrovních.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Sedmička pohárů

Smilství (Debauch)

Klíčová slova: Venu?e ve ?tíru; příli?ná aktivita; rbzmrzelost; nasycenost, znechucení.

To, co je?tě před chvílí bylo zdrojem rozko?e a ?ivotní radosti, ztratilo nyní svou přita?livost. Květy jsou zvadlé a jejich vůně zatuchlá. City opět ztratily rovnováhu a ukazuje se, ?e dosud nebylo překonáno nějaké hluboké zklamání.

Sna?ili jste se zakrýt staré rány, av?ak pokusy odvést pozornost jinam nepomohly. Po ka?dém pokusu o útěk, po ka?dém ohlu?ení vyvstává karikatura starého problému před na?ima očima je?tě zřetelněji a zabarvuje pro?ívanou situaci je?tě chmurněji.

Ztráta energie následuje v?dy, kdy? jednáme nebo jsme nuceni jednat tak, ?e to neodpovídá, nebo u? neodpovídá nám samým. Ka?dý musí sám pro sebe zjistit, zda je třeba se ohradit vůči některým lidem nebo vněj?ím situacím, nebo zda je tendence k ?ádostivosti skrytá v něm samém. ?ádostivost je tak roz?ířená a tak rozmanitá, ?e jsme si na její nejrůzněj?í formy nepozorovaně zvykli a pova?ujeme je za normální součást na?eho ?ivota. V?echny v?ak mají jedno společné: strach z nedostatku, který je hluboko zakořeněn v nás a udr?uje nás v zajetí a závislosti, čím? nás trvale okrádá o na?i ?ivotní energii.

Odkaz: ]e na čase otevřít oči a pohlédnout {mo?ná bolestivé) skutečnosti do očí. Osvobodí tě pouze vnímání a poznání tvé vlastní vnitřní skutečnosti! Ka?dý nový pokus se tomu vyhnout jen posiluje stávající stagnaci tvých emocionálních energií.

Otázka: Existuje nějaké zklamání, které se ti dosud nepodařilo překonat? Odehrálo se v minulosti něco, co bylo »a? příli? krásné«? Má? tendenci přepínat své síly.

Doporučení: Vytáhni si dal?í kartu s otázkou, jak svůj současný stav mů?e? změnit.

Afirmace: Poznávám a přijímám své stíny a ony nade mnou ztrácejí svou moc.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Osmička pohárů

Netečnost (Indolence)

Klíčová slova: Saturn v Rybách; stagnace; zábrany, potlačované emoce; lenost; nejasnost; ba?ina.

Po výstřednosti, smilství (Sedmička Pohárů) následuje netečnost. Energie byla prohýřena, ucha měděných pohárů (srov. ?estka Pohárů) jsou rozlomená. Příli? rozko?e a nemírného po?itkářství!

Voda emocí stojí, ani? by ji obnovoval nějaký pramen. Začíná hnít a výpary rozkladu stoupají k nebi a zaml?ují jasné světlo. Dva zbylé lotosové květy je?tě vylévají svou energii, v této situaci je to v?ak marná snaha. ?pinavá hnilobná voda tu trochu svě?esti a ?ivota okam?itě pohltí, utopí ji v netečné, husté ba?ině.

Vyplýtvali jste ji? příli? mnoho své energie na lidi, od kterých nedostáváte výměnou vůbec nic. Naplňovali jste je svou energií, ale oni byli jako bezedné sudy. Cítíte se prázdní a totálně vyčerpaní. Tento obraz vypovídá o mezilidské situaci, ve které tok energie stagnuje. Čím více se pokou?íte uváznutý vztah znovu o?ivit, tím bezmocněj?í a prázdněj?í se cítíte. Ka?dý pokus druhého povzbudit se bezvýsledně vsákne.

Odkaz: je na čase rozpomenout se na sebe, jasně se ohradit a říci »ne«. Mů?e jít o starý stereotyp, kdy svou lásku v?dy směřujeme k osobám, od kterých výměnou nepřichází nic. To mů?e poukazovat na tvůj strach z přijímání lásky.

Otázka: Kteří lidé ti v této souvislostí přicházejí na mysl? Odvá?í? se vymezit hranice a stát si za nimi? V jakých situacích skrývá? své skutečné city?

Doporučení: Vytáhni si dal?í kartu ke zji?tění, co se změní, kdy? se naučí? říkat »ne«.

Afirmace: Vytvoř si na základě dal?ích karet, které si vytáhne?, svou vlastní afirmaci.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Devítka pohárů

Radost (Happiness)

Klíčová slova: Jupiter v Rybách; bla?enost, ?těstí; přetékající láska; hluboká radost; po?ehnání.

Devět Pohárů je na obraze symetricky uspořádáno, v?e je v rovnováze a harmonii. Nad ka?dým pohárem se sklání otevřený lotosový květ a vylévá svou energii. Poháry jsou naplněny a přetékají, symbolizujíce rozmanité dary.

Vliv Jupitera ve znamení Ryb vytváří víc ne? pouhý pocit sympatie; představuje veliké po?ehnání, které vyrůstá z dokonalé radosti. Kvalita této radosti svědčí o mimořádné hloubce. Není důsledkem povrchních radovánek, ale je základním znakem míruplného ?těstí, které čerpá svou sílu z nejhlub?ích oblastí duěe.

Odkaz: Tento okam?ik je naplněn harmonií a vnitřní radostí. Zcela se mu otevři a nepromarni toto mimořádně jemné chvění.

Otázka: Kde hledá?a kde nalázá? svou skutečnou radost?

Doporučení: Dýchej a poci?uj! Dokud jsi o samotě, tě? se ze své samoty. ]si-li pohromadě s lidmi, tě? se z jejich přítomnosti. Má?-li nějakou práci, v tiché odevzdanosti se jí věnuj.

Af irmace: Radost je můj přirozený stav.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Desítka pohárů

Nasycenost (Satiety)

Klíčová slova: Mars v Rybách; uspokojení, naplnění; vyzařování.

Deset pohárů je uspořádáno ve tvaru stromu ?ivota. V?e je na svém místě v dokonalém, harmonickém řádu. Toto je obraz hlubokého vnitřního naplnění. Nadrozměrný lotosový květ, koruna stromu, svědčí o bohatě přijímané lásce, která nyní přetéká a vlévá se do v?ech zúčastněných. Na tomto bohatém proudu lásky se podílí ka?dý, kdo je připraven přijímat.

Ucha zlatých pohárů jsou z beraních rohů. Transformace je zavr?ena (zlato) a mů?e se spojit s činorodou energií Marsu. Mars si v produchovnělém znamení Ryb nepočíná hrubě, zraňujícně, ani vzpurně. Křehce vypadající bytosti v?ak poskytuje rozhodnost, jí? je potřeba k tomu, aby krásu, kterou poznala hluboko uvnitř, mohla přinést na světlo světa. Není k tomu třeba ?ádné dramatické demonstrace emocí. Naplněný člověk tuto vlastnost jednodu?e vyzařuje a podle svých plodů je také poznáván.

Odkaz: Umo?ni věcem, aby se samy vyvinuly. V?echno k tobě ve správném okam?iku přijde.

Otázka: Za co mů?e? nyní vyjádřit svou vděčnost?

Doporučení: Uvolni se, zavři oči a klidně zhluboka dýchej. Přivítej v sobě obraz stavu dokonalého naplnění. Toto cvičení co nejčastěji opakuj a sna? se tento pocit čím dál tím víc spojovat se skutečností.

Afirmace: ?ivot mi dává v?e, co potřebuji ke ?těstí.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Eso mečů (Ace of Swords)

Klíčová slova: Intelektuální jasnost, originální my?lení, jasná my?lení, bo?ská inspirace.

Na čepeli zeleného meče je vyryto řecké slovo, jeho? význam je jasnost. Jde o symbol tvořivé energie, která povstává z intelektuální jasnosti. Tato síla v?dy zvítězí (koruna). Temnota a mračna, nevědomost a pochyby mizí. Nebe se otvírá a kři??ály v pozadí dávají jasně najevo, ?e se duchovní jasnost materializuje. Co z jasnosti vznikne, nese tuto kvalitu viditelně v sobě a předává ji dál.

Na rukojeti meče, obtočené hadem, jsou symboly dvou půlměsíců a tří sluncí. Nevědomé (Měsíc) vychází na světlo (Slunce). Had, symbol transformace, ukazuje, jak se nevědomé energie stávají přístupné vědomí. Takto uvolněné energie jsou nyní k dispozici a mohou být plně vyu?ity.

Odkaz: Tvoje jasnost je skvělým předpokladem pro tvoje podnikání. Doká?e? rozpoznat fakta a pojmenovat skutečnosti, které by druzí nejraději zametli pod koberec. Nese? proto velkou zodpovědnost. Svá zji?tění v?ak nikdy nevyjadřuj bezcitně. Pokud jsi v kontaktu se svou láskou, pou?ij meč a ne?etři sebe ani druhé.

Otázka: Co podporuje tvou jasnost? Co jí brání?

Doporučení: Medituj nad výrokem »Pravda, kterou říká?, nemá ?ádnou minulost, ani budoucnost. Je, a to je v?e, co potřebuje? (Richard Bach, Iluze).

Afirmace: Důvěřuji svému jasnému vnímání.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Dvojka mečů

Mír (Peace)

Klíčová slova: Měsíc ve Váhách; vnitřní mír, sňa rozhodnosti; rozhodnutí týkající se vztahů nebo situací, které přiná?ejí duchovnímu.

Dva meče, symbol míru, jsou zkří?eny v modrobílém květu rů?e: odhodlání k lásce a poznání, namísto boje. Hluboký duchovní mír (?lutá) se spojuje s energiemi nového utváření (zelená). Je to stav, ve kterém mohou být vyjasněny nejasné situace a uskutečněna intuitivní rozhodnutí. Vnuknutí a nápady, které se v této době zrodí, stojí za pov?imnutí. Zapamatujte si je, abyste se podle nich v dobách nejasnosti a zmatku mohli orientovat.

Vrtulovité tvary vycházející z rů?e souvisí se vzdu?nými vlastnostmi karty. Ukazují, ?e s pravým mírem je také spjat pohyb a čerstvý vzduch.

Odkaz: Vnitřní mír je vzácným darem. Mů?e? jej chránit, ale ne na něm lpět.

Otázka: Která oblast tvého ?ivota je pro tebe obzvlá?f důle?itá? Nyní mů?e? v klidu učinit potřebná rozhodnutí.

Doporučení: Udělej si čas na hlubokou relaxaci. Nyní mů?e? dobře prozkoumat svou minulost, přítomnost i budoucnost. Svoje náhledy si napi?!

Afirmace: Hluboký mír naplňuje mé srdce.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Trojka mečů

?al (Sorrow)

Klíčová slova: Saturn ve Vahách; starosti, pochybnosti, nejasnosti, bezútě?nost, deprese, napěti v trojúhelníkových vztazích.

Centrální meč jasnosti je omezován dvěmi malými meči. Ty jsou zakřivené, vyvedené z harmonie. Rů?e je zraněná a ztrácí své okvětní lístky. Jasnost je na ústupu; chmurné mraky pochybností, úzkosti a starostí omezují ?íři ducha.

Saturn, přísný učitel, odkrývá v?echny nečistoty a nikomu nedovolí pohodlně uniknout. Lekce, o kterou se zde jedná, není nic men?ího, ne? překonání starostí a strachu. Přemítání a pochybovačná očekávání musejí být jasně rozpoznána jako negativní energie, které nás oddělují od na?eho vlastního původu.

Někdy mů?e tato karta poukazovat té? na napjaté trojúhelníhové vztahy. Mezi harmonickou (nebo nudnou) dvojici vniká třetí osoba a pokou?í se ji roztrhnout. Tato situace vy?aduje jasné rozhodnutí. Jakákoliv snaha vyhnout se mu způsobuje starosti a trápení.

Odkaz: Tato kartuje výzvou k jasným, jednoznačným rozhodnutím. ]enom tak mů?e být znovuvytvořena ztracená rovnováha (Váhy).

Otázka: Která rozhodnutí jsou pro tebe obtí?ná?

Doporučení: Pou?ij k rozhodování Tarot (viz Způsoby vykládání). Vytáhni si dal?í kartu pro to, co tě čeká, kdy? se svému problému postaví?.

Afirmace: Ka?dý problém v sobě obsahuje své ře?ení.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Čtyřka mečů

Příměří (Truce)

Klíčová slova: Jupiter ve Vahách; chovní očista; integrace; expanze, soustředění; jasnost.


Uprostřed plně rozvinuté rů?e se setkávají ?pičky čtyř stejně silných mečů. Obavy byly překonány. Jasnost Esa Mečů je zpět; dovnitř opět proniká modř. Obrazu znovu vládne ?luto­ zelená, barva duchovní kreativity.

V této atmosféře se rů?e poznání mů?e rozvinout a rozlo?it. Vlastnosti Jupitera jsou radost a expanze. Jakkoliv bezvýhledně mohla a? do teď situace vypadat, skrývá v sobě v?echny předpoklady pro ?tastné, úspě?né ře?ení.

Zelený kří? v pozadí ukazuje na dokonalé vnitřní sjednocení, na integraci v?ech čtyř aspektů, rozumu, citu, těla a du?e.

Přítomno je v?ak také varování: příměří neznamená mír. Mů?e se jednat o povrchní klid, který je udr?ován potlačováním citů a impulsů. Pečlivě proto zkoumejte v?echny ru?ivé vlivy, které mohou být vskrytu přítomné. Rozpoznáte-li je včas, mů?ete je zbavit jejich ničivé moci.

Odkaz: Má? dost vnitřní jasnosti k úspě?nému realizování svých plánů. Dbej na to, aí se při tom cítí? naprosto svobodně.

Otázka: Má? sklon zametat skrývané konflikty a disharmonii pod koberec?

Doporučení: Zkontroluj své okolí a přeorganizuj je tak, aby pod­ porovalo tvůj klid a soustředění.

Afirmace: Spočívám v sobě, v míru.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Pětka mečů

Porá?ka (Defeat)

Klíčová slova: Venu?e ve Vodnáři; strach ze ztráty nebo porá?ky; strach z bolestných situaci nebo zku?eností.

Pět mečů je uspořádáno v pentagramu stojícím na ?pici. Rovnováha je ztracena. Pentagram je orámován kapkami krve. Staré rány byly opět rozjitřeny a krvácí nanovo. Meče jsou ohnuté, tzn. po?kozené a mimo harmonii. Ka?dá z rukojetí meče ukazuje na jiný aspekt tohoto stavu. Ryba představuje minulost, spící had svědčí o tom, ?e neprobíhá ?ádné obnovování; převrácená koruna symbolizuje ztracené vědomí; beraní rohy ukazují na nedostatek nových impulsů a pohybu; mu?le vyjadřuje potřebu ochrany.

Okam?iku vládne strach z porá?ky. Mů?e souviset se vztahy nebo obecněji se začátkem něčeho hodně důle?itého. Je to strach ze ztráty kontroly, z pocitu, ?e se vám v?e vymyká z rukou.

My?lení Vodnáře směřuje do budoucna. Zkou?ka spočívá v tom, zda navzdory strachu z porá?ky dáte prostor vlastní objektivitě a jasnosti (modrý okraj). Bílá barva ve středu obrazu představuje jasného ducha, jen? se pokou?í moc strachu prolomit.

Odkaz: Vyta?ení této karty dokazuje, ?e svůj strach z porá?kou vidí?. Strach je ve své podstatě iracionální a nemusí nutně odrá?et skutečnost. Uzná?-li to, uvolní? v?echny energie tímto strachem spoutané. Bojí?-li se, ?e ti v?e vyklouzne z rukou, uvědom si, ?e pocit, ?e to v rukou má?, je iluzorní! Spatření, pochopení, přijetí a vzdání se svého strachu tě osvobodí.

Otázka: Co spojuje? s pojmem porá?ka?

Doporučení: Napi? si odpověd na vý?e uvedenou otázku nebo se o ní poděl s někým, komu důvěřuje?, jsou-li znovuodkryty staré rány, dopřej si bolest procítit. Jen tak mohou být zahojeny.

Afirmace: Přijímám svůj strach a vzdávám se ho.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

?estka mečů

Věda (Science)

Klíčová slova: Merkur ve Vodnáři; schopnost analyzovat, sjednocovat ideje; ucelená vize; v?eobjímající pochopení; objektivita.

Pro Vodnáře je Merkur jedním z největ?ích darů. Jeho schopnost analyzovat přiná?í jasnost do výhledů na budoucnost. Ty jsou nejen jasně rozpoznány, nýbr? také mohou být srozumitelně komunikovány. Nejrůzněj?í nápady a vize se zde setkávají v jednom ústředním bodě. To umo?ňuje nový, ucelený pohled na věci, který dává rozkvést rů?i poznání.

Rů?e a kří? ve středu obrazu symbolizují tajemství vědecké pravdy, které nás opakovaně nutí k prolomení překonaných představ a způsobů my?lení. To se v?ak nikterak neomezuje jen na svět vědy. Také v osobních vztazích slou?í nově získané poznatky k prolomení starých, vyje?děných kolejí. Změny, které jsou nyní nutné, byste druhýn měli oznámit takovým způsobem, aby je mohli vyslechnout, pochopit a přijmout.

Odkaz: Doká?e? vnímat na mnoha úrovních a z nejrůzněj?ích perspektiv. Tvoje porozumění spojuje mnoho rozdílných aspektů.

Otázka: Kde a jaké jsou ve tvém ?ivotě »vyje?děné koleje«?

Doporučení: Důvěřuj svému náhledu. Komunikuj způsobem, který je ostatním lidem srozumitelný. Dovol rů?i, aby se rozvila.

Afirmace: V mém srdci rozkvétá rů?e poznání.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Sedmička mečů

Marnost (Futility)

Klíčová slova: Měsíc ve Vodnáři; sklíčenost, malomyslnost, vrtkavost, existenční strach; negativní očekávání.

Velký meč jasnosti je napaden a po?kozen ?esti men?ími meči a ztrácí svou energii a odolnost. Men?í meče s planetárními symboly na rukojetích představují pesimistické my?lenky, které znemo?ňují jasný úspěch. Vědomé a nevědomé (Slunce a Měsíc na koncích centrálního meče) si vyměnily pozice. Chmurná očekávání nevědomého kalí vá? jasný vhled. Člověk je ovládnut tě?kou úzkostí, ačkoli ve skutečnosti je v?e na nejlep?í cestě.

Skličující vlivy ?esti malých mečů mohou být popsány následovně:

 • Neptun: V?echno je jakoby zahalené závojem; jednodu?e nevím, co opravdu chci.
 • Venu?e: To je přece příli? krásné, ne? aby to byla pravda.
 • Mars: Chybí mi energie, nemám čas, jsem příli? starý.
 • Jupiter: To je příli? mnoho dobrého najednou. Tolik úspěchu bych neunesl.
 • Merkur: V?dy? to ani nedoká?u pořádně vyjádřit.
 • Saturn: To je pro mne příli? namáhavé a trvá to a? moc dlouho.

Tyto doslova zhoubné my?lenky nesmějí být brány vá?ně. Skutečnost je od va?eho současného pocitu naprosto odli?ná a svým pochybnostem se brzo budete moci zasmát.

Odkaz: Tvoje obavy nijak nesouvisí se skutečností! Procitni a vnímej skutečnost!

Otázka: Ve kterých oblastech ?ivota má? o sobě díky svým omezujícím představám nevalné mínění? Jaké jsou tvé omezující my?lenky?

Doporučení: Vytáhni si dal?í kartu s otázkou, jak tvůj ?ivot bude vypadat, kdy? své pochybnosti nechá? padnout.

Afirmace: Ovládám v?echny schopnosti a prostředky potřebné k dosa?ení toho, po čem v hloubi du?e tou?ím.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Osmička mečů

Vmě?ování (Interference)

Klíčová slova: Jupiter v Blí?encích; nedostatek vytrvalosti; trýzeň z příli?ného uva?ování; tě?ká volba.

Dva silné centrální meče jsou zkří?eny ?esti křivými ?avlemi. Stojíte před volbou mezi dvěmi alternativami, je? vypadají rovnocenně. Analytickým uva?ováním v?ak k rozhodnutí nedojdete. Va?e pochybnosti a strach z chybné volby neustále naru?ují va?í vnitřní jasnost. Chybí vám vytrvalost, která by byla k vyjasnění zmatené situace ?ádoucí. A? se točíte a obracíte sebevíc, zdá se, ?e neexistuje ?ádné uspokojující ře?ení. Čím víc se za?modrchané klubko pokou?íte rozmotat, tím pevněji se zauzlovává.

Odkaz: Dopřej věcem na čas klid a vývoj. Dokud má? pochybnosti ohledně případných rozhodnutí, nepou?těj se do ničeho nového. Jupiter je nositelem nepředvídaných a nečekaných změn k lep?ímu. Problém, který se v současné době zdá být nepřekonatelný, najde ře?ení svým vlastním způsobem.

Otázka: Mezi kterými alternativami ted váhá??

Doporučení: Uvolni se a nech věci, aby se vyvinuly. Vytáhni si karty pro mo?né alternativy.

Afirmace: Uvolňuji se a důvěřuji ?ivotu.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Devítka mečů

Krutost (Cruelty)

Klíčová slova: Mars v Blí?encích; krutost vůči sobě anebo druhým; sebeobviňování, sebepotrestání; vá?eň bez srdce, fanatismus, pomsta; pasivní odpor, mučednictví.

Devět různě dlouhých mečů stojí vedle sebe ?picemi dolů. V?echny jsou rezavé a zubaté a z jejich konců kape krev. Slzy v pozadí svědčí o velkém utrpení, které meče způsobily. Jasnost se rozpadla v hromadu trosek.

Tato karta zpravidla znamená krutost obrácenou vůči sobě. Svědčí o tendenci srá?et sama sebe se značným nasazením energie (Mars). Destruktivní výčitky rodičů nebo vychovatelů z dětství vás s nezmen?enou tvrdostí dál ovlivňují. Roli obviňujícího jste v?ak převzali vy.

Často se to odehrává v podobě vnitřního konfliktu mezi dvěma zále?itostmi nebo osobami (Blí?enci). Bojíte se jednoznačného rozhodnutí a za tuto nerozhodnost se sami trestáte. Nebo se rozhodnete a týráte se ?patným svědomím: rozhodnutí nebylo správné. Příkladů je nekonečně mnoho a jistě přijdete i na své vlastní, které této situaci odpovídají. Cítíte se jako obě? okolností a v této roli nacházíte určité uspokojení.

Ve vzácných případech mů?e tato karta poukazovat té? na fyzickou nebo psychickou krutost nějakého bezcitného člověka, fanatika nebo pomstychtivého tyrana.

Odkaz: Karta ukazuje na tvou tendenci krutě srá?et sebe sama. Nejprve je nutné tento vzorec chování a jeho příčiny poznat, pak opustit.

Otázka: Kdo tě dříve obviňoval? Jakým způsobem se obviňuje? ty? Chce? odpustit sobě, rodičům a ostatním lidem?

Doporučení: Vytáhni si dal?í kartu, která ti uká?e, jak bude tvůj ?ivot vypadat, kdy? akceptuje? sebe tak, jak jsi!

Afirmace: Lidé mne milují jednodu?e proto, ?e jsem tak jak jsem.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Desítka mečů

Zkáza (Ruin)

Klíčová slova: Slunce a Měsíc v Blí?encích; strach ze ?ílenství; zlomené srdce; strach z destruktivní energie nahromaděné zlosti; negativní my?lení.

Devět mečů míří svou agresivní přesilou ze v?ech stran proti desátému a dokonale jej ničí. Desátý meč nese symboly Slunce a srdce.

Tato karta ukazuje ničivou sílu neustálého negativního my?lení. Je obrazem ?ílenství, pomatené vzpoury mechanismů bez du?e. I posledním zbytkům radosti ze ?ivota (Slunce) a lásky k sobě, druhým a existenci (srdce) hrozí, ?e pad­ nou negativitě za obě?. Negativita ru?í a ničí du?evní síly, usilující o harmonii a rovnováhu.

Takový stav ducha přirozeně ohro?uje také vněj?í oblasti. Vzniká nebezpečí finančního úpadku, nebo ztráty jiných důle?itých hmotných statků nebo potřeb.

Odkaz: První krok spočívá v rozpoznání tvého strachu ze ?ílenství a zkázy. Druhý krok je v pochopení negativní energie, která se za tvým strachem skrývá. Jestli chce?, mů?e? tento strach přemoci tím, ?e ho pochopí?.

Otázka: Čeho se bojí? nejvíc? Jak by vypadala totální destrukce tvého ?ivota?

Doporučení: Jakmile pozná?, ve kterých oblastech se nacházejí tvé obavy, formuluj si specifické afirmace utvořené výhradně z pozitivních výrazů. Pomohou ti »změnit tvůj program«.

Afirmace: Negativita mi brání ?ít v přirozeném proudu ?ivota. Láskyplným postojem vůči sobě se ?ivotu nově otevírám.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Eso disků (Ace of Disks)

Klíčová slova: Vnitřní a vněj?í bohatství; velký úspěch; sjednocení těla a du?e, hmoty a ducha, nebe a Země; celistvost.

Symboly Esa Disků jsou uspořádány do kří?e, představujícího spojení vertikálního s horizontálním, vnitřního a vněj?ího.

Tělo a duch ji? příli? dlouho stály proti sobě a nyní se set­ kávají v harmonickém spojení. S tělem mů?e být nyní zacházeno jako s ?ivým chrámem ducha. Čím pevněj?í základy a střed máme ve svém těle, tím méně obtí?í nás potká během tohoto integračního procesu. Čím hlouběji proniknou na?e kořeny do země, tím vý? se na?e du?e mů?e vzná?et.

Toto nové vědomí s sebou přiná?í postoj neustálého vývoje, symbolizovaný letokruhy na dřevě. Jako soustředné kruhy jsou neustále dosahovány nové úrovně bytí. Ka?dá z nich je postupně odhalena, přijmuta, integrována a přivedena k vněj?ímu vyjádření. Tento proces vede ke skutečnému vědomí sebe, základu pro skutečný úspěch.

»Člověk má vést vnitřně i navenek bohatý ?ivot. Není třeba volit. Vnitřní nestojí proti vněj?ímu, patří ke stejné sounále?itosti. Abyste byli vnitřně bohatí, nepotřebujete být zevně chudí. A jste-li bohatí zevně, nepotřebujete přestat být také vnitřně bohatí. Buďte zevně bohatí - skrze poznání, a buďte bohatí ve své nejniterněj?í bytosti - skrze víru. To z vás udělá organicky dokonalé jedince« (Osho, Philosophia Perenis, sv. 2).

Odkaz: Eso Disků odrá?í tvou připravenost ?ít vnitřně i navenek bohatý ?ivot. Má? v?e, co k tomu potřebuje?. Odevzdej se plnosti ?ivota a uč se pou?ívat svoje křídla.

Otázka: Jaké oblasti svého ?ivota popírá? a nedovoluje? jim plně rozvinout jejich bohatství a krásu?

Doporučení: Intenzivně se věnuj poznávání a rozvíjení svého potenciálu, svého vnitřního bohatství. Otevři se v?em podobám obohacení ve svém ?ivotě.

Afirmace: Bohatství je můj přirozený stav. Umo?ňuje mi vyjadřovat mou duchovnost a můj tvůrčí potenciál na tomto světě.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Dvojka disků

Změna (Change)

Klíčová slova: Jupiter v Kozorohu; změna, transformace.

Velký had, symbol obnovení, je znázorněn ve tvaru osmičky, nekonečna. To poukazuje na neustálé změny. Had se proplétá kolem dvou disků, nesoucích jin-jang, symbol rovnováhy a harmonie. Otáčejí se v protisměru, co? ukazuje na vnitřní i vněj?í změny. Trojúhelníky, staré alchymistické symboly, jsou zobrazeny v barvách čtyř elementů:

červená = Oheň,
modrá = Voda,
?edivá = Země,
?lutá = Vzduch.

Transformace se dotýká v?ech oblastí bytí.

Jupiter, planeta ?těstí a expanze, naznačuje, ?e změna přinese ?těstí a obohatí ?ivot. Nové přinese více stability a bezpečí (Kozoroh).

Ztratí-li staré vnitřní rovnováhu, je změna zpravidla nezbytná. Změny námi otřásají a probouzejí nás. Koruna na hlavě hada je symbolem probuzení.

Fialová (barva válečníka) ukazuje, ?e spolu se změnou se rodí nová energie. Jediná Stálá věc je nestálost. Jediná jistá věc je nejistota.

Odkaz: Tvůj ?ivot prochází neustálými změnami, které ti umo?ňují růst, roz?iřují tě a expandují a obohacují. Odevzdej se změnám s plnou důvěrou!

Otázka: Před jakou vnitřní nebo vněj?í změnou v ?ivotě stojí?? Na čem je?tě lpí??

Doporučení: Medituj nad větou: Jediné, co trvá je změna.

Afirmace: Ka?dým dnem se mi ve v?ech směrech daří stále lépe.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Trojka disků (Works)

Dílo

Klíčová slova: Mars v Kozorohu; práce, námaha; pozvolný pokrok;

závazek vůči sobě; sebedůvěra.

Tato karta indikuje plné pracovní nasazení va?í energie ve v?ech zále?itostech, které se cítíte povinni vyře?it. Jste ochotni podstoupit i obtí?né úkoly: pocit povinnosti přichází zevnitř.

Je třeba celé va?í bytosti, plné nasazení ve?keré va?í energie. Tři kola symbolizují tělo, du?i a ducha. ?ádná z těchto oblastí nesmí zůstat stranou. Pouze jejich propojeným a vyrovnaným vyu?itím dosáhnete viditelných výsledků (kři??álová pyramida). Energie rozdílných úrovní spojuje společný cíl.

Vzniká jasnost (kři??ál), nebe se začíná vyjasňovat. Mračna nejistoty mohou opakovaně zaml?ovat jasnou vizi va?eho cíle, ale va?e neochvějné Ano započatému dílu vám dá moc překonat dočasné pochybnosti. A vá? pozvolný pokrok je zaji?těn.

Odkaz: Nějaká zále?itost vy?aduje tvou ochotu k vytrvalé práci. Dej do toho v?echno, vyplatí se to!

Otázka: V jakých oblastech se je?tě dr?í? zpět? Jakým směrem mů?e? dávat více energie?

Doporučení: Zjisti a neztrácej z vědomí, čemu chce? věnovat maximum své energie.

Afirmace: Chci nyní v?e dát a v?e přijmout.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Čtyřka disků

Moc (Power)

Klíčová slova: Slunce v Kozorohu; manifestace, integrita, charakter.

Čtyři disky jsou uspořádány do čtverce jako čtyři rohové vě?e pevnosti. Ka?dá z nich nese znamení alchymického elementu. Tato formace symbolizuje bezpečí a sílu na v?ech úrovních bytí. Zde vyjádřená moc je zobrazená v pevné, téměř strnulé formě této budovy. V?e je na svém místě. Zdi nemají ?ádnou nadbytečnou ozdobu.

Toto podřízení předepsanému řádu má jak kladnou, tak zápornou stránku. Tak kompaktní a uzavřený systém s pe­ vnými hranicemi a vnitřními normami poskytuje určité výhody. Člověk s těmito vlastnostmi má charakter. Je na něho spoleh. Zachovává neochvějnou věrnost svým principům a jedná s absolutní bezúhonností. Patří ke vzácným lidem, kteří ?ijí podle svých ideálů.

Dal?ím mo?ným významem je krystalizace, ustrnutí na rigidním dodr?ování psaných zákonů. Směrnice a příkazy se osamostatní a dodr?ování norem se zdá být důle?itěj?í ne? lidskost a vitalita. Pro zachování vlastního profilu jsou potlačovány přirozené pohnutky. Nefal?ovanou srdečnost a přátelství nahrazuje studená, strnulá zdvořilost.

Odkaz: Význam karty závisí na postoji člověka, který ji vytáhl. Mů?e být napomenutím k upevnění charakteru a integrity nebo výzvou k podřízení principů a pravidel ?ivotu a pohnutkám srdce.

Otázka: Podobá se tvůj ?ivot, tvé chování strnulé pevnosti? Nebo tvůj ?ivot a tvé jednání potřebuje více pořádku, struktury a pevnosti?

Doporučení: Zabývej se různými aspekty moci.

Afirmace: Dávám svou moc do slu?eb lásky.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Pětka disků

Sou?ení (Worry)

Klíčová slova: Merkur v Býku; starosti, přemítání, pesimismus, strach o pře?ití; problematická komunikace.

Pentagram (pěticípá hvězda) vypadl z rovnováhy a je převrácen ?picí dolů. Nějaká situace ustrnula na mrtvém bodě a je plná napětí. Jakékoli objasnění se zdá býti nemo?né a tak v?e působí je?tě chmurněji, beznadějněji. Vztahům hrozí rozpad. V?echno se vám rozpadá pod rukama a zdá se, ?e jste odsouzeni k tomu, abyste tomuto rozkladu bezmocně přihlí?eli. Symboly na pěti discích mohou být vysvětleny následovně:

 • Červený trojúhelník: energie je zablokovaná.
 • ?lutý čtverec: my?lenky se stále je?tě sna?í nalézt nějaké ře?ení, východisko, průlom.
 • Světlemodrý měsíc: situace se dotýká hlubin podvědomí.
 • Černá elipsa: černá díra, bezvýchodnost, beznaděj.
 • Modrý kruh: vnitřní moudrost vás nabádá něco podn knout; problematická je v této situaci nečinnost spojená s trýznivým zmatkem my?lenek.

Odkaz: Vyta?ení této karty svědčí o tvé připravenosti vidět situaci takovou, jaká je. Má? příle?itost osvobodit se nezbytnou výměnou názorů (se sebou nebo s partnery). Pokrok umo?ní jen jasná, otevřená komunikace.

Otázka: V kterých zále?itostech nebo oblastech nemá? dost jasnosti a rozhodnosti? S kterými lidmi si potřebuje? něco vyjasnit?

Doporučení: Vytáhni si dal?í kartu s otázkou, co se otevřenou diskusí nebo statečným pohledem na podstatu situace změní.

Afirmace: Uspořádávám nyní svůj ?ivot.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

?estka disků

Úspěch (Success)

Klíčová slova: Měsíc v Býku; manifestace vnitřního ve vněj?ím; úspěch, transformace.

Meditativní karta pro podnikání v?eho druhu! Z hluboké podvědomé úrovně va?í bytosti (Měsíc) pramení touha po vněj?ím projevení. Tento proces symbolizuje kří? s lotosovým květem. Vnitřní, znázorněné kří?em v pozadí, rozkvétá a stává se viditelné.

?est planet představujících vnitřní proces krou?í v harmonickém uspořádání a slibuje ?těstí a úspěch. Ka?dá z nich má důle?ité rady, které vyslechnuty zabezpečí úspě?ný výsledek podnikání.

 • Saturn: Úspěch přichází k těm, kteří postupují uvá?eně, krok za krokem. V?echno je třeba důkladně prozkoumat. Začátek a konec jakéhokoliv podnikání v?ak musí být, a? do nejmen?ích podrobností, naplánován a promy?len.
 • Jupiter: Postupovat krok za krokem v?emi fázemi procestuje příli? zdlouhavé a únavné. Buďte také otevřeni riziku, nádherným překvapením a náhlým změnám. Vy?aduje to pru?­ nost a otevřenost novým nečekaným událostem.
 • Venu?e: Úspěch v sobě nese silnou emocionální energii. K tomu, abyste mohli plně vychutnat ?těstí úspěchu, musíte být otevřeni hlubokým dimenzím pocitů.
 • Měsíc: Úspěch musí pramenit z hlubin nitra a něco z nich zjevovat.
 • Merkur: Úspěch vy?aduje efektivní komunikaci. Ideje musí být vyjádřeny tak, aby se druhých dotkly a inspirovaly je.
 • Mars: Úspěchu lze dosáhnou činorodostí, vitalitou, cílevědomou energií a vytrvalostí. K vítězství se musíte probojovat obtí?emi a překá?kami.

Odkaz: Otevři se svému úspěchu. Není ničím jiným ne? darem, který se mů?e? naučit přijímat s vděčností a skromností. Skutečný úspěch přichází v okam?iku, kdy se naučí? slou?it. Takový úspěch potom obohacuje v?echny úrovně tvého bytí.

Otázka: Co pro tebe v tomto okam?iku znamená úspěch?

Doporučení: Udělej si co nejpřesněj?í představu o tom, co pro tebe ted úspěch znamená.

Afirmace: Moje sebepřijetí a sebedůvěra jsou klíčem ke skutečnému úspěchu.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Sedmička disků

Neúspěch (Failure)

Klíčová slova: Saturn v Býku; zábrany, rezignace, váhání; zdánlivě nepřekonatelné překá?ky; strach z pádu.

Strach z chybných rozhodnutí se týká předev?ím obchodů, finančních zále?itostí či tělesného stavu a zdraví. Vidíte před sebou zdánlivě nepřekonatelné překá?ky a věříte, ?e je na první rozběh nemů?ete přeskočit. Zlé předtuchy se hrozivě vr?í (sedm olověných disků Saturnu). Rezignovaně se stahujete a omezujete své jednání na staré a známé způsoby ře?ení problémů.

Modročerné pozadí, připomínající páví péra, poukazuje na to, ?e strachy a obavy patří mentální úrovni a neodpovídají nutně fyzické skutečnosti. Mezi oběma je v?ak významná souvislost. Negativní očekávání jsou mocné my?lenkové síly, které, jestli?e jsou dosti dlouho (vědomě či nevědomě) ?iveny, mohou skutečně přivodit události, kterých se bojíte. Toté? samozřejmě platí i o pozitivních my?lenkách a očekáváních.

Tato karta ukazuje na něco, co byste měli brát vá?ně. Jde o vědomou nebo nevědomou přítomnost strachu, jen? mů?e nyní být rozpoznán, procítěn a přijat. To je také předpokladem pro jeho překonání a opu?tění a vytvoření pozitivněj?ího motivu. My?lenky potvrzující ?ivot v jeho kráse a plnosti, ve spojení s pozitivním postojem, vytvářejí onu mocnou energii, která proměňuje očekávané nepříjemnosti v radostné události.

Odkaz: Tvoje jednání je blokováno tí?ivým očekáváním plným strachu. Prozkoumej nyní pečlivě jeho obsah a kvalitu.

Otázka: Které oblasti tvého ?ivota ti přiná?ejí nejvíce starostí?

Doporučení: Napi? si úplný seznam svých nejhor?ích očekávání. Vezmi nový list papíru a změň ka?dou obavu v její pozitivní protěj?ek. Pokračuj v práci s těmito seznamy, podle potřeby je upravuj a vědomě se rozhoduj. Najdi někoho, kdo tě v tom podpoří. Vytáhni si dal?í kartu s vědomím, ?e svoje strachy mů?e? přijmout a opustit.

Afirmace: Mám odvahu věřit, ?e v?e v mém ?ivotě slou?í k mému dobru.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Osmička disků

Prozíravost (Prudence)

Klíčová slova: Slunce v Panně; rozkvétající vnitřní a vněj?í bohatství; moudrost, rozvoj, pečlivost, prozíravost.

Strom rozvíjí bohatství svých květů. Nade?el čas rozkvětu vnitřního a vněj?ího bohatství. Schopnosti a mo?nosti, které zůstávaly dlouho skryté, se viditelně projevují na v?ech čty­řech úrovních bytí.

Číslo osm znamená harmonii, vyrovnanost a rovnováhu (VIII - Vyrovnání). Rovnoměrné rozvíjení v?ech úrovní va?e­ho bytí navozuje hlubokou du?evní rovnováhu. To se pak projevuje ve va?ich zále?itostech na hmotné a mezilidské úrovni.

Právě v dobách mnohostranného rozkvětu byste se měli vyhnout v?em extrémům a výstřednostem. Vnitřní rozkvět se odehrává v klidu a je darem, se kterým bychom měli zacházet s láskou a péčí. Ka?dý květ stromu je obklopen velkým listem, symbolizujícím ochranu a prozíravost. Pro udr?ení vnitřní rovnováhy musíte také věnovat zvlá?tní pozornost vněj?í jasnosti, pořádku a kráse.

Osmička Disků vyzývá ke zti?ení v?ech starostí, obav a pochybností a otevření se lásce Celku ve v?ech oblastech ?ivota. Nečekají se od nás ?ádné hrdinské činy, ale uvolnění, souhlas a odevzdání. Mů?eme na chvíli ustoupit do pozadí, odpočinout si a dovolit ?ivotu, aby pro na?e problémy na?el bo?ské ře?ení.

Odkaz: To, co v tobě vzkvétá, je vzácně krásné a jemné. Poskytni tomu potřebnou ochranu a péči. Nemusí? nic urychlovat! V?e se rozvine ve správný čas.

Otázka: Poskytuje? si ochranu a péči, je? nyní potřebuje? pro svůj vývin?

Doporučení: Medituj na známý zenový výrok: Ti?e sedím, nic nedělám, jaro přichází a tráva sama roste.

Afirmace: Uvolňuji se a důvěřují ?ivotu.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Devítka disků

Zisk (Gain)

Klíčová slova: Venu?e v Panně; přírůstek, zisk; spojení láskou, moudrost, tvořivost; čím víc dávám, tím víc dostávám.

Tři disky uprostřed symbolizují spojení lásky (rů?ová), mou­drosti (modrá) a tvořivosti (zelená). Základní pojivou silou je láska, její? barva prosvítá druhými barvami.

Na tomto obraze vyjádřila Frieda Harris trojí vztah mezi Crowleym, jeho přítelem Israelem Regardiem a jí samotnou. ?est planetárních symbolů nese jejich podoby.

Crowleyho tvář se objevuje na Saturnu a Jupiteru. Saturn, planeta karmy, silně ovlivnil jeho ?ivot a přiměl jej, aby své záměry uskutečňoval postupně, krok za krokem. Regardie říkal Crowleymu »Král«, na Jupiteru má tedy korunu.

Regardie je zpodobněn na Marsu a Merkuru. To ukazuje na jeho cti?ádost a ohnivě dynamické vystupování, které z něj ve spojení s jeho komunikačním talentem učinily schopného mana?era.

Svou tvář namalovala Lady Harris na Měsíci a Venu?i. Ve­ nu?e vyjadřuje její hlubokou oddanost umění a její lásku ke Crowleymu. Tato láska se dotkla nejhlub?ích hlubin její by­ tosti (Měsíc).

Přes napětí, jemu? byli vystaveni, uskutečnili v?ichni tři svůj společný ideál a pro v?echny tři tento vztah znamenal velký zisk.

Nejvy??í úloha, před ní? nás ?ivot staví, spočívá v uskutečnění sebe sama. To spočívá ve splnění zvlá?tních úkolů, které jsou ka?dému z nás předurčeny. Útěk před va?imi ?ivotními úkoly ze strachu nebo pohodlnosti znamená popření sebe sama. Zisk pochází od ochotného a láskyplněného dávání. Zde se naplňuje kosmický zákon bohatství: čím víc dávám, tím více dostávám.

Odkaz: Je-li tvé poznání a tvořivost prodchnuta láskou, bude? mít z ka?dé ?ivotní situace u?itek. Čím více se na něčem bude? podílet, tím rozsáhlej?í budou tvé vhledy, kterými poroste?.

Otázka: Zná? nejvy??í cíl svého ?ivota?

Doporučení: Zjisti, zda je to, co nazývá? ziskem, v plném souladu s tvým nejvy??ím cílem.

Afirmace: V?echny události mého ?ivota slou?ímému růstu. Čím víc dávám, tím víc dostávám.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Desítka disků

Bohatství (Wealth)

Klíčová slova: Merkur v Panně; vnitřní a vněj?í bohatství; schopnost zviditelnit vnitřní bohatství a sdílet je s druhými.

Karta ukazuje ?lutozelené mince označené symboly souvise jícími s Merkurem. Aktivní Merkur je ve spojení se zemním znamením Panny v jedinečné poloze pro vyu?ití svých znamenitých komunikačních schopností. Původ jakéhokoliv bohatství se nachází v lidském vědomí. Je-li tento neomezený vnitřní poklad vynesen na svět, projevuje se jeho odraz na hmotné úrovni.

Deset mincí je uspořádáno do tvaru stromu ?ivota. To poukazuje na to, ?e se skutečné bohatství musí dotýkat v?ech úrovní va?eho ?ivota. Merkur v Panně představuje nadbytek na duchovní, citové i tělesné úrovni. Má-li toto bohatství zůstat cenným, musí být dáváno dál (komunikováno). Jeho hromadění blokuje proud jeho energie a znehodnocuje jej. Lpění a lakota pramení z (vědomého nebo nevědomého) strachu z nedostatku a je výrazem trpké mentality chudoby. I ty největ?í poklady ztrácejí svou cenu, nejsou-li vyu?ity ve slu?bách lásky, co? je vyjádřeno fialovou barvou mincí v pozadí. Kdy? z úzkostlivosti, stydlivosti nebo z lenosti zadr?ujeme hojnost vnitřní energie, zkazí se a otráví nás. Tak se ná? tvůrčí potenciál, místo aby se stal po?ehnáním pro lidi a Zemi, promění v negativní, destruktivní energii.

Odkaz: Přitahuje? k sobě v?echny, kdo jsou součástí tvého ?ivota. Vytváří? si v?echny zku?enosti a svou vlastní realitu. Bohatství je ve tvých rukou a zále?í na tobě, jak s ním nalo?í?. Zodpovědnost le?í na tobě a tvé bohatství je nekonečné! Dej svůj tvůrčí potenciál do slu?eb lásky!

Otázka: Ví? o svém vnitřním bohatství? Dělí? se o ně velkoryse s druhými?

Doporučení: Napi? si na list papíru v?echny vlastnosti, ze kterých se skládá tvé vnitřní bohatství. Zkoumej, jakým způsobem je mů?e? sdílet s ostatními lidmi.

Afirmace: Moje vnitřní i vněj?í bohatství a svoboda jsou ne­ omezené. Vychutnávám v?e s velkou vděčností a odevzdaností.

více...>>>