Výklad č. 1 Výklad č. 2 Výklad č. 3 Výklad č. 4 Výklad č. 5 Výklad č. 6 Výklad č. 7
1. Hlava (co si myslím).

Blázen (The Fool)

Klíčová slova: Otevřenost, důvěra, připravenost riskovat; odvaha, stát sám při sobě; svoboda, nezávislost, tvořivost, velký potenciál, možnost pro kvantový skok; naslouchání hlasu srdce.

Blázen je zobrazen jako bůh jara Dionýsos. Zelená barva nám připomíná mocnou tvůrčí sílu jara. Také krokodýl (egyptský bůh tvořivosti) je nositelem nejvyšších tvůrčích možností.

Dlouhá pupeční šňůra - spojení s kosmickou jednotou - se kolem Blázna stáčí do čtyř spirál. Možnost znovuzrození je dána na všech čtyřech úrovních lidského bytí: duchovní, intelektuální, citové a fyzické. Předpokladem je připravenost ke změně ve všech oblastech, zodpovědnost za vlastní rozvoj.

Význam spirál od vnitřní ke vnější:

První spirála ve tvaru srdce vyjadřuje citové znovuzrození; poznání, vnímání a přijetí skutečných citových potřeb.

Druhá spirála nese tři symboly: holubice představuje zra­ nitelnost a citlivost jako podmínky pro lásku k sobě samému a druhým. To také vyžaduje schopnost ohradit se a odvahu říci »ne« nejasným vztahům. Motýl znamená transformaci (z housenky). Hadi, spirálovitě obtočení (Caduceus), symbolizují účast na zdraví a uzdravení.

Na třetí spirále jsou dvě vzájemně propletená nahá dětská tělíčka, naléhavě obnovující oblast vztahů. Kvalita vztahů k rodině, přátelům, spolupracovníkům a vaše hluboká citová pouta musí být nově přezkoušena a oceněna. Kterými lidmi se skutečně chcete obklopit?

Na čtvrté spirále spočívá tygr a krokodýl. Krokodýl vyzývá k rozvinutí vlastních tvůrčích sil v práci a povolání. Rozvíjení tvořivosti symbolizuje i růže, kterou nese. Silný chrup krokodýla svědčí o jeho vytrvalosti a vůdčích schopnostech, stejně tak i o jeho schopnosti samostatně a zodpovědně pracovat. Je možné prolomit staré opotřebované představy o vlastních možnostech a schopnostech.

Tygr je symbolem strachu (srov. Princezna Holí). Tento tygr Dionýsa opakovaně kouše, jeho pohled však přesto směřuje dopředu. Nevěnuje strachu žádnou pozornost, takže nad ním ztrácí svou moc. Tygr ho ani v nejmenším nemůže ohrozit. Jeho neochvějná důvěra v existenci mu umožňuje, aby si pocity strachu uvědomil, aniž by se stával jejich obětí. Je osvobozen a dokáže být vnímavý k vrcholným mystickým zážitkům a transpersonálním zkušenostem. Je to uvolnění z původních dynamicky působících sil, které člověka pudí k činnosti a jejichž rozvíjení do stále nových forem nelze zastavit.

Nádoba v pravé a oheň v levé ruce Blázna jsou alchymické symboly (viz Umění). Zobrazují proces setkání protikladných sil Ohně a Vody, jež vytváří energii nezbytnou pro uskutečnění transformace - kvantového skoku.

Hrozny, symbol úrodnosti, jsou zralé ke sklizni. Bílé tečky na zlatém pozadí značí podzim, čas sklizně: padající listí, uvolnění, odstoupení, odevzdání. Mince s astrologickými symboly zrcadlí přetékající bohatství na všech úrovních, které přijde, když poskytnete své tvořivosti prostor k plnému rozvinutí.

Rohy Dionýsa zrcadlí rozšířené vnímání. Duha kolem jeho hlavy je symbolem celistvosti, Jednoty, mostu mezi nebem a zemí, vnitřním a vnějším. Květy mezi jeho nohama představují energetický transformační proces. Dole se spojuje aktivní aspekt (tři květy - tělo, intelekt a duch) s pasivním (přijímání, ochota k učení). Když jednoduché květy dole splynou, rodí se z nich mnohalístkový korunní květ nahoře.

Slunce symbolizuje síly tvořivosti a transformace uvolněné přetavením původní sexuální praenergie.

Odkaz: Vše je připraveno na nový začátek, možná i kvantový skok. Poddej se a odvaž se skoku, i když se tě strach znovu pokouší zadržet. Důvěřuj hlasu vlastního srdce.

Otázka: Co brání tvé volnosti, proti čemu se musíš ohradit? Co je tvým »tygrem strachu«? Jak si představuješ odvážný skok do nového? Kam tě volá tvé srdce?

Doporučení: jestliže ti odpovědi na výše uvedené otázky zatím nejsou jasné, vytáhni si na jejich zodpovězení další karty.

Afirmace: Následuji teď hlas svého srdce. S důvěrou jdu tam, kam mne volá a vede.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Mág (The Magus)

Klíčová slova: Merkur; hravé zacházení se všemi formami komunikace; přizpůsobivost, genialita.

Mág, kterého Crowley autorizoval a kterého nazveme transcendentálním Mágem, je zobrazen jako řecký bůh Merkur, duchem okřídlený vyslanec (žlutá křídla na jeho nohou). Merkur je nositelem energie, která z něj vyzařuje na všechny strany. Karta reprezentuje vůli, moudrost a Slovo, jimiž byly stvořeny světy.

S neuvěřitelnou dovedností stojí Merkur na špičce podložky, připomínající surfové prkno, a žongluje s rozličnými nástroji komunikace. Je géniem ve využívání všech možností, které jsou mu k dispozici.

Ve své dualitě představuje Merkur stejně tak pravdu jako lež. Zpochybňuje všechny zaběhlé představy a mínění a tak se sám často jeví v pochybném světle. Jako tvořivá bytost však nezná žádné svědomí. K dosažení svých cílů používá všech ny prostředky a metody. Pokušení zneužít svých schopností je veliké. Jeho umění a obratnost mu propůjčují nadřazenost a moc. Stále se pohybuje na úzkém rozhraní mezi černou a bílou magií. Proto potřebuje neustálou sebekontrolu. Svůj talent může využít sobecky, nebo jej dát do služeb lásky a světla.

Na tomto obraze si Mág hraje s možnostmi dorozumívání. Obličej má rozjasněn úsměvem, což znamená, že komunikuje s humorem. Hravá, radostná lehkost, s jakou své umění ovlá­ dá, svědčí o pozitivním způsobu uplatnění. Opice představuje společníka egyptského boha moudrosti Thotha. Názorně ukazuje, že se moudrost nikdy nesmí pojímat strnule. Každá vnější manifestace, například slovem, už v sobě přináší nějakou iluzi. Předměty, se kterými Merkur žongluje, představují různě oblasti komunikace:

 • Mince: tělo, hmota, finance.
 • Oheň: inspirace, transformace, dynamika.
 • Hůl: filosofie, víra, spiritualita.
 • Šíp: přímost, cílevědomost, poctivost.
 • Svitek: spisovatelská práce, publikování.
 • Okřídlené vejce: nadsmyslové vnímání, telepatie.
 • Pohár s hadem: emoce, vztahy, sexualita.
 • Meč: intelekt, logika, analýza.

Dva hadi na hlavě Mága jsou starým egyptským symbolem pro uzdravení a regeneraci (Caduceus). V této souvislosti poukazují na obnovené myšlení. Nad nimi je oko Hóra (boha vnímání) se symbolem holubice (nositelky ducha). Mág přijímá intuici z Ducha univerza a šíří jeho poselství na Zemi. To je ještě silněji vyjádřeno modrožlutým paprskem energie, který vstupuje do jeho hlavy, prochází tělem a opět se objevuje pod nohama.

Bez trvalého spojení s duchovními silami Universa jsou pro něj jeho úlohy nesplnitelné. Mág slouží nadřazeným zákoni tostem. Když tuto svoji pravou funkci pozná a přijme, přináší do temnoty nevědomí a nepochopení jasné světlo.

Odkaz: Disponuješ geniálními schopnostmi, které je třeba sdílet s ostatními lidmi. Tvůj důležitý úkol spočívá v nalezení, respektive vytvoření správného prostředí pro tvé činnosti.

Otázka: V čem spočívá tvé nadání? Jakým způsobem a v jakém prostředí je můžeš předávat dál nebo se o něj dělit s druhými?

Doporučení: Představ si své ideální pole působnosti! Obraz popiš.

Afirmace: Plné vyjádření mého tvůrčího potenciálu mě naplňuje a činí mě šíastným a spokojeným.

Oba přidaní mágové:

Od roku 1986 obsahuje Crowleyho Thothův Tarot tři odlišné obrazy karty Mág. Nakladatel tím chtěl umožnit názorné působení různých verzí, které Lady Frieda Harris vytvořila. Protože všechny tři Mágy rád ponechávám ve hře, zabývám se v této knize všemi třemi variantami.

U všech tří verzí Mága jde v podstatě o schopnost komunikovat, stejně tak jako o obsah a formu komunikace. Bílý Mág se však rozhodně nasazuje .pro všechno pozitivní, světlé a dobré, zatímco Černý Mág své síly používá egoisticky podle své vůle. Transcendentální Mág žongluje suverénně se všemi prostředky a možnostmi, které jsou mu k dispozici. Je ze všech tří nejzralejší, neboť poznal a integroval Světlo i Temnotu; ve svém jednání je svobodný a nezávislý na morálce (nikoli ne morální!).

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Bílý mág

Odkaz: Tvé motivy jsou čisté a tvá touha po dobru opravdová. Svému životu můžeš darovat něco krásného. Tvá poctivost a čisté svědomí ti pomáhají dosáhnout toho nejlepšího. Důvěřuj silám světla, jsou při tobě!

Otázka: Jak se ty osobně podílíš na šíření jasu a radosti tímto světem?

Doporučení: Rozhodni se vědomě pro světlo, lásku, radost a hojnost. Jestliže se lidé v tvém okolí rozhodnou pro jiné zkušenosti s temným negativním pólem, respektuj především jejich svobodnou vůli. Pomoci jim můžeš pouze v případě, že jsou ochotni tvou pomoc přijmout. Každá zkušenost má své oprávnění, neboí naše vě­domí se na pozemské úrovni vyvíjí jen vlastními prožitky na poli střetu dobra a zla, světla a tmy, božského a pozemského.

Afirmace: Sloužím světlu a svou bezpodmínečnou lásku tak dávám i stínu.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Černý mág

Odkaz: Do tvého myšlení a jednání se vplížily - pravděpodobně nevědomky - svévolné a sobecké motivy. Dopřej si chvilku klidu k poctivému a důkladnému zamyšlení. Rozhodnutí nebo skutky, které nejsou v souladu s božskou jednotou, nemohou vést nikdy ke prospěchu a blahu všech zúčastněných, včetně tebe.

Otázka: V čem mohou spočívat tvé (podvědomé) sobecké motivy?

Doporučení: Umíněné a sobecké zájmy a způsoby je možno kdykoli rozpoznat a upustit od nich. Rozhodni se pro upřímnost a rozvíjej v sobě schopnost zkoumavého nahlížení do nitra. Když se ti hned nepodaří poznat důvody, které tě přivedly do rezonance s touto kartou, je dobré malé oddálení tvých současných záměrů. Klid ti záležitosti, o které jde, umožní pozorovat z většího odstupu. Rozvážnost ti na tomto místě pomůže uvolnit nové cesty - v souladu s božským Celkem, ke prospěchu všech zúčastněných.

Af irmace: Ne má vůle, ale vůle Celku se staň - pro dobro všech.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

II

Velekněžka

(The Priestess)

Klíčová slova: Měsíc; přístup k intuitivním silám, uzdravení, nezávislost; vnitřní vyrovnanost, umocněné sebevědomí.

Velekněžka je zpodobněna jako bohyně Měsíce Isis. Je obklo­ pena jemnou sítí světelných paprsků, vyjadřujících její duchovní přirozenost. Její podstatou je neomezená nezávislost.

Je v kontaktu se svými intuitivnímu schopnostmi, jimž může absolutně důvěřovat. Její vnímání skutečnosti a spojení s vlastním vnitřním hlasem, vnitřním vůdcem a uzdravitelem, se projevuje v důvěře a zodpovědnosti sobě. Tak jako může velbloud urazit dlouhé úseky cesty pouští bez vody, můžete vy, objevíte-li svou vnitřní studnu, vyzařovat spokojenou soběstačnost. Úrodné oázy (květy a ovoce dole) najdete ve svém nejvnitrnějším bytí. Čím více přijmete sami sebe a z toho rozdáte, tím hlubší bude jasnost vašeho vnímání (znázorněno krystaly).

Velekněžka je v tomto balíčku karet jednou z nejsilnějších karet pro rovnováhu, vyrovnanost a harmonii. Horní polovina jejího těla představuje vnímavou ženskost. Tu také zvýrazňují vzhůru prohnuté linie a otevřené měsíční srpky za její hlavou. Korunu tvoří Měsíc, který přijímá světlo ze Slunce.

Od pupku dolů její tělo vyjadřuje mužský princip - přímé, dynamické, zacílené linie. Napnutím tětivy luk dostává ono napětí, jež vymrští šíp vpřed k jeho cíli. Spolehněte se na své vlastní síly - vyvolá to ve vašem životě netušené události.

Karta velekněžka může poukazovat na nadsmyslové vnímání a intuitivní vlohy, jako je jasnozření, telepatie, tvořivá vizualizace, empatie, intuitivní poznání a uzdravující síly. Tyto schopnosti se rodí v souznění s neměnnými pravdami kosmických zákonitostí, kterým jsou podřízeny a kterým také slouží.

Odkaz: Máš teď přístup ke svým intuitivním silám. Rozvíjej je. Hlídej si svou nezávislost!

Otázka: Jsou ve tvém životě oblasti, ve kterých se namísto důvě­ řování vlastní intuici necháš ovlivňovat druhými?

Doporučení: Vyhledávej vodu v přírodě, jak nejčastěji můžeš. Medituj u vody a uč se od ní.

Afirmace: Důvěřuji svým intuitivním schopnostem.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

III

Císařovna (The Empress)

Klíčová slova: Venuše; krása, láska, mateřskost, ženskost, mou­ drost; spojení ducha a hmoty; vnitřní a vnější bohatství.

Císařovna ztělesňuje a ovládá ženství ve všech projevených formách. Její postava a okolí nesou punc dokonalosti a krásy. V její přítomnosti máte pocit bohatství, je vám příjemné podílet se na harmonii její bytosti. Její krása však není omezena jen na její vnější zjev. Plné rozvinutí všech rovin její ženskosti jí propůjčuje jedinečné vyzařování. Projevuje se současně jako milenka i matka, panovnice a vědma. Její síla spočívá ve sjednocení nejvyšších duchovních hodnot s jejich dokonalými, smyslově uchopitelnými formami ženskosti, lásky a životní radosti.

Hlavním znamením její vlády je dávající a přijímající aspekt lásky (bílá a červená), tvořivost a plodnost (zelená), porozumění a moudrost (modrá). V pravé ruce drží falický stonek lotosu, jehož květ se rozvíjí před její srdeční čakrou.

Levá ruka je otevřena pro přijímání. Tvořivost mužské plodivé síly se spojuje s ženskou odevzdaností. Přijetí mužských aspektů propůjčuje ženě zvláštní vyzařování a zvyšuje její přitažlivost.

Růžovobílý pelikán, který krmí svá mládata vlastní krví, poukazuje na bezpodmínečnou mateřskou lásku, která své děti živí celým svým bytím. Tak představuje Císařovna také Velkou matku, matku Zemi, která rodí a vyživuje všechno živé.

Dvouhlavý bílý orel (shodný s červeným orlem Císaře) symbolizuje transformaci, která přichází se sjednocením rozdílných aspektů bytí.

Měsíc a Země jsou spojeny a obklopeny magnetickým silovým polem. Když se hluboké citové oblasti nevědomí (Měsíc) viditelně projeví (Země), stanou se přístupné vědomému využití (modré plameny vpravo i vlevo). Integrujete-li své vnitřní síly, budete vyzařovat celistvost a úplnost, která mag­ neticky přitahuje druhé lidi - ve vaší přítomnosti mají pocit bezpečí a ochrany. Spojení Země a Měsíce se znovu objevuje na koruně panovnice. Maltézský kříž zdůrazňuje význam sjednocení duchovních a materiálních kvalit.

Tvář Císařovny je obrácena k holubici: orientuje se na budoucnost. Ve své moudrosti se odvrátila od minulosti, vrabce.

Otevřená klenba v pozadí může být považována za bránu do nebe. Tato krásná fyzická forma pouze naznačuje něco krásnějšího, něco mnohem většího, co je v ní ukryto. Slovy Hermanna Hesse je "každý projev na Zemi podobenstvím a každé podobenství je otevřenou branou, kterou může duše, je-li připravena, vstoupit do vnitřního světa, kde ty a já, den a noc a všechno ostatní jsou jen jedno. Každý člověk se tu a tam ve svém životě k této otevřené bráně dostane. Málo jich ovšem vejde branou a obětuje krásné zdání za tušenou skutečnost nitra." (z Iris)

Odkaz: Krásu, která tě přitahuje k druhým lidem, máš také v sobě. Ať už jsi muž nebo žena, procházíš nyní procesem rozvíjení svých ženských aspektů. Máš možnost zpracovat a vyjasnit neuzavřené mateřské konflikty.

Otázka: Existuje v tvém životě krásná, silná žena, od které se můžeš učit?

Doporučení: Vizualizuj svou ideální ženu! Napiš si její nejdůležitější vlastnosti. Pokus seji znovu objevit v jiných lidech a v sobě. Obklop se krásou a hojností.

Afirmace: Celá moje bytost je naplěna silou a krásou.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

IV

Císař (The Emperor)

Klíčová slova: Skopec; průkopník, objevitel, vůdce, iniciátor; tvůrčí moudrost; velké vůdčí vlastnosti; činorodost, dobrodružnost, nový začátek; otcovství, autorita.

Císař je zpodoben jako korunovaný muž v majestátním šatu. Jeho trůn září ohnivými barvami Marsu a Slunce a je ozdoben hlavami divokých himalájských skopců. Stejný symbol moci a dobrodružnosti nese i jeho vladařské žezlo. Glóbus s maltézským křížem, znamení jeho císařské hodnosti, je výrazem spojení moudrosti a světské vlády.

Ležící beránek s praporcem míru nasvědčuje podobné souvislosti. Ukazuje druhý aspekt divokého skopce: pravá vůdčí povaha obsahuje pokorné podřízení se kosmickým zákonům, stejně tak jako dynamiku a moc. Předpokládá také hluboké porozumění a trvalý ohled na vůli celku. Panovník s těmito vlastnostmi je naplněn horoucím soucítěním, jež mu umožňuje obětovat se pro blaho celku.

Dvojitý orel symbolizuje vnitřní a vnější proměny způsobené tvůrčí energií Slunce a ukazuje na tvořivý potenciál Císaře, který zvěstuje počátek nějaké iniciativy nebo nového životního úseku. Tento počátek může znamenat rozšíření nebo expanzi v říších panování, vlády nebo ovládání, nebo dobytí nových území (symbolizováno také nohama Císaře zkříženýma ve tvaru čtyřky; srov. Princ holí). Na materiální úrovni to může znamenat začátek nového slibného projektu, změny v povolání, cestování nebo otcovství. Na vnitřní rovině může jít o nové poznání, odhalení, vhled do neznámých oblastní (explodující hvězdy na discích vpravo a vlevo) nebo dramatickou zkušenost.

Pokud své moci Císař využívá pro transformaci a nové začátky, jsou její účinky blahodárné. Běda ale, když ji použije k upevnění stávající situace. Struktury jeho říše ustrnou a jeho smělá, rozhodná tažení se změní v tvrdost. Jeho autorita, kdysi zakořeněná v moudrosti, se stane autoritativní nadvládou. Žije ve strachu ze změny a úzkostlivě potlačuje každou vzpouru již v zárodku. Jeho odpor vůči proměnlivému proudu Tao je jeho vlastním rozsudkem a jeho vláda dříve nebo později padne.

Odkaz: Tato chvíle je příznivá pro změnu nebo nový začátek. Důvěřuj své vlastní energii a následuj ji.

Otázka: Jaké obnovení či revitalizaci potřebuje tvůj život? Co pro to můžeš udělat?

Doporučení: Zkoumej sebekriticky své chování, obzvlášť ke svým podřízeným a k nadřízeným.

Afirmace: Důvěřuji své síle. Vládnu tím, že sloužím, sloužím tím, že vládnu.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

V

Velekněz (The Hierophant)

Klíčová slova: Býk; duchovní mistr, učitel, rádce, zasvěcenec; vnitřní vůdce, duchovní otec; nejvyšší transformace.

Této kartě vládne znamení Býka. Trůn zasvěcence je obklopen býkem a slony, jejichž povaha je shodná. Ve čtyřech rozích obrazu se nalézají čtyři cherubíni, strážci oltáře. Býk, lev, člověk i orel představují různé úrovně lidského bytí. Býk symbolizuje element Země (znamení Býka), hmotu a tělesnost. Lev představuje element Ohně (znamení Lva), intuici, silnou vůli a pohyb. Člověk zastupuje element Vzduchu (znamení Vodnáře), duchovně intelektuální úroveň. Orel představuje nejvyšší transformaci a je spojen s elementem Vody (znamení Štíra), říší citů.

Velekněz v sobě všechny tyto prvky sjednotil a přivedl k nejvyššímu vyjádření. Titulem Velekněz není míněna nějaká hodnost v rámci strnulých církevních institucí. Míněn je zasvěcenec, dokonalý, osvícený - skutečný duchovní mistr, zprostředkovatel mezi božským a lidským. V tomto smyslu je Velekněz skutečně božstvím, které se stalo tělem (Býk), konečným stádiem lidského potenciálu, které ho s božstvím spojuje.

Žena, která před Veleknězem stojí s mečem a srpkem měsíce, je Venuše vládnoucí znamení Býka. Meč a Měsíc ukazují na vyrovnanost citů a rozumu. Velekněz v sobě spojil a dokonale rozvinul své mužské a ženské části.

Ze spojení mužského a ženského se rodí dítě Hórus, znázorněné v pěticípé hvězdě na prsou Velekněze. Dítě je nahé, bezbranné, zranitelné, plné otevřenosti a důvěry k existenci. Přirozenost dítěte je výrazem pravé moudrosti. Důstojné rysy duchovního vůdce se pojí s dětskou nevinností. Každý, kdo chvíli prodlévá v blízkosti Velekněze, je touto jeho kvalitou uchvácen. K tomu, aby bylo možné plně vstoupit do spojení s jeho bytostí, je nutné nechat padnout všechny obranné mechanismy.

Jeho hlava je obklopena pěti bílými okvětními listy ve tvaru srdce, výraz lásky v její nejčistší, nejdokonalejší formě. Je to ona láska, která vidí toho druhého a dává mu, co v té chvíli skutečně potřebuje. Nemusí vždy jít o to, co druhý žádá nebo si přeje. Skutečný Mistr nesplňuje očekávání svého žáka. Pravda je provokace, která nás může probudit ze sladce tupého spánku nevědomosti. Ovšem, jen od sebelásky osvobozený vědoucí má právo jednat tak drasticky jako Ježíš, když s důtkami v ruce vyháněl prodavače z dvorany chrámu.

Do hada transformace je zaraženo devět hřebů. Připomínají trnovou korunu, bolest a utrpení, které provází každou transformaci. Skutečná změna se může uskutečnit pouze v postoji otevřenosti (býk) a citlivosti (holubice), v důvěře a odevzdání se božské lásce.

Tmavé pozadí zdůrazňuje funkci Velekněze: přinášet světlo uvědomění do temnot nevědomosti.

Odkaz: Hledání sebe sama tě přivádí do duchovních oblastí. Tato karta může ukazovat na setkání s duchovním učitelem nebo mistrem. Otevři se pro setkání s ním!

Otázka: Přitahuje tě nějaký mistr moudrosti (v minulosti nebo přítomnosti)?

Doporučení: Zabývej se učením duchovních mistrů. Vyhledej přítomnost nějakého učitele nebo mistra. Navštěvuj skupiny, usilující o osobní růst. Zde se vyplatí poctivost k sobě, otevřenost a vnímaost. Sleduj pohnutky svého srdce.

Afirmace: Jen jeden jediný hlas je následováníhodný: hlas mého srdce.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

VI

Milenci (The Lovers)

Klíčová slova: Blíženci; láska, přitažlivost, sbližování, spojení; sjednocení protikladů láskou, uvědomění se prostřednictvím vztahů.

Karta představuje sňatek Císařovny s Císařem. Obřad vykonává Eremit - Poustevník - jedna z podob boha Merkura. Je celý zahalený do svého hávu - odkaz na to, že prazáklad všech věcí leží mimo projevený svět a intelekt.

Milenci jsou výrazem dvou protikladů, jež po sobě touží a navzájem se přitahují. Dualita, která se odráží v každém projevu této existence, je bytostně prožívána v milostném vztahu muže a ženy. Každý pokus o sblížení, sjednocení, spojení, je projevem vášnivé touhy po znovuvytvoření ztracené jednoty. Avšak každý jedinec, každý muž a každá žena v sobě nese dualitu mužských a ženských částí. Ty se projevují mimo jiné v rozdílných, často si odporujících částech osobnosti.

To, co nás u druhého člověka neodolatelně přitahuje, jsou aspekty nás samých, se kterými se chceme ztotožnit. Chtějí být vědomě přijaty a rozvinuty. Náš partner zpravidla odráží naše vlastní nevyvinuté a neprožívané stránky. To, co postrádáme sami v sobě, hledáme u druhých. Jde o příležitost získat životně důležité zkušenosti na cestě k sebeuvědomění. Lekce nemůže být pojata teoreticky, intelektuálním studiem ani hýřením citů. Vyžaduje bezprostřední existenciální zkušenost - plné prožití všech rozměrů štěstí, extáze a vzájemného obohacování, ale také bolesti, zápasu a zániku, jež jsou nezbytné pro růst. Živé vztahy dávají zúčastněným pocítit všechny duality a protiklady: lásku i žárlivost, harmonii i spor, jednotu i odloučení, vzrušující seznámení i rozčarující odcizení.

Cílem učení v této »škole života« je stát se celistvou a dokonalou bytostí. K velkému cíli svého konečného rozvinutí se můžeme přiblížit pouze tehdy, nalezneme-li svou vlastní jednotu a vnitřní harmonii. Blaženost, kterou všichni marně hledáme mimo sebe, je možno odkrýt a rozvinout pouze ve vlastním nitru. Každý neklid, který námi zmítá, každá ne­ spokojenost, která nás žene k partnerovi, pramení v hledání skutečného klidu a hlubokého míru. Proto také duchovní mistři stále znovu poukazují na to, že inteligentní člověk velmi brzo pochopí, že jej žádný vztah nemůže nikdy skutečně uspokojit. "Proč? Protože každý vztah je jenom šípem, letícím k poslední a nejvyšší lásce. Každý milostný vztah je pouhým milníkem, nikoli cílem, ukazetelem cesty k větší lásce, která leží před tebou... Ale jestliže jsi alespoň jednou okusil lásky, prožil jsi několik málo okamžiků čisté radosti, onoho úžasného pulzování, ve kterém se dva lidé rozplynou... Jakmile se okno otevře a ty můžeš nahlédnout na okamžik do paláce, na jeho krásu, jeho velkolepost, jeho lesk, nebo ses jen jedinkrát na krátký okamžik vloudil dovnitř a byls opět vyhozen, pak už tě nádvoří paláce nemůže nikdy uspokojit... Když se zamiluješ do celku a nastává spojení s celkem, pak a jenom pak budeš naplněn." (Sannyas 16, Drama vztahů aneb dobrodružství lásky).

Zpět k symbolice karty: všechny symboly jsou znázorněny v páru, připravené setkat se se svými protějšky. V jednotě sňatku dochází k transformaci, zobrazené okřídleným orfickým vejcem a hadem stočeným kolem něj. Obě děti drží v rukou symboly rozdílných úrovní, kterých se transformace dotkne: tělo (kyj), rozum (oštěp), city (pohár) a duchovno (květina). Ohraničující kopí v pozadí představují střet omezení a svobody, spoutanosti a nezávislosti, jako součást každého vztahu. Můžeme zde také rozpoznat další tři symboly zvěrokruhu: Lva, Štíra a Střelce. Červený Lev ztělesňuje mužský princip v přírodě a poukazuje na tvořivost, která ze spojení může vyrůst. Bílý orel představuje Štíra v transformovaném stavu. Zrcadlí ženský prvek, oddanost vlastním citovým hlubinám. Cupido jako Střelec ukazuje na potřebu přímého, upřímného sdílení.

Odkaz: Vytažení této karty může poukazovat na krásný a povzbuzující milostný vztah. Stávající vztahy se bud prohloubí, nebo skončí. S tím, jak se věnujete a reagujete s partnerem nebo se skupinou, se otevírají nové cesty osobního růstu a integrace vlastních protikladů.

Otázka: Co hledáš v lidech, které miluješ? Co pro tebe znamená naplňující vztah?

Doporučení: Hřej tarot společněs partnerem. Použijte karty k tomu, abyste se o vašem vztahu dozvěděli co nejvíce. (Viz návod k objasnění vztahů v kapitole Způsoby vykládání).

Afirmace: Celá moje bytost je připravena setkat se s partnerem, po kterém odjakživa toužím.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

VII

Válečný vůz (The Chariot)

Klíčová slova: Rak; nový začátek, obrat k dobrému, introspekce, meditace, duchovní cesta.

Vozataj meditativně sedí ve svém kočáru, který se ještě nezačal pohybovat. Je oděn do zlatého brnění a rozjímá nad Svatým Grálem, jenž mu rotuje v rukou. Grál symbolizuje Kolo štěstí. Vozataj pozorně zkoumá všechny možné následky, dříve než se odváží nového začátku a rozjede se, protože rozhodne-li se jednou pro start, pak neexistuje žádné nazpět. Nic už ho na jeho cestě nezastaví.

Tato karta poukazuje zcela všeobecně na nové začátky. Může jít o cestu nebo začátek nového životního úseku (vztah, domov, povolání). O ničem by nemělo být rozhodováno ukvapeně. Vše potřebuje přesné prověření a přípravu. Ale po důkladném zvážení všech možných následků nemá být začátek zbytečně odkládán. Vše nyní nasvědčuje pro šťastný vývoj.

Brnění Vozataje je ze zlata a je posázeno deseti krystaly.

Symbolizuje Rakův ochranný krunýř, který podporuje současné stádium vnitřní transformace (zlato) a rozvoj potřebné jasnosti (krystaly). V dobách předělů a nových začátků potřebujete ochranu a podporu láskyplné atmosféry, poskytující pocit jistoty a bezpečí. Nadcházející změna s sebou přinese mnoho vzrušení a neklidu. Vyhněte se všem neuspořádaným, chaotickým a nepříjemným vztahům.

Nový začátek opouští nudnou rutinu všedního života. Duchovní vnuknutí a nápady se množí a rozšiřují oblast vašich činností (soustředné modré kruhy v pozadí). Jste schopni věnovat se více činnostem současně. Mnohotvárnost vaší práce vás obohacuje a stimuluje. Navzdory vaší podnikávosti nezapomínáte na svůj nejvyšší poznaný cíl. Cesta, na které se Vůz nachází, je dlážděna zlatými kameny. Je to královská stezka, po které kráčí každý duchovně hledající v touze po sebepoznání a vnitřní transformaci.

Čtyři sfingy (býk, lev, člověk, orel) jsou síly, jež uvedou Vůz do pohybu. Vyměnily si hlavy a těla a vzájemně si pomáhají. Jakmile bude rozhodnut správný směr, jejich energie se zná­ sobí a budou uvedeny do pohybu, aby zajistily úspěšnou cestu vpřed. Vaše důvěra ve vlastní síly a pocity vzrůstá a prohlubuje se.

Odkaz: Nadcházející změna slibuje šíastné rozšíření tvého života. Připrav se proto, uspořádej své dosavadní vztahy a zkoumej všechny možnosti. Mnohé necháš za sebou.

Otázka: Jakých oblastí tvého života se změna týká? Můžeš uzavřít staré a obrátit se k novému?

Doporučení: Hledej nebo si vytvoř bezpečné láskyplné prostředí. Tam můžeš plánovat svou změnu nebo cestu. Také tvé tělo nyní potřebuje pozornost, péči a aktivitu.

Afirmace: Uspořádávám svůj život a připravuji se na nový začátek.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

VIII

Vyrovnání (Adjustment)

Klíčová slova: Váhy; rovnováha, soustředění, vyrovnání protikladů; vyváženost, spravedlnost.

Karta představuje znamení Vah, fascinující obraz rovnováhy, pramenící z nalezení vnitřního středu. Mladá žena (ženský aspekt Blázna) drží mezi svýma nohama velký magický meč a balancuje na špičkách. Podíváte-li se zblízka, uvidíte, že vlastně vše spočívá na špičce meče. Pouze nejvyšší koncen­ trace a absolutní klid umožňuje stav rovnováhy všech věcí. Sebemenší rušivá myšlenka by vše rozkolísala a narušila rovnováhu, jež je podstatou Universa.

Mezi barvami převládá modrá a zelená. Modrá je barvou duchovních a intelektuálních schopností, jako je myšlení, ideje a moudrost; zelená barvou tvořivosti, schopnost ideje uskutečnit. Dolů směřující meč má podobný význam. Síly myšlenek jsou směřovány dolů, použity ve spojení se Zemí a dány do jejích služeb (viz Eso Mečů).

Ramena ženy jsou pokryta pštrosími péry Maar, egyptské bohyně spravedlnosti. Její tvář je zakryta, všechna pozornost obrácena do nitra. Takto je přístupná idejím a příkazům vnitřního zákona.

Na hlavě nese korunu egyptského boha moudrosti Thotha. Na koruně jsou zavěšeny velké mísy vah: symboly kosmických zákonů od počátku (Alfa) a konce (Omega), v nichž vesmír vše odvažuje.

Tato karta je výzvou k vystříhání se všech extrémů ve vašem denním životě. To se může týkat jak citové zátěže ve vztazích, tak oblasti práce a tvořivosti nebo zacházení s penězi. K tomu, aby právě vznikající velkolepé ideje přinesly plody, je potřeba plného soustředění a vyrovnanosti.

Bouře života nás stále znovu vyvádějí z rovnováhy. Neustálé výkyvy mezi ztracením a znovunalezením vlastního středu jsou procesem, který nás učí, jak můžeme pozvolna stále vědoměji nacházet prostor vnitřního klidu a jasu.

Odkaz: Sleduj, které situace v denním životě tě vyvádějí z vnitřní rovnováhy. Objevuj podmínky, ve kterých opět nacházíš svou harmonii. Vnášej tuto kvalitu stále více do všech oblastí svého života.

Otázka: Co ti pomáhá dostat se do svého meditativntho středu a setrvat tam? Co se stane, když ten střed ztratíš?

Doporučení: Najdi si pravidelně čas k meditacím, které upevní tvou vnitřní rovnováhu. Dýchej do centra Hara (na šířku dlaně pod pupkem) a soustřeďuj tam svou pozornost.

Afirmace: Spočívám v klidu ve svém vlastním středu.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

IX

Poustevník (The Hermit)

Klíčová slova: Panna; nalezení vlastního světla; cesta do nitra; dokončení, sklizeň; spočinutí ve vlastním středu; moudrý vůdce.

Poustevník se vydal hledat vnitřní naplnění a nalezl v sobě své světlo. Je tak naplněn bohatsvím své vnitřních říše, že se mu vnější svět jeví bezbarvý a nedůležitý. Ten, kdo spočívá v sobě samém, došel domů. Nemá žádný důvod honit se za klamným zdáním vnějšího a pomíjivého.

Cesta do nitra však má i své namáhavé a svízelné aspekty. Chcete-li se na tuto cestu vydat, budete k tomu potřebovat odvahu a sebedůvěru, neboť než proniknete k vytouženému světlu, musíte projít zdánlivě nebezpečnými říšemi vašeho vlastního stínu. Ty jsou na kartě symbolicky vyjádřené holí v podobě jedovatého hada a tříhlavým pekelným psem Kerberem. Pes má dvě hlavy nasměrované dopředu a jednu doza­ du. Část jeho pozornosti je zaměřena na minulost, aby se přesvědčil, že vše důležité bylo dokončeno. Dříve, než může být energie plně nasazena pro nové, musí být vyřízeno všechno neuzavřené. K tomu, aby se člověk mohl stát dokonalou celistvou bytostí, musí integrovat také své živočišné stránky.

Transformující světlo vnitřní jasnosti naplňuje postupně všechny úrovně jeho bytí. Klasy zrají, oddanost sobě samému přináší úrodu. Ta může být sklízena a sdílena s druhými. Kdo nalezl svou vlastní vnitřní skutečnost, může zkušenosti své transformace sdílet s ostatními hledajícími.

Poustevník bývá lidmi málo uznáván a jen zřídkakdy mu někdo rozumí. Je individuem, jenž neplave po proudu a nespokojuje se s povrchnostmi širokých mas. Přistupuje jen na takové vztahy, které mu umožňují hluboké setkání. Není-li to možné, pak raději dává přednost samotě.

Karta Poustevníka je pobídkou ke spoléhání se na vlastní vnitřní moudrost a k připojení se k lidem, kteří mohou být podporou na společné cestě. Cílem této cesty je nalezení vnitřního hlasu a učení se mu naslouchat. Objevte svého vnitřního vůdce a dobře poznejte vlastního vnitřního uzdravitele.

Odkaz: Akceptuj svoji samotu! Nestarej se o lidi, kteří ti nerozumí a raději by tě viděli »normálního«. Přidej se k moudrému vůdci nebo učiteli, pokud jej potkáš.

Otázka: Existují pro tebe nějaké neuzavřené situace nebo vztahy?

Doporučení: Vypracuj seznam všech záležitostí, které je třeba uzavřít nebo nějak dokončit. Ten, kdo se vydává za vlastním vnitřním světlem, musí vyjasnit neuzavřené konflikty a vyrovnat otevřené účty.

Afirmace: Těším se ze své samoty. Mohu z ní vyjít, kdykoli chci.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

X

Štěstí (Fortune)

Klíčová slova: Jupiter; nový začátek, expanze, tvořivost, velký průlom, sebeuskutečnění, neočekávané štěstí.

Uprostřed víření energií a blesků se točí Kolo štěstí o deseti paprscích, symbol úplnosti, která je v neustálém pohybu, a přece ve svém celku neměnná.

Tri figury, sfinga, opice a krokodýl, představují tři egyptská božstva. Sfinga spojuje čtyři magické ctnosti: vědění, vůli, odvahu a mlčení. Ze sjednocení zvířecích instinktů a intuitivních duchovních sil vyrůstá moudrost. Meč v tlapách sfingy svědčí o neúplatné rozlišovací síle a schopnosti jasného myšlení.

Opice na levé straně Kola ztělesňuje přizpůsobivost (viz Mág). Vypadá to, jako by Kolo v neustálém pohybu udržovala právě ona.

Krokodýl představuje boha tvořivosti (viz Blázen). V rukou drží dva nástroje: egyptskou kotvu Ankh, symbol života. Každý tvořivý čin přináší na svět něco nového. Hůl s hákem poukazuje na skutečnost, že můžeme být »strůjci svého štěstí«. Je možné rozpoznat vhodnou příležitost a využít ji.

Střed kola tvoří Slunce, původ a sjednocení všech tvořivých sil. Slunce je také symbolem vědomí, poznání, osvícení. Ve Slunci se nalézá absolutní střed - centrum cyklonu - který i přes veškerý pohyb na svých okrajích zůstává tichý a neměnný. Ztělesňuje nejvnitrnější jádro, svědka, který zůstává nepřetržitým kolísáním duality, štěstím a neštěstím, nadějí a stra­ chem nedotčen.

My však ještě pozorujme obvod Kola a těšme se z průlomu do křišťálově jasnosti, z velkého štěstí, které nám přítomný okamžik přináší. Život má pro nás připraveny nečekané dary a možnosti. K tomu, abychom nabízené mohli vnímat, stačí jen otevřít oči.

Odkaz: Jestliže se v tvém životě nedějí zázraky, pak zde něco neouhlasí! Stojíš před možností velkého průlomu! Využij tohoto okamžiku!

Otázka: Dokážeš opravdu přijmout Velké štěstí? Co ještě stojí v cestě?

Doporučení: Napiš si, nebo důvěrnému člověku vyjmenuj, co pro tebe v tvé současné situaci znamená štěstí. Udělej si seznam všeho, co ti v prožívání štěstí právě teď brání.

Afirmace: Otevírám se zázrakům v mém životě.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

XI

Chtíč (Lust)

Klíčová slova: Leu; vášeň; mnohotvárná tvořivost, talenty; síla; integrace animálních sil; překonání starých obava úzkostných stavů.

Tradiční název této karty je Síla. Crowley kartu přejmenoval, neboť její význam vyjadřuje mnohem víc než slovo »síla« v běžné řeči. Chtíč znamená víc než vitální sílu, zahrnuje také radost a požitek z ní, znamená i vášeň. Žena sedící na hřbetě lva pravicí pozvedá do výše Svatý Grál, zapálený láskou a smrtí.

Karta zosobňuje božské opojení, božskou extázi, božské šílenství. Žena se zdá být opilá. Také lev je chtíčem zapálen. Jeho sedm hlav představuje hlavu anděla, světce, básníka, cizoložnice, smělého muže, satyra a lva - hada. Symbolizují různé aspekty a hlediska, které jsou ted spojeny a v orgiastickém prožitku a splývají v uceleném vnímání. Jsou nezávislé na morálce a omezujícím rozumu. Zde vyjádřené formy energie odpovídají původnímu, tvůrčímu Řádu.

Vnitřní zvíře nelze zkrotit a integrovat bojem nebo potlačováním, nýbrž porozuměním a odevzdáním. Síla, kterou v tomto procesu získáte, vám pomůže překonat vaše staré omezující úzkosti, což znázorňují sepjaté ruce a postavy svatých v pozadí.

Deset paprskovitých kruhů roztroušených za ženou a lvem ukazuje na doznívající staré morální představy, které jsou nyní nahrazeny deseti čerstvě zářícími, v horní části obrazu. Jsou symbolem nového světla, které - podobně jako hadi - proudí do všech směrů, aby starý svět zničilo a nově stvořilo. Tento proces proměn je opět vyjádřen ocasem lva, hadem se lví hlavou.

Tvář ženy je zcela obrácena k ohnivé urně. Je dokonale pohlcena silou transformace, která tkví v každém vědomém a dokonalém odevzdání. To je také tajemstvím tantry, vědomí, které vnímá plnost každého okamžiku a přijímá všechny aspekty života, aniž by cokoli odmítalo.

Chtíč odhaluje svůj vzácný tvůrčí potenciál jen tehdy, je-li dokonale chutnán, vychutnán a vypit. Teprve potom může být pochopen a použit k vlastnímu uvědomění. Cesta ke světlu vede všemi aspekty temnoty.

Odkaz: Pokud přijmeš vše, co v sobě nalezneš, dokážeš se vším pohybovat s hlubokým procítěním, uvědoměním, láskou a porozuměním.

Otázka: Které oblasti svého života chceš prožívat plněji? Co ti v tom v minulosti bránilo? Chceš začít znovu a nově?

Doporučení: Přijímej vše vědoměji. City, jako je láska, smutek, bolest, zlost nebo strach, prožíváme často jako překážky a zábrany jen proto, že jsme se je nikdy nenaučili využít jako potenciál.

Afirmace: Vychutnávám život plnými doušky.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

XII

Viselec (The Hanged Man)

Klíčová slova: Strnulost; ukončení přežité situace nebo vztahu; pouštění, vzdávání se, odevzdanost; učení se vidět novým způsobem; nutnost prolomení starých stereotypů.

Viselec je přibit hlavou dolů, v poloze, ve které je zcela zlo­ mena jakákoliv osobní vůle. Situace je strnulá: neexistuje žádný prostor pro pohyb či hru. Jakýkoliv únik se stal nemožný. Hadi transformace a moudrosti jsou stočeni a spí.

Viselec je přibit na dřevo svých strnulých postojů a názorů. Jeho oči jsou zavřené, je slepý ke všemu, co nezapadá do uzavřeného systému jeho představ. Každá nová myšlenka, každý nový impuls je ignorován nebo odmítnut.

Hlava Viselce je holá. Vlasy, symbol duchovního vnímání, jsou odstraněny. Viselec dokonce ztratil důvěru ve svou vlast ní intuici. Všechny jeho snahy se jeví jako bezvýsledné a odsouzené ke ztroskotání.

Přesto se uprostřed této beznaděje může stát zázrak! Dospěli jste bodu, kdy se už déle nemůžete vyhýbat nahé skutečnosti. Nezbývá nic jiného, než se jí postavit - a pustit. Tato kapitulace, vzdání se strnulé svévole a zamrzlých ideologií vede k dalekosáhlé transformaci: prolomení rigidních stereotypů, odstranění starého haraburdí, naprostá odevzdanost svému vyššímu Já, osvobození od úzkoprsosti a neústupnosti. Ten, kdo se dobrovolně skloní před řádem vesmíru, se může sjednotit s proudem Tao. »Ne má vůle, ale Tvá se staň, neboť Tvá vůle je také vůlí mou.«

Velkou odměnou za hluboké oddání se Celku je obrat o 180 stupňů. Co bylo dole, je obráceno vzhůru a my se můžeme na svět podívat z nové perspektivy!

Odkaz: Máš nyní možnost rozpoznat, které oblasti tvého života jsou strnulé a nepružné. Není třeba nic dělat. Pouhé přijetí tvé reality v sobě přináší transformaci.

Otázka: V kterých oblastech života trváš umíněně na svém? Dokážeš své ztuhlé stereotypy myšlení a jednání poznat a upustit od nich?

Doporučení: Vytáhni si další kartu pro to, co tě očekává, jestliže se vzdáš.

Afirmace: Vzdávám se a poznávám. Ve svém životě přijímám a následuji boží vůli, která se mi krok za krokem odhaluje.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

XIII

Smrt (Death)

Klíčová slova: Štír; smrt a znovuzrození, zánik a obnovení; trans­formace: štír-had-orel; vysvobození ze starých pout; vnější změny.

Karta Smrt neznamená fyzickou smrt. Většinou poukazuje na radikální vnější transformaci (vyjádřením vnitřní proměny je karta Věž).

Staré vztahy vyžadují, aby byly rozloženy. Tento proces může být spojen s bolestnými zkušenostmi. Nicméně vytažení této karty ukazuje vaši připravenost. Uvolnění, jakkoliv těžké může být, vás osvobodí. Smrt ukazuje své dvě tváře: jedna z nich ničí a boří, druhá osvobozuje z tísnivých pout starého, jež dusí život. Který z těchto aspektů převládne, závisí na vašem postoji. S každou snahou podržet nebo ulpívat na starých vazbách se jejich umírání jeví o to bolestnější. "Dopřát si pád! Jestliže to člověk jednou udělal, jestliže se jednou dokázal vzdát jakékoli opory a pevné půdy pod nohama, poslechl pouze a jedině vůdce ve vlastním srdci, pak bylo vše získáno, pak bylo vše dobré, už není žádný strach, už není žádné nebezpečí" (Hermann Hesse, Klein a Wagner).

Obrazu vládne kostlivec, připravený nechat svou kosu sekat. Je zkroucený v nanejvýš obtížné, napjaté pozici a chys­ tá se uvést do pohybu změnu - a konečně i transformaci. Štír v dolní části obrazu má svůj jedovatý osten připraven k bodnutí. Květy leknínu a posvátné lilie umírají v bahně, ze kterého kdysi vzešly.

Další fáze: Had, symbol transformace. Je připraven smrtelně uštknout, nastane-li správný okamžik. Jeho obětí by se mohla stát ryba, stará minulost. Teprve když oheň transformace všechno stráví a obrátí v popel, může vzlétnout Fénix.

Kostlivec nese něco na způsob koruny - pokrývku hlavy egyptských pohřbených. Je to odkaz na nezbytnost pohřbení starých idejí a představ. Provazce a šňůry musejí být přesekány, uvězněné duše osvobozeny ze svých pout. Orel, konečné stádium transformace, rozpíná svá křídla a vzlétá.

Odkaz: Uzrál čas pro nutné změny ve tvém životě. Přijmi bolest, kterou s sebou ztráta starého přináší.

Otázka: Na jakých přežitých vztazích nebo situacích ještě lpíš?

Doporučení: »Zemři, dříve než zemřeš« Toto staré súfijské přísloví nás vybízí k tomu, abychom se učili umění umírat. Pokud v nás zůstává jakýkoliv strach ze smrti nebo z pádu, nemůžeme plně žít. Každé ulpívání, každé »ne« nám brání být v přirozeném proudu života.

Afirmace: Říkám: Ano životu, Ano smrti, Ano mně.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

XIV

Umění (Art)

Klíčová slova: Střelec; sjednocení protikladů, vyrovnání, vnitřní změna, transformace, alchymie, kvantový skok, tvořivá síla.

Alchymcké spojení Ohně a Vody, zobrazené u Blázna ještě nad jeho hlavou, se přesunulo do středu obrazu. Celá karta je charakterizována symboly integrace, sjednocení protikladů.

Spojení ohně a vody, světlého a tmavého, mužského a ženského, smrti a znovuzrození, je vnitřní proces. Splynutí protikladů je podstatným krokem k všeobjímající jednotě. Vzájemně si odporující síly se proměňují v nový způsob bytí. Sňatek Císaře a Císařovny z karty Milenci nyní dosahuje svého naplnění v nejvyšším umění transformace.

Sjednocení protikladů je početím něčeho nového. Velké Slunce a jej křižující Měsíce dávají zrodit hvězdám v pozadí.

Šat má barvu tvořivosti - zelenou. Latinská věta vepsaná do Slunce zní v překladu: »Zkoumej vnitřní říše Země. Pročišťováním nalezneš skrytý Kámen.« To má (tak jako mnoho obrazů a symbolů Tarotu) na nejrůznějších úrovních mnoho významů, ale ten nejužitečnější spočívá v souvislosti se zelenými šaty (tvořivost) a poukazuje na nutnost spojení tvůrčích sil se Zemí.

Lev a orel, pomocníci v alchymickém procesu, již sami přeměny dosáhli. Poprvé jsme je viděli na kartě Milenci. Zde nabyli jak na velikosti, tak na významu. Lev, představitel ele­ mentu Ohně, přijal barvu vody. Orel, vyšší forma Štíra a představitel elementu Vody, se zjevuje v barvě ohně. Tento obraz rovnováhy, inverze a integrace se opakuje na zlaté alchymistické urně. Havran na lebce je symbolem spojení smrti a znovuzrození.

Pára, energie nové kvality, stoupá, což je zdůrazněno šípem Střelce (střed těla). Vytváří na ramenou duhy, symbol celistvosti. Osm kruhů na prsou (dva zakryté) vyjadřuje symetrii a rovnováhu. Včely (na šatě Císařovny) a hadi (na šatě Císaře) se spojili a objevili na zeleném šatě. Včely zastupují umění, vnímání a integraci.

Odkaz: Karta Umění je výzvou k pohledu do nitra. Proces transformace nepotřebuje již v této fázi integrace protikladů žádné vnější podněty. K nalezení skrytého diamantu musíš nahlédnout do svého nitra.

Otázka: }aké protiklady ve svém životě nebo v sobě musíš nyní smířit a sjednotit?

Doporučení: Zavři oči a představ si ve svém těle fontánu energie. Koupej se chvíli v tomto vše obnovujícím prameni světla.

Afirmace: Odevzdávám se transformujícím silám lásky. ]sem otevřeným kanálem tvořivé energie.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

XV

Ďábel (The Devil)

Klíčová slova: Kozoroh; plodivá síla, nová vitalita, humor, smyslnost, sexualita, tvůrčí energie, individualita.

Ďábel je další z karet, které jsou nejčastěji špatně vykládány. K pochopení této karty je nutné se oprostit od všech naivních, moralistických a pověrčivých představ.

Ďábel je zastoupen bohem Panem v podobě bílého horského kozla s mohutnými zakroucenými rohy. Sloup za ním symbolizuje vztyčený penis, koule dole varlata. Je to vyjádření tvůrčí energie v jejím nejmaterialističtějším, nejmužnějším projevu.

Ve varlatech jsou - podobně jako semena - čtyři ženská a čtyři mužská těla, jejichž spojení zplodí nové. Velkou plodivou sílu ozřejmuje též hůl s okřídlenou koulí a dvěma hady, Horem a Osiridem.

Falický sloup dosahuje až k hornímu okraji obrazu. Protíná nebeskou klenbu, naznačenou tělem hvězdné bohyně

Nuith (prstenec nahoře). Právě tak pokračuje sloup směrem dolů, hluboko do zemského jádra.

Toto spojení středu Země a kosmu je nádherným obrazem tvořivé jednoty. Zakotvení hluboko v nitru Země umožňuje temně hnědé zemské energii, aby stoupala a splynula se zlatožlutou kosmickou energií shora. Spojení pozemské a kosmické energie vás inspiruje tvůrčím směrem a umožní tuto inspiraci vyjádřit.

Na čele Pana vidíme otevřené třetí oko, odkaz na jeho rozšířené schopnosti v říši mimosmyslového vnímání. Je vidoucím, který vnímá nejen to, co je zjevné, nýbrž má schopnost proniknout hluboko do podstaty věcí.

Tváří se nanejvýš spokojeně a pobaveně. Všechny lidi, kteří chápou svět v jeho hluboké podstatě, lze poznat podle výraz­ného smyslu pro humor (např. Castanedův Don Juan). Jenom nevědomí jsou smrtelně vážní a plně ztotožněni se svým myšlením a jednáním. Tato uvězněnost v živočišně materiálním je také podstatou našeho běžného pojetí dábla. Pan se však spokojeně šklebí nad lidmi s jejich projekcemi, kterými ho »zatracují do pekel«. Ve své moudrosti vidí, že každá náruživost, každá připoutanost, každá touha po majetku vede ke zklamání a utrpení. Ale k tomuto náhledu může člověk dospět jen opakovanou existenciální zkušeností. Čím více se učí vidět nebo se stává vědomým, tím častěji se dostává do stavu opravdového požitku. Osvobozen ode všech moralistických omezení se s krajní smyslností oddává požitkům Země, v každém jevu objevuje extázi, ve všem vychutnává to božské, osvojí si dokonale materiální svět, aniž by jím byl ovládnut.

Odkaz: Zřejmě jsou lidé, kteří tě »zatracují«. Vyjdi jim vstříc s humorem a lehkostí. Přijmi, co ti život dává. Zůstaň nohama na Zemi!

Otázka: Máš nějaké přání nebo touhu, které si nechceš přiznat?

Doporučení: Posaď se pohodlně k meditaci. Sleduj svůj dech. Představ si, jak s každým výdechem z tvé páteře roste kořen směrem ke středu Země. To jde velmi rychle. Cítíš ted, jak do tebe s každým nádechem proudí energie Země a naplňuje celé tvé tělo. Nyní se přesuň vědomím k vrcholu své hlavy a otevři se pro zlatožlutou kosmickou energii. Prociíuj, jak se mísí se zemskou energií a prostupuje tvým tělem.

Afirmace: Jsem mistrem svého života.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

XVI

Věž (The Tower)

Klíčová slova: Mars; pronikavá dalekosáhlá vnitřní transformace, uzdravování; staré se hroutí a dělá místo pro nové; duchovní obnovení, sebepoznání.

Síla stravujícího, očistného ohně boří staré a odmetá je pryč. Nic není ušetřeno. Věž ega je otřesena v samotných základech. Vše, čeho se člověk pokouší přidržet, bude touto transformující silou zničeno. Domnělé jistoty minulosti se nezadržitelně hroutí. Co zůstává, je důvěra, jakou kdysi osvědčil Job tváří v tvář strašlivým zprávám (Jobovy zvěsti). Je to poznání, že všechny životní události povstávají z nekonečné lásky vesmíru a přinášejí možnost učení a poznání. Takové pochopení pravé podstaty událostí proměňuje i zdánlivé ztráty a bolestná zklamání v cenné dary, kterými skutečně jsou. Období zoufalství a vnitřního napětí mohou, jestliže jsou správným způsobem přijaty, patřit k nejplodnějším fázím růstu.

Věž je současně jednou z nejvyšších karet pro uzdravování. Tak jako odstranění podebraného zubu osvobozuje celý or­ganismus, tak také ukončením stagnujících vztahů a situací, které brání růstu, začíná proces uzdravování celého orga­ nismu. Vytržení zubu může být bolestivé, ale když zub otravuje celý váš systém, není jiná možnost. Rány osudu se mohou jevit stejně tak tragické a nepochopitelné, a přece k nám přicházejí jen proto, že je potřebujeme a sami si je, ať vědomě či nevědomě, vytváříme. Dokážete-li rozpoznat a s plnou zodpovědností přijmout tyto zákonitosti ve svém životě, máte všechny předpoklady ke skutečnému osvobození a úplné transformaci.

Oko Hóra představuje probuzené vědomí, které vidí rea­ litu takovou, jaká ve skutečnosti je. Holubice s olivovou větvičkou v zobáku symbolizuje odpouštějící soucit k sobě i druhým, který pramení ze sebepoznání. Je poselkyní nového způsobu bytí, jemuž transformace (had) předcházela.

Odkaz: Probíliti v tobě nanejvýš intenzivní transformační proces nebo stojíš krátce před ním. Cokoliv, co se v tobě láme nebo otřásá, slouží očištění a připravuje prostor pro něco nového. Umožni to!

Otázka: Dokážeš pohlédnout na sebe a život novýma očima?

Doporučení: Pozoruj se v denním životě. Situace se mohou opakovat, ty ale neopakuj své staré, omezující vzorce chování.

Afirmace: Vše, co se děje v mém životě, je pro mé dobro.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

XVII

Hvězda (The Star)

Klíčová slova: Vodnář; inspirace, krystalizace, sebepoznání, vyzařování, jasná vize; sebedůvěra; spojení s univerzální inteligencí.

Tato karta představuje nádherný proces. Nejvyšší kosmická inspirace je přijímána a promítnuta do materiální úrovně. Kartě vládne znamení Vodnáře. Médiem v tomto procesu je hvězdná bohyně Nuith (viz také Eón). Je zcela otevřená vstupům z duchovní roviny a ve službě nejvyššímu dobru je předává dál. Je kanálem, který božská energie používá ke své manifestaci na Zemi. V obou nikách drží poháry, jimiž se vylévají spirálové víry energie. Její vlasy slouží jako přijímající antény pro rozšířené vnímání a spadají až dolů k zemi, kam přinášejí nejvyšší kosmickou inspiraci.

To, co ještě před chvílí bylo jen smělým pocitem, dostává prostřednictvím nové křišťálově jasné vize tvar a naplnění. Člověk získává pronikavější pohled na neomezené možnosti svého vlastního rozvoje. Síla přijímaných vnuknutí mu dává křídla a to, co se zdálo nemožné, se podivuhodě nádherným způsobem stává skutečností.

Člověk vedený tímto poznáním v sobě nese takovou kvalitu bytí, takové vyzařování, které magneticky přitahuje druhé lidi. Silou duchovní transformace ztratily masky osobnosti a omezení malého Já význam. Svéhlavost a strach zmizí s tím, jak se Vodnář stále více odevzdává působení svého osvobozeného ducha.

Přijímající antény však musí být pravidelně podrobovány pečlivé očistě. Když je přijímané smíšeno se sobeckými sklo­ ny, mohou tyto nesmírné síly působit zhoubně. Nadšení se pak stává fanatismem, inspirace blouzněním. Vlastním pocitům je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Tak jako se voda plynoucí z poháru bohyně Nuith proměňuje v krystaly, musí vykrystalizovat také emoce - musí být jasně a jednoznačně pochopeny. Toho však nelze dosáhnout jejich kontrolou nebo potlačováním, nýbrž pravým citovým rozvinutím (symbolizovaným květy růží). Motýli, symbol transformace, ukazují, jak se vaše vlastní nazírání věcí změní a osvobodí od omezení starých návyků.

Odkaz: Nech svou hvězdu vystoupit vzhůru a zůstaň v kontaktu se Zemí. Důvěřuj svým vnuknutím a hledej způsoby, jak je sdílet s druhými. Podle svých plodů tě poznají a budou zkoušet.

Otázka: Naplňuje tě tvá současná pracovní oblast?

Doporučení: Zamysli se, děláš-li pro uskutečnění svých idejí opravdu vše.

Afirmace: Moje tvůrčí síla představivosti a moje spojení s všeobjímajícím vědomím mi ukazují cestu, jak mé ideje realizovat.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

XVIII

Měsíc (The Moon)

Klíčová slova: Ryby; poslední zkoušky, bludné cesty, iluze; ukončení karmy; vyrovnání se s podvědomím; práh k novým úrovním vědomí.

Ubývající Měsíc je v procesu ponořování se dál a hlouběji do temných oblastí duše. Nastal čas posledních a často nejtvrdších zkoušek. Nebezpečí, že v temnotě bude zapomenut vlastní cíl, je veliké. Na cestě číhá pokušení a iluze, které se pokusí svést na nepravou cestu každého, kdo usiluje vpřed.

Horní část karty ukazuje úzký průchod, který je střežen nebezpečně vyhlížejícími strážci s vlčími hlavami (egyptský bůh mrtvých Anubis). Za nimi ční temné hrozivé brány, symbol jejich moci. V rukou drží Fénixovu hůl a symboly Merku- ra a Pluta jako klíče. U jejich nohou číhají šakali, připraveni vrhnout se na mrtvoly těch, kteří se odvážili přiblížit z nevědomosti nebo pouhé zvědavosti.

Střežený vstup je také zpodobením ženského pohlavního orgánu, vaginy. Měsíc zde symbolizuje nevědomou oblast ženského, to proměnlivé, vlhké, pološeré, svádějící - onu nebezpečnou magnetickou přitažlivost. Vše se zdá být tajemné, pochybné a marnivé.

Nový život však vznikne teprve po průchodu touto bránou. Cesta k uvědomění nás přivádí do konfrontace s nevědomím, neznámem a nebezpečím. Dokud se člověk existenciálně nevypořádal s těmito oblastmi, nemůže dojít k poznání. Poznat je může jen skrze vlastní bezprostřední zkušenost. Závoje iluzí nakonec ustoupí světlu poznání a odhalí mu svou skutečnou podstatu. Pak také získá vzácný vhled do sku­ tečných mystérií, která se za nimi skrývají.

Analogií tohoto procesu jsou zasvěcovací rituály přírodních národů. Zasvěcení jako »vstup« do stavu dospělého vyžaduje podstoupení velmi tvrdé a nebezpečné zkoušky, které před­chází dlouhá a pečlivá příprava.

Ten, kdo se rozhodne překročit práh do neznáma, potře­ buje neochvějnou odvahu a odhodlání k přípravnému cvičení. Blaze tomu, kdo v této fázi své cesty nalezne vůdce, kterému se může svěřit! I zde nebo spíš obzvlášť zde je však zapotřebí nejvyšší bdělosti. Nabízí se příliš mnoho vůdců s lákavými přísliby - sami však cestu neznají. Jenom ve spojení s hlasem vlastního srdce se mohou dokonce i chyby a okliky proměnit v cennou zkušenost.

Práh smrti je současně prahem k novému životu, vstupem do vyššího stavu vědomí. To je na kartě vyjádřeno posvátným egyptským broukem, který ve svých kusadlech drží symbol Slunce. Do temnot přináší obnovující světlo. Kdekoli se toto světlo poznání objeví, temnota mizí. Nebyla totiž ničím jiným než iluzí, stínem, který vděčí za svou zdánlivou existenci jen věcem stojícím v cestě paprskům světla. Proces transformace spočívá v poznávání a odstraňování věcí, které světlo blokují.

Odkaz: Dotklo se tě volání neznáma. Ocitáš se na prahu nových zkušeností. Věnuj pozornost hlasu svého srdce, v klidu a pečlivě zkoumej možné nabídky pomoci a vedení.

Otázka: Které vnitřní oblasti jsou ti cizí či neznámé? Kde jsou tvá slepá místa? Jakých zkušeností se nejvíce obáváš?

Doporučení: Pravidelně medituj! Zvol si techniku, která se ti o- svědčila a praktikuj ji denně, nejméně po dobu tří měsíců. Všímej si přitom kvality svých myšlenek a obrazů a občas si je zapiš, namaluj či nakresli. Zabývej se svými sny.

Afirmace: Největší tma je vždy těsně před úsvitem.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

XIX

Slunce (The Sun)

Klíčová slova: Slunce; vysoká tvořivá energie; uvědomení; naplněná láska; moudrost, duchovnost, transformace.

Slunce září jako centrum uprostřed dvanácti hvězdných znamení a všechno proniká svým světlem. Z jeho nejhlubšího nitra rozkvétá růže poznání. Její světlo je esencí jasnosti a nejvyššího vědomí.

Na zelené hoře tvořivosti tančí dvě děti s motýlími křídly, výraz osvobozeného vztahu mezi mužem a ženou. Získaná svoboda se projevuje v extatické radosti a nadšení. Nyní jsou všechny energie plně a zcela k dispozici společnému tvořivému procesu, nejsou již promarňovány v bojích o dominanci, žárlivostí či omezováním.

Křídla společných tvůrčích možností, zážitek sjednocení ve službě velkému Světlu, je vynášejí vzhůru. Jsou absorbováni všeproměňujícím světlem. V každém okamžiku zažívají a vychutnávají naplnění. Není žádné přání, které by měla splnit daleká budoucnost. Vše je zde a vše je dobré.

Zeď, která obepíná vrcholek hory, ukazuje na skutečnost, že nejvyšší vrchol svobody a uvědomění zůstává pro ty dva zatím ještě uzavřen. Aby jej dosáhli, musí překonat ještě jednu zvláštní překážku. Úzký vchod k Nejvyššímu si musí každý najít sám.

V tomto stavu extáze probíhá dalekosáhlá alchymická transformace. Člověk zobrazený na kartě Měsíc světlo pouze odrážel, zde se stal jeho zdrojem a ztělesňuje moudrost a du- chovnost. Přestal být pouhým zrcadlem, které jako Měsíc jen odráží sluneční svit, aniž by samo bylo schopno světlo a teplo vyzařovat. Nalezl nejvyšší zdroj vnitřního světla. Do celého světa vyzařuje božskou moudrost a lásku a zaplavuje jej svě­ tlem transformace.

Něco nového a transformujícího dozrává v celém lidstvu, tak jako chemickým procesem způsobeným vřelými paprsky Slunce dozrává ovoce. Zrod »Nového člověka« vyžaduje dokončení procesu popsaného ve starých alchymistických textech. Fénix shoří jen proto, aby jako vznešený pták znovu povstal z popela a vzlétl vzhůru k nebesům. Světlo uvě­ domění prostoupí všechny aspekty našeho bytí.

Odkaz: Naplnění tvých přání je možné ted a tady. Uvolni se a odevzdej se velkému tanci. Správní partneři se najdou.

Otázka: Jaký úkol nebo projekt ted stojí před tebou?

Doporučení: Vizualizuj si světlo a teplo Slunce ve své hrudi a srdci. Během příštích dnů si několikrát za den připomeň, že slunce září v tobě a skrz tebe.

Afirmace: Jsem v souzvuku s božským světlem, které mě naplňuje a vede.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

XX

Eón (The Aeon)

Klíčová slova: Vysoká schopnost úsudku; otevřenost vůči kritice; kritické sebezkoumání.

Střední část karty obklopuje tělo hvězdné bohyně Nuith. V noci se rozpíná po celém nebi, aby poskytla zázemí hvězdám, ve dne je opět pohlcena Sluncem. Jejím společníkem je Hadit, znázorněný jako ohnivá koule s křídly. Představuje vševědoucí pohled, pohled ze všech stran najednou. Ze spojení těchto dvou vzniká dítě Hórus, dvojbožství.

Oko Hóra má schopnost vidět v celistvosti. Vidí, co vypadlo z harmonické jednoty. Jeho jasný vhled je základem všeobsáhlé kritické schopnosti. Kritika založená na tomto hlubokém vnímání může být sdělována způsobem, který druhé lidi neodsuzuje, nýbrž naopak je motivuje a inspiruje. Úsudky vzešlé z pravého náhledu jsou konstruktivní a prosté dogma.

Karta Eón poukazuje na nutnost uváženého posouzení nějaké situace. Je možné, že než k tomuto závěru nakonec dospějete, budete muset absolvovat dlouhý těžký pracovní proces.

Ucelený náhled nemůže být dosažen jen analytickým rozumem. Na procesu utváření názoru se podílí tělo, duše i duch (tři postavy v dolní části obrazu). Během tohoto procesu se instinktivně přikloníte k tomu, co je pro váš rozkvět přínosem a odvrátíte od toho, co není nápomocné.

Bůh Moudrosti Ohyros, zpodobněný jako okřídlený had (na obraze nahoře), symbolizuje nezměrnou sílu myšlenek, jež je k dispozici mysli, která odráží skutečnost bezprostředně, osvobozena od balastu předsudků a předpojatosti. Vyslovený soud pochází z vlastní bezprostřední zkušenosti. Zdrojem všeho posuzování nakonec přestává být omezené vědomí jednotlivce a stává se jím život samotný.

Odkaz: Karta tě vyzývá opustit svou »žabíperspektivu« a dívat se na vše z vyššího hlediska. Když rozpoznáš delší časové úseky (eón) a nadřazené souvislosti (a k tomu jsi stále blíž), budeš vnímat omezení všech lidských úsudků. Budeš stále více »vidět« věci takové, jaké skutečně jsou, bez hodnocení a posuzování.

Doporučení: Medituj nad následujícím výrokem: "Znamením tvé nevědomosti je síla tvé víry v nespravedlnost a neštěstí" (Richard Bach, Iluze).

Otázka: Jakým způsobem získáváš hlubší vhled a poznání?

Af irmace: Bůh je nepoznaný, záhadný. Čím víc vím, že nevím, tím více se přibližuji stavu božství.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

XXI

Universum (The Universe)

Klíčová slova: Saturn; dokončení, kosmické sjednocení; velké cesty; osvobození z vázanosti; ukončení karmy.

Karta Universum je poslední z Velkých arkán. Uzavírá kruh, který začal Bláznem. Velké Dílo dospělo k dokončení a vrací se zpět k nevinnosti a sebezapomnění Blázna. Kapka mizí v oceánu a ten se rozlévá do kapek. Dokončení je současně novým začátkem na vyšší úrovni bytí. Konečného cíle je dosaženo: je to návrat k prapůvodní kosmické Jednotě.

Člověk teď vidí sám sebe i svět takový, jaký opravdu je (oko Hóra nahoře vpravo). Všechny převleky, všechny masky se staly nadbytečnými a nepotřebnými. Spojen s původní přirozeností, nechává se strhnout do vířivého tance neustálého pohybu vesmíru. Omezení malého Já se rozplývají v orgasmickém splynutí s Universem.

Nahá žena tančí tanec velkého osvobození. Okem Hóra prohlédla podstatu omezení. S tímto vhledem (symbolizováným srpem, který ještě drží ve své pravé ruce) přesekává síť, do níž byla zapletena. Svou funkci již ztratil i obrovský had transformace. Už není potřeba jeho svůdné síly, která umožňovala potřebné zkušenostní lekce a zkoušky na cestě. Odumřel sám sobě: nezbylo už nic, co by mohlo jeho jedovaté uštknutí zničit.

Čtyři cherubíni vydechují všepronikajícího ducha do čtyř světových stran. "Pohleď, vše je nové!" (Zjevenísv. Jana).

Odkaz: Nyní máš možnost vidět věci takové, jaké skutečně jsou. Všechny podmínky pro šťastný konec nebo nový začátek jsou dány. Události tvého života jsou v souzvuku s Universem.

Otázka: Ze kterých oblastí svého života se potřebuješ uvolnit? Je před tebou nějaká cesta nebo podnik, které čekají na to, že je zahájíš?

Doporučení: Důvěřuj svému vnímání! Vypracuj seznam všech záležitostí, jejichž vyřízením by se ti ulevilo.

Afirmace: Jsem zajedno s Universem.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Rytíř holí (Knigh tof Wands)

Klíčová slova: Ohnivý aspekt ohně; ohnivá energie, dynamický postup, vzhled, blížící se změny.

Rytíř Holí ztělesňuje mistrovství růstu a vnitřního vývoje. V levé ruce drží planoucí pochodeň (srov. Eso Holí), kterou spaluje všechnu negativitu, jež mu stojí v cestě. Vzal na sebe úkol odstraňovat zábrany a blokády, které mu na cestě k vlastnímu růstu překáží.

Jeho vlající plášť je z ohně. Koně zdobí hlava jednorožce, jehož roh symbolizuje vyvinuté třetí oko. Vlastní vnitřní vize se stala vozidlem (jezdecký kůň) pro rozhodné jednání navenek.

Rostoucí plaz se musí, čas od času, vysvléknout ze staré kůže, která se mu stala příliš těsnou. Rytířovo brnění z hadí kůže symbolizuje opuštění všeho starého a úzkého a odvážný skok vpřed.

Energie uvolněná rozšířeným vnímáním se může projevit, je nezastavitelná. Dokonce i těžké situace se pohnou pozitivním směrem.

Odkaz: Bdělost a otevřenost vůči lidem nebo situacím mohou vyprovokovat dynamické změny v tvém vědomí. Tyto dary existence přijmi s vděčností, ale neulpívej na nich.

Otázka: Dovoluje ti tvá současná životní situace plně rozvinout tvé energie? Pokud ne, co musíš odstranit z cesty nebo změnit?

Doporučení: Vyhledávej situace a příležitosti, které tě vyzývají! Odevzdej se zde s veškerou svou energií.

Afirmace: Každá výzva, která se přede mnou objeví, mi pomáhá růst. Každá bouře posiluje mé kořeny.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Královna holí (Queen of Wands)

Klíčová slova: Vodní aspekt Ohně; sebepoznání, změna, soucit.

Královna Holí je mistryní sebepoznání. Nahlédla hluboko do své vlastní podstaty, což proměnilo její bytí.

Příběh vypráví, že její dlouhé vlasy byly dříve černé a také její průvodce, panter, měl kdysi černý kožich. Transformace, kterou prošla, ji obdařila zlatými vlasy a pantera proměnila ve lva. Vědomí jejich dřívějšího stavu ji však naplňuje soucitem s bytostmi, které se ještě neosvobodily. Aby mohla pomáhat druhým, rozhodla se dobrovolně nosit červenohnědé vlasy a lva udržuje v podobě leoparda, jehož černé skvrny nesou stopy temné minulosti.

Královna sedí na ohnivém trůnu, oděna v brnění na způsob šupin, se symbolem Ryby na prsou. Sjednocení Ohně a Vody, intuitivního poznání a citového vytržení, způsobuje vnitřní proměnu. Koruna duchovní jasnosti a rozšířeného vnímání má ještě ostny trnové koruny - vzpomínka na pokoření a utrpení, jež její transformaci předcházely. Její oči jsou zavřeny v tiché extázi. Vědomí je zaměřeno do nitra a propůjčuje jejímu vyzařování blaženost vnitřního míru. Hůl v její ruce je zakončena piniovou šiškou, symbolem duchovního růstu. Připomíná nám úkol, spojit vlastní uskutečnění se Zemí a dovolit druhým, aby se na něm podíleli.

Odkaz: Prací na sobě získáváš viditelný náskok. Je čas naučit se, jak tento pokrok sdílet s druhými. Uplatňuj sebepoznání v denním ž ivotě!

Otázka: Jak můžeš nalezené poznání sdílet s ostatními lidmi?

Doporučení: Medituj o následujícím výroku: "Učení se je objevování toho, co už víš. Činy ukazují, že to víš. Učit - je pomáhat druhým lidem poznat, že oni to vědí stejně tak dobře, jako ty sám." (Richard Bach, Iluze).

Afirmace: Jsem zářivá bytost naplněná světlem a láskou.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Princ holí (Prince of Wands)

Klíčová slova: Vzdušný aspekt Ohně; intenzita; rozkvétající láska; intuitivní tvořivost; z temnoty do světla.

Princ sedí s otevřenou náručí na svém ohnivém voze, jenž se značnou rychlostí pohybuje vpřed. Skvrny v pozadí ukazují na temnotu, kterou nechává za sebou. Celý postoj vozataje vyjadřuje jistotu, otevřenost a svobodu. Je nahý, což znamená, že se nepotřebuje skrývat ani chránit. V pravé ruce drží Fénixovu hůl, symbol moci a energie. Jako pionýr dobývá nové oblasti svého života (nohy jsou v pozici čtyřky jako na kartě IV, Císař). Jeho srdce se otvírá a on vidí svět novýma očima. Princ Holí ztělesňuje mistrovství intuitivní tvořivosti (zelená barva v plamenech). K tomu jsou nasazeny a využity všechny smysly. Důvěřuje ve svou intuici a svými originálními řešeními a myšlenkami překvapuje druhé. Jeho tvůrčí výlevy nemůže nic zastavit ani omezit. Planoucí oheň ve voze jej udržuje v pohybu.

Odevzdáním se lásce (květ lotosu v srdci) je povznesen nad sebe samého. Narůstají mu křídla z peří Fénixe a dovolují mu pozorovat svět z vyšší perspektivy.

Princ Holí je fascinujícím vyjádřením mladé, překypující energie a radosti ze života. Jeho myšlenky jsou smělé a plné tvořivé síly (okřídlený lev nahoře). Důvěra ve vlastní vnímání ho osvobozuje a umožňuje překonat současná omezení v myšlení a chování.

Je zcela připraven čelit životním zkouškám. Jeho silná vůle mu však může pomoci k dosažení cíle jen tam, kde je v souladu s vůlí celku.

Odkaz: Máš všechno, co potřebuješ! Nenech se omezovat! Nenech se brzdit! Život je připraven tě přijmout. Důvěřuj svému neomezenému tvůrčímu potenciálu!

Otázka: Jaké výzvy se v tomto období dotýkají tvého života?

Doporučení: Rozpřáhni paže a dýchej zhluboka do srdce!

Afirmace: Miluji život a život miluje mne.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Princezna holí (Princesa of Wands)

Klíčová slova: Zemský aspekt Ohně; osvobození od strachu; nový začátek; optimismus; rozšířené vnímání.

Strach je překonán! Princezna Holí, nahá, otevřená a nechráněná, zvítězila nad tygrem strachu (viz Blázen). Její hůl nese symbol Slunce. Péra na její hlavě zdůrazňují schopnost rozšířeného vnímání a smysl pro spravedlnost, které překonáním strachu získala.

Tančí svůj silou nabitý, zanícený tanec ve velkém vzedmutém plameni. Vedle ní, na oltáři zdobeném hlavami be­ ranů, plápolá oheň Jara, nových začátků, jemuž Princezna slouží. Ohnivě rudé pozadí symbolizuje vášeň, životní sílu a planoucí energii. Když zmizí strach, otevírají se netušené zdroje nadšení a radosti, které nově utvářejí náš život. Naše omezující úzkost a strach, mrtvý tygr, mohou být pohřbeny.

Odkaz: Tvé staré strachy nad tebou ztratily svou moc. Jejich mrtvé zbytky tě už nemohou vyděsit. Uvědom si své nejsilnější stránky.

Otázka: Jaký je další krok ve tvém životě? Učiň ho beze strachu!

Doporučení: Nauč se transformovat své pocity strachu a využij uvolněný potenciál.

Afirmace: Přijímám svůj strach a proměňuji jej v lásku.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Rytíř pohárů (Knight of Cups)

Klíčová slova: Ohnivý aspekt Vody; odevzdání se milovaným; schopnost dávat; dosažení vyšších emocionálních úrovní; duchovní vztahy.

Rytíř Pohárů má velká křídla, jež ho na jeho mocném bílém koni vynášejí vzhůru. Je oblečen do zeleného brnění; ve vztyčené ruce drží zlatý pohár s rakem. Vodní znamení Raka může poukazovat na rodinné vztahy. Pojem rodiny zde však musí být rozšířen na libovolný vztah, zvláště pak duchovní spojení (nebo duchovní společenství).

Světlemodrá křídla ducha pozvedají citové vztahy do vyšších úrovní vzájemného porozumění a výměny. Také páv, symbol ješitnosti a marnivosti, tuto svou vlastnost překonal. Rozvíjí svou krásu a nabízí ji - prost samovlády - do služeb vyššímu.

Zelené brnění zobrazuje Rytířovu velkou tvůrčí schopnost vyjadřovat své hluboké city. Dary, jež rozdává, jsou vyjádřením jeho snahy o dokonalejší podoby citové výměny.

Odkaz: Toužíš po intenzivní vzájemné výměně se stejně smýšlejícími lidmi.

Otázka: Jak může být tato výměna ve tvých vztazích obohacena?

Doporučení: Hledej svou pravou rodinu, společenství, ve kterém se cítil doma. Najdeš tam přesně takový druh komunikace, po kterém toužíš.

Afirmace: Nalézám teď na společné cestě přátele, jejichž blízkost a podpora mi pomáhají dostat se do hlubšího kontaktu se sebou.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Královna pohárů (Queen of Cups)

Klíčová slova: Vodní aspekt Vody; jak nahoře, tak dole; otevřené vyjádřené emoce; mateřství; citové naplnění.

Postava Královny Pohárů je zahalena do oblouků světla, takže ji člověk rozpozná teprve při pohledu zblízka. Její bytosti nelze porozumět analyticky. Musíte ji vycítit, vytušit. Je zahalena do mystéria a ten, kdo chce toto mystérium pochopit, se musí odebrat hluboko do říše jejích pocitů.

Klidné jezero, na kterém spočívá, zrcadlí téměř neporušeně její obraz. To, co vyzařuje navenek, se odráží v hlubokých emocionálních oblastech její bytosti. Je v kontaktu se svými city a otevřeně a věrohodně je také dává najevo. Pro lidi kolem ní mohou být často nesrozumitelné, ale to není její problém. Nikdy nepřistoupí na kompromis v citové oblasti, protože by musela popřít sebe sama a mohla by tak ztratit jas své krásy.

Bílé lotosy na jezeře a v její ruce symbolizují dávající lásku. Kořeny lotosů vycházejí z temných, bahnitých hlubin vody,

ale jejich listy a květy zůstávají bahnem a vodou nedotčeny. Voda z nich stéká nebo na nich vytváří malé perly. Zůstávají ve spojení s vodou a bahnem, rostou z nich, ale jsou jiné a oddělené. Také rozkvétající láska vychází z nevědomé oblasti instinktů a pudů a je jimi živena. Světlo vědomí dává nevědomým silám nový způsob existence a propůjčuje jim něhu a krásu. Staré se zjevuje v proměněné podobě, je transfigurováno. Proběhlo emocionální znovuzrození.

Čáp, posel znovupřicházejícího jara, je předzvěstí něčeho nového. Na tuto kartu můžeme také pohlížet ve spojení s mateřstvím (viz také Princezna Disků a Císařovna). Lotos v ruce Královny je také lotosem Isis, Velké Matky. Rak v pohárumušli poukazuje na domácí okruh rodiny.

Odkaz: Otevřeností v projevování tvých pocitů získáváš na kráse. Možná, že ti někteří lidé nerozumějí; nedělej si proto starosti! ]e dost jiných, se kterými se o své pocity můžeš podělit.

Otázka: Přijímáš a rozvíjíš své citové bohatství?

Doporučení: Důvěřuj svým citům! Žij v souladu s nimi!

Afirmace: Moje otevřenost a vitalita mě naplňují krásou!

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Princ pohárů (Prince of Cups)

Klíčová slova: Vzdušný aspekt Vody; touhy, přání, žádostivost; možnost transformace.

Hlavním úkolem Prince Pohárů je mistrně zvládnout emocionální potřeby. Vzduch ve spojení s Vodou symbolizuje silné vášně, což je také příznačné pro hvězdné znamení Štíra. Kočár Prince, připomínající mušli, je tažen štírem-orlem, což ukazuje na možnost transformace. Pohybuje se těsně nad vodami emocí, nikdy se jich však nedotýká.

Přání a žádosti musejí být vnímány a rozpoznány. Jsou to základní hnací síly našich životů. Jejich využití a dokonalé ovládnutí vyžaduje nejvyšší bdělost a intenzivní pozornost. Namísto potlačování je můžete využít v procesu uvědomování. Z tohoto pohledu jsou vozidlem, které nám pomáhá na cestě do našich vnitřních světů.

Had, symbol změny a moudrosti, se probouzí a napřimuje. Orel na Princově přilbě ukazuje na možnost duchovního osvobození. Využití těchto možností je úkolem, který má před sebou. Uchvácen pozorováním hada zapomíná na lotosový květ (lásku), který nyní směřuje dolů. Až se naučí integrovat pudové síly žádostivosti, dostane lotos možnost znovu se rozvíjet a napřimovat.

Odkaz: Přijmi své sexuální potřeby a vášně a vědomě je naplňuj. V tomto procesu toho mnoho objevíš. Totálně se té zkušenosti odevzdej a pozoruj se v ní.

Otázka: Jaká tajná přání si nechceš přiznat?

Doporučení: Dopřej si každý den splnění aspoň jednoho malého přání a tím se otevřeš a přiblížíš splnění těch velkých.

Afirmace: Přijímám své sexuální potřeby. Jsem tím živější a naplněnější.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Princezna pohárů (Princess of Cups)

Klíčová slova: Zemský aspekt Vody; emockmdlrtí svoboda; překo­ naná žárlivost; důvěra v sebe.

Princezna Pohárů je zde zachycena jako tančící postava. Je vysvobozena z vězení svých citů. Získanou nezávislost a svobodu ukazuje také labuť, která se zvedá nad její hlavou. Zbavila se pout potřeby vlastnit a manipulovat. Osvobozená od žárlivosti, je nyní obklopena něhou, laskavostí a jasností (křišťály na jejím šatě).

S nejvyšší něhou a jemností drží ve své ruce pohár s želvou, odkaz na ochranu, kterou láskyplně poskytuje sobě a druhým. Lotosový květ v její natažené levici svědčí o jejím odhodlání k dávající lásce. Natažená paže naznačuje odstup, který získala sama k sobě a který jí umožňuje rozvinout svou lásku v té nejčistší podobě. Delfínovy oči jsou křišťály. Minulost tedy může být nahlédnuta jasnýma očima a uzavřena.

Odkaz: Důvěřuj svým pocitům a vnímání. Jsi na správné cestě.

Otázka: ]e ještě něco, co ti brání v naprosté svobodě? Máš nyní možnost to také uvolnit.

Doporučení: Představ si, že tě obklopuje voda a ty tančíš lehkými, plynulými pohyby tanec osvobození.

Afirmace: Čím víc miluji sebe, tím víc lásky mohu sdílet s druhými.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Rytíř mečů (Knight of Swords)

Klíčová slova: Ohnivý aspekt Vzduchu; cílevědomost, ctižádost, schopnost pružného myšlení; vášnivost.

Rytíř Mečů v zlatozeleném brnění se v nejvyšším trysku, jež ztělesňuje jeho cílevědomě zaměřenou mentální aktivitu, žene ovzduším. Ví, čeho chce dosáhnout a nezastaví se, dokud svého cíle nedosáhne. Jeho schopnost koncentrace je pozoruhodná. Myšlenky a nápady k němu přilétají rychlostí blesku; je mistrem tvořivého a přizpůsobivého myšlení, které používá k dosažení svých cílů (zlatozelené brnění). Čtyři vrtule symbolizují čtyři světové strany a poukazují na to, že síla myšlení není spoutaná prostorem ani časem.

Jeho silné intelektuální odhodlání se snoubí s hlubokou emocionální vnímavostí. Takovou vášeň mohou roznítit jen cíle, které jsou silně citově nabity. Tělo, duch a duše (tři vlašťovky) letí v harmonii po jeho boku.

Dlouhý meč v pravé ruce a krátká dýka v levé jsou užívány stejnou měrou. Představují dvě potenciální energie, jang (mužsko-analytickou) a jin (žensko-intuitivní), jejichž rovnováha bude na cestě vpřed nezbytná. Díky svým vyrovnaným a správně uplatněným schopnostem splývá Rytíř v rychlém pohybu se svým koněm.

Odkaz: Nastala vhodná situace pro tvorbu plánů, vytyčení cílů a jejich uskutečnění.

Otázka: Znáš dobře svůj cíl? Co se stane, když ho dosáhneš? Budeš se umět těšit ze svého úspěchu?

Doporučení: Sebekriticky zkoumej uvedené otázky.

Afirmace: Znám svůj cíl a vím, pro co pracuji. Každý cíl je pouhým milníkem na cestě k mému nejvyššímu poslání.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Královna mečů (Queen of swords)

Klíčová slova: Vodní aspekt Vzduchu; rozetnulí starých masek a rolí; jasnost; racionální, intelektuální, logické, objektivní.

Odložení vlastních masek, odmítnutí jistoty zaběhnutých rolí znamená dobrovolné zřeknutí se navyklých obranných mechanismů. Mečem zostřeného vhledu vstupuje do vědomí poznání, že naše masky nás nejen chrání a kryjí, ale také oddělují od našeho Já a druhých. Energické rozetnutí starých masek představuje vysvobození a Královnu Mečů vyvádí z mračen do jasu a širého prostoru.

Krystaly za její hlavou, symboly rodící se jasnosti, nesou dětskou hlavu. Za odloženou maškarádou se uvolňuje přirozenost a dětská nevinnost - důkaz pravé vnitřní moudrosti. Otevřenost a ochota dítěte přijímat, ve spojení s bystrým, křišťálově průzračným vhledem do nějaké bytosti nebo situace, je základním předpokladem pro práci poradce nebo terapeuta. Musí být připraven vzdát se vlastních masek a nenechat se zaplést do emocionálních sítí. Jen tak může získat opravdovou důvěru nebo skutečnou schopnost nabídnout uzdravování a prostředí plné podpory.

Realizování vlastností této karty předpokládá dlouho uzrávající mistrovství. Jeho nejvyšším výrazem je dalekosáhlá jasnost, která se odráží ve vztahu k lidem a životu.

Odkaz: Procházíš procesem, ve kterém se stále víc odděluješ od starých rolí a způsobil chování. To s sebou může občas přinášet i bolestné poznatky a zkušenosti. Ale vyplatí se to! Získaná jasnost ti dá svobodu.

Otázka: Za které role se nejsnadněji a nejčastěji skrýváš? Dokážeš se jich vzdát?

Doporučení: Pozoruj se ve svých rozdílných rolích. Mnohé budeš muset hrát dál-jen nynívědoměji než dříve. Přijmi své role a splň je jak nejlépe umíš, ale neztrať se v nich.

Afirmace: Jedinou mojí povinností v životě je zachovat věrnost sobě.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Princ mečů (Prince of Swords)

Klíčová slova: Vzdušný aspekt Vzduchu; intuice, tvořivé myšlení; rozetnutí všech zápletek; osvobození se od omezujících představ a modelů; jasné vnímání.

Princ Mečů je oblečen do přiléhavého zeleného brnění. Je mistrem tvůrčích myšlenek, idejí a plánů. Předpokladem tvořivého myšlení je neomezená svoboda. Tvůrčí myšlenkové pochody nemohou tolerovat žádné omezení. Proto se Princ rozpřahuje mečem hodně zeširoka, aby přeťal spojení se třemi postavami, které táhnou vůz. Představují svazující ideje nebo pocity a omezující vztahy, které by Princův pokrok mohly zpomalit.

Krystal ve voze má tvar dvojité pyramidy a značí krystalizující vnímání. Je příznivá doba, dát novým myšlenkám podobu a tvar.

Naše problémy se nám díky starým omezujícím pověrám a přesvědčením častokrát zdají býti nepřekonatelné: »Jsem slabý a závislý. Když budu trvat na svém, budu potrestán,« nebo: »Musím dokázat něco mimořádného, abych byl uznán.« V minulosti, možná v našem dětství, mohly mít pocity tohoto druhu určitou platnost, ale s naší současnou realitou vůbec nesouvisí. My však tyto pocity vláčíme za sebou a opakovaně se dostáváme do situací, které je posilují. Říkáme si například, že věci upouštíme a rozbíjíme proto, že jsme od přírody nešikovní.

Skutečnost je však trochu jiná. Nedostáváme se do situací náhodně, ale na základě svých představ o skutečnosti je kolem sebe vytváříme. Člověk, který se stydí za svou »strašnou« nešikovnost, se například ze strachu, že bude neohrabaný, natolik soustředí na své pohyby, že skutečně neohrabané jsou. Veškerá přirozená elegance, kterou vládne, zůstává neobjevena a nerozvinuta, protože ho v určité době v minulosti někdo přesvědčil k tomu, aby se považoval za neohrabaného.

Jestliže se budeme zblízka zabývat těmi aspekty nás, které nás neuspokojují, uvidíme, že nám každá nepohodlná nebo nevyřešitelná situace slouží k tomu, aby nám ukázala naše nepochopení a mylné postoje. Jakmile je prohlédneme, můžeme je opravit nebo se jich vzdát.

Odkaz: Uvolni se ze všeho, co omezuje tvoji mysl a tvého ducha. Své ideje a plány však vyjádři tak, aby je druzí pochopili. Pokorně přijmi jejich mínění. Tvé myšlenky mohou daleko předstihovat svou dobu. Ty se však můžeš přizpůsobit a svou vizi uskutečnit v současnosti, aniž bys cokoliv obětoval.

Otázka: jakým přesvědčením, pocitům, vztahům nebo předprogramovaným idejím umožňuješ, aby tě omezovaly?

Doporučení: Napiš si seznam vnitřních a vnějších omezení a rozhodni se, kterých se chceš nynís konečnou platností zbavit.

Af irmace: Mé tvůrčí možnosti nemají žádné hranice, kromě těch, ve které věřím.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Princezna mečů (Princess of Swords)

Klíčová slova: Zemský aspekt Vzduchu, z chmur dojasu; vítězství nad náladami; vzpoura.

Princezna Mečů představuje čerstvou intelektuální jasnost. Právě roztříštila starý oltář - explodoval a za sebou zanechal oblaka dýmu, suti a popela. Když se intelektuální a duchovní (Vzduch) obnovení střetne se Zemí, ničí oltáře starých ideálů; kouř se brzy rozplyne a uvolní prostor pro jasnost.

Každá změna, každý vnitřní konflikt uvolňuje do vzduchu kouř a popel (emoce a nálady). Princezna Mečů však nepři­pustí, aby mračna, uvolněná destrukcí starého a zbytečného, zkalila jasnost jejího vnímání. Svůj meč používá k tomu, aby odťala nálady a rušivé myšlenky, které v ní povstávají. Je rozhodná a agresivní a dobře se vypořádává s praktickými záležitostmi, obzvlášť týkají-li se něčeho protikladného nebo paradoxního.

Princezna Mečů reprezentuje extrémně vzpurného člověka, který se nedá zastrašit zaběhlým ani svatým. Bouří se ve jménu jasnosti, otevřenosti a pravdy a je připravena zničit cokoliv represivního, cokoliv, co jí brání v plném prožívání života, včetně všech morálních kodexů. Její »ne« represi je zakořeněno v hlubokém »ano« sobě a existenci. To je možné přirovnat k Ježíšovi, který důtkami vykázal prodavače z chrámu.

Odkaz: Tvoje myšlenky a názory mohou někdy rozbíjet »svaté« oltáře. Dávej pozor a nenech se pohřbít pod sutí. Nedovol svým náladám, aby nad tebou získaly moc. Zachovej věrnost svým ideálům.

Otázka: Jsou v tvém životě či okolí nějaké »staré oltdře«? Odvážíš se je rozbít?

Doporučení: Obrat svůj pohled do svého nitra a ujisti se, zda tvé rebelie pramení z lásky.

Afirmace: Pravá rebelie je pozitivní, konstruktivní a tvořivá.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Rytíř disků (Knight of Disks)

Klíčová slova: Ohnivý aspekt Země, lékař, léčitel, finanční investice; sklizeň, práce, námaha.

Rytíř Disků je mistrem zdraví a materiální hojnosti. Jeho diagnostické schopnosti se týkají jak lidského těla, tak i ostatních hmotných statků: peněz, majetku a kapitálu. Co se týče zdraví, má cenné lékařské a léčitelské schopnosti. Ve finančních záležitostech si jeho rada rozhodně zaslouží pozornost.

Je období žní. Klasy v popředí jsou zralé. Rytíř drží cep, sklízí úrodu. Sklizeň je však spojena také s prací a námahou. Malý, nepřemožitelný Rytíř je sevřen do neohebného brnění. Jeho kůň vypadá vyčerpaně, jako by za sebou měl dlouhou namáhavou jízdu. Jak těžké je učinit vnitřní bohatství navenek viditelné a sklízet plody tohoto úsilí!

Slouží-li tato práce osobnímu růstu, pak skutečně stojí za námahu. Rytířův štít je obklopen soustřednými kruhy slunečního světla, které hnědé kopce v pozadí proměňuje v zelenou horu tvořivosti. Zvednuté hledí s jelení hlavou pod­ trhuje jeho rozšířené vnímání. Duchovní síly jsou úzce spojeny se Zemí a nabídnuty do jejích služeb (červenohnědý šátek spojuje hlavu se Zemí). Země jim propůjčuje formu a strukturu, nezbytnou pro uplatnění těchto sil v pozemské, fyzické skutečnosti. Tato struktura může být často bolestně vnímána jako omezení ducha, který touží po neomezenosti a nezávislosti. Neomezenou svobodu ducha však nelze nalézt v útěku před požadavky hmotných skutečností světa kolem nás. Svoboda se vyvíjí prostřednictvím naší oddanosti, lásky a služby všem rozměrům pozemského života.

Odkaz: Nastal čas nabídnout své schopnosti. Úkoly, jež před tebou leží, jsou velké a vyžadují nasazení všech tvých sil. Vezmeš-li náma­ hu na sebe, úroda té bohatě odmění.

Otázka: Jakým úkolům se ve svém životě snažíš vyhýbat?

Doporučení: Kdykoliv se ti věci zdají příliš obtížné, soustřeď se na pozitivní výsledky svých činů. Důležitější než výsledek, jehož dosáhneš svými činy, je proces tvého vnitřního učení a růstu.

Afirmace: S každým úkolem, který je přede mnou, přichází též energie potřebná k jeho uskutečnění.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Královna disků (Queen of Disks)

Klíčová slova: Vodní aspekt Země; plodnost, fyzická výživa; překonání neúrodné minulosti.

Královna Disků má za sebou dlouhou a namáhavou cestu pouští (pozadí karty), po které dorazila do zelené a úrodné krajiny. Odpočívá na obrovském ananasu, vychutnává osvěžující oázu a ohlíží se zpět, na dlouhou namáhavou cestu.

Hůl s křišťálem a vlnité rohy na její hlavě symbolizují jasnost jejího rozšířeného vnímání. Šaty z hadí kůže a glóbus v náručí symbolizují obnovení Země a poukazují na úrodnost.

Kozel v popředí představuje plodivou sílu nezbytnou pro vznik nového života. Můžeme v něm však také vidět vlastnosti Kozoroha: neústupnost, vytrvalost a nezávislost. Královna Disků věnuje velkou pozornost svému tělu. Ví naprosto přesně, jakou péči tělo potřebuje, aby, jako chrám duše, mohlo odpovídajícím způsobem vyjadřovat její vnitřní krásu. Týká se to jak fyzické a kosmetické péče, tak správné výživy a péče o zdraví.

Odkaz: Máš za sebou vyprahlou část své cesty a přijíždíš k úrodné oáze. Můžeš si odpočinout a věnovat se sobě a svým fyzickým potřebám.

Otázka: jak opomíjíš své tělo, svůj zevnějšek? Libuješ si v něčem?

Doporučení: Věnuj více pozornosti svému zdraví a kráse svého těla.

Afirmace: Věnuji svému tělu láskyplnou pozornost a mé tělo mi odměnou poskytuje životní energii, radost ze života a zdraví.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Princ disků (Prince of Disks)

Klíčová slova: Vzdušný aspekt Země; velká energie v materiálních záležitostech; neochvějnost, rozvážnost; tělesná aktivita.

Princ Disků představuje proces rozkvětu a oplodňování, což je znázorněno množstvím rozličných květů v pozadí. Sedí na spolehlivém voze, taženém silným býkem, jehož symbol se opakuje i na jeho helmě. Plody kolem něj ukazují na bohatství úrody, která oplodnění a růst následuje.

V levé ruce drží kouli (Země) s matematickými symboly, odkaz na nepřetržitě obnovovanou manifestaci (plody) na mikrokosmických i makrokosmických úrovních existence. Žezlo v jeho pravici zakončené koulí a křížem představuje globální vědomí, které se projevuje v každém pozemském jevu.

Býk táhne s neochvějnou vůlí vůz vpřed. Nic ho nezastaví, nic nemůže zlomit jeho ocelovou vůli dosáhnout cíle. Právě v nejdůležitějších a nejvážnějších materiálních záležitostech Princ Disků opakovaně prokazuje svou neochvějnost, rozvážnost a houževnatost.

Vlastnosti jeho tažného zvířete ve spojení s jeho otevřeností (je nahý a nechráněný) činí Prince ve styku s ostatními lidmi důvěryhodným. Bytost Prince je meditativní. Ve své tvůrčí interakci se Zemí nalézá hluboké porozumění smyslu života.

Odkaz: Je čas činů. Máš příležitost získat důležité zkušenosti.

Otázka: Jaké činnosti ti přinášejí nejvíc potěšení? Které činnosti by ti pomohly k sebeuskutečnění?

Doporučení: Najdi si fyzickou tvůrčí aktivitu, ve které nalezneš radost a naplnění.

Afirmace: Nalézám činnost, která mne naplňuje a uspokojuje.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Princezna disků (Princess of Disks)

Klíčová slova: Zemský aspekt Země; těhotenství; Matka Země, zrození, obnovení; harmonie.

Zakulacené bříško Princezny Disků ukazuje na její těhoten­ ství. V tomto Tarotu je to třetí karta pro mateřství (viz také Císařovna a Královna Pohárů). V přeneseném smyslu je Princezna Disků také matkou nové identity, myšlenky nebo pojetí.

Ve své levici drží disk, jehož střed tvoří čínský symbol dokonalé rovnováhy, jin-jang. Ze středu absolutní rovnováhy vykvétá růže Isis, Velké matky plodnosti. Harmonická rovnováha jin a jang, mužského a ženského aspektu, poskytuje vhodné prostředí pro obnovený a rovnoměrný rozvoj všech oblastí našeho života.

Hůl v její pravé ruce přesahuje horní okraj obrazu; její dolní konec je ozdoben křišťálem, vyzařujícím světlo. Tento křišťál, nebo diamant, představuje zrození nejvyššího a nejčistšího světla. Vznikl v Zemi, v nejtemnějším ze všech elementů a je připraven své světlo Zemi vrátit.

Na hlavě má Princezna beraní rohy, znamení pronikání do něčeho nového. Její vlasy jsou nejprve spleteny do silných co­ pů, potom volně splývají dolů. Cop symbolizuje propojení tří bytostí (otce, matky, dítěte), které přináší vazbu a povinnosti. Tento vzájemný vztah však není daný provždy. Po nezbytné době pevného spojení jsou všichni tři, jako vlasy na obraze, zase volní a bez omezení.

Trůn Princezny se nachází v háji posvátných stromů, na úpatí Svatých hor. Zem, v níž stromy koření, září žlutým posvátným světlem ducha, které je holí přenášeno z Nebe na Zem. Stromy představují spojení ducha s hmotou. Zrozením jiového je světlo přiváděno na Zem. Energie kosmu se stávají viditelné v životě člověka a vše pronikají svou božskou kvalitou.

Odkaz: Do tvého života vstupuje něco nového. Připrav se na to!

Otázka: Co musíš změnit, aby v tvém životě mohlo vzniknout a uzrát něco nového?

Doporučení: Medituj chvíli nad obrazem Princezny. Dýchej zlehka a své oči nech spočinout na symbolu jin-jang. Pak zavři oči a prociíuj kvalita nového, které vstupuje do tvého života.

Afirmace: Otevírám se nové kráse v mém životě.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Eso holí (Ace of Wands)

Klíčová slova: Oheň; intenzivní nebo silná energie; transformace.

Eso Holí je znázorněno jako mohutná ohnivá pochodeň, symbol elementu Ohně, jemuž jsou Hole podřízeny. Tato karta je po Slunci druhou nejvyšší kartou pro energii. Ukazuje volně proudící sílu, dynamickou energii, osvobozenou od blokád a strachů. Blesky, vyšlehující všemi směry, představují pohlcující sílu těchto plamenů. Všechno bezpečí a jistoty, na kterých jste lpěli, budou vlivem této pronikavé energie otřeseny a zničeny. Jsou-li z cesty odstraněny překážky, může začít obnovování všech oblastí a úrovní života. Znovuoživující síla naplní celou vaši bytost novým světlem. Nyní je důležité, aby volně proudící energie nalezla tvůrčí vyjádření. Může být využita pouze v případě, že máte cíl, ke kterému ji můžete nasměrovat. Dalším krokem po odstranění blokád je nalezení správného rámce pro její uskutečnění.

Odkaz: Máš mnoho síly a energie! Nyní jde o to zjistit, kde a jak ji chceš a můžeš investovat.

Otázka: Jaká činnost tě nejvíc přitahuje? Co ti přináší nejvíc radosti? V jakém rámci můžeš své sny uskutečnit?

Doporučení: Na výše uvedené otázky odpověz konkrétní činností!

Afirmace: Otevřeně vyjadřuji svoji energii a sílu.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Dvojka holí

Nadvláda (Dominion)

Klíčová slova: Mars ve Skopci; válečná energie; dynamický průkopník; nadvláda nebo zvládnutí situace.

Planeta Mars, nositel dynamické aktivní síly, je ve svém vlastním znamení Skopce představujícím průkopníka, který nepřestává hledat stále nové cesty a postupy. Nutkání vpřed nachází nové směry.

Hole jsou znázorněny jako dvě překřížené dordže, tibetské symboly vládce hromu. Masky s koňskými hlavami ne jejich koncích jsou symbolem hrubé ničivé síly. Hroty šípů jsou ozdobeny hady, což poukazuje na obnovení, které kráčí ruku v ruce s destrukcí.

Podstata Nadvlády spočívá v harmonii a soustředění. Lepší výraz by možná byl »velení« ve smyslu velení sobě. Tento stav vyžaduje shromáždění a soustředění všech energií tak, aby poskytovaly odvahu nezbytnou k nastoupení nové cesty.

Drastické změny, které se na této cestě mohou vyskytnout, nemohou průkopníka vyvést z rovnováhy.

Pozadí obrazu ukazuje střetnutí Vody a Ohně, alchymický symbol sjednocení rozdílných aspektů naší bytosti. Z tohoto sjednocení povstává nové. Přijetí rozdílů a zdánlivých konfliktů umožní řešení, která změní a rozšíří náš rozhled.

Odkaz: Věnuj pozornost svému vnitřnímu soustředění. Pokud jsi v kontaktu se svým středem, jistě situaci zvládneš. Důvěřuj své síle. Nepřistupuj na žádné falešné kompromisy!

Otázka: Které úkoly a situace jsou ti výzvami?

Doporučení: Pokud stojíš před nějakou situací, která tě vyzývá, pohodlně a rovně se posad. Dýchej zhluboka do svého podbňšku. Čekej, až se tvůj dech zjemní a zklidní a pocítíš naprosté uvolnění. Nyní si představ situaci, o kterou jde. Představ si, jak se s ní vypořádáváš ze svého středu.

Afirmace: Sílu, kterou teď potřebuji, nalézám ve svém středu.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Trojka holí

Ctnost (Virtue)

Klíčová slova: Slunce ve Skopci; ctnost, integrita, upřímnost, sebejistota, žádné kompromisy.

Tři hole nesou lotosové květy, které se právě otvírají. Tento rozkvět je výsledkem vnitřního probuzení. Tělo, duch a duše jsou v harmonii. Z tohoto stavu krystalizuje celistvost, která nepřipouští žádné líné kompromisy. Vnímáte a připouštíte svou vlastní sílu bez užití moci, aniž byste ji podrobeně přenechávali někomu jinému. Přes vnější dynamičnost zůstává váš střed jasný a nedotčený.

Návrat vědomí k bodu vnitřního klidu chrání před přetíže­ ním zbytečnými problémy a dává vzniknout novému pocitu sebedůvěry. Vnitřní moudrost je dost silná na to, aby odrazila všechny nálety úzkosti a pochybností. Hloubavé , analytické úvahy intelektuálního rozumu vás - jste-li naplněni životní energií a jasnou vitalitou (oranžová barva) - nemohou nijak ohrozit.

Odkaz: Stejně jako u Dvojky Holí je tématem koncentrace. Nyní však bez boje,nebo sebemenšího usilování rozkvétá z tvé důvěry.

Otázka: Které úkoly či situace stojí před tebou a vyžadují soustředěnou energii?

Doporučení: Otevři se novému uvolněnému přístupu k sobě i druhým lidem.

Afirmace: Mám sílu a odvahu přemýšlet a vědět.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Čtyřka holí

Uskutečnění (Completion)

Klíčová slova: Venuše ve Skofá; završení, jednota; možnost nového začátku.

Kruh je uzavřen. V jeho středu se setkávají a spojují všechny rozpory a protiklady. Harmonie mezi mužským a ženským, aktivním a pasivním (holubice a hlava berana) se vrátila. Oheň tvořivosti je zažehnut.

Venuše, symbol krásy a lásky, se spojuje se Skopcem, principem nových začátků. Srdce pudí vpřed a hledá nové směry pro rozvíjení krásy. Nové však předpokládá ukončení starého. Konflikt protikladů musí být překonán způsobem, který vás na cestě k vašemu nejvyššímu cíli posune vpřed. Napětí ve vztahu může být přínosem, je-li rozpoznána a respektována jedinečnost obou partnerů. To vám umožní vzájemnou pod­ poru na cestě vpřed.

Odkaz: Do tvých vztahů proniká něco krásného. Poprvé si toho možná všimneš ve chvíli, kdy budou zpochybněny a otevřeně roze­ brány zaběhané poměry. Vyjasnění starého je předpokladem pro nové sjednocení, pro nový začátek.

Otázka: Přijímáš svého partnera takového, jaký já je, i přes rozdíly mezi vámi? Které oblasti potřebují naléhavě vyjasnit nebo uzavřít?

Doporučení: V případě, zeje mezi nějakým člověkem a tebou napětí, je nyní vhodná chvíle vztah vyjasnit a staré uzavřít.

Afirmace: Uzavření starého mě uvolňuje pro nové.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Pětka holí

Spor (Strife)

Klíčová slova: Saturn ve Lvu; omezení; nenaplněná touha, zahořklost; úzkost; marné úsilí.

Centrální hůl ztěžkla, jako by byla z olova. Na okřídleném disku, který obvykle odkazuje na vzestup do vyšších sfér, je teď pěticípá hvězda obrácená špicí dolů. Její střed je pokryt pěti malými, překrývajícími se disky. Oko Hóra ztratilo jasnost svého pohledu. Také hadi regenerace vypadají líně a ospale. Hlavy Fénixů jsou od sebe odvráceny, jako by se chtěly sobě vyhnout.

Karta naznačuje všeobecně stav, v němž je blokována (Saturn) tvořivá síla Lva. Volný tok energie je silně bržděn, a tudíž dochází ke stagnaci. Koncentrovaný náboj marně usiluje o nalezení možnosti projevit se. Život se stává zátěží. Malá křídla dole pokračují v zápase a snaží se těžkou olověnou hůl pozvednout.

Odkaz: V této situaci ti hrozí velké nebezpečí rezignace. Saturn nám připomíná, že se o věci musíme starat krok za krokem. Nedej se přemoci. Vždy hled do plamenů, které za holemi i přes všechny překážky hoří dál. Tato karta svědčí o tvé připravenosti postavit se situaci a něco podniknout.

Otázka: jaké nepřekonatelné překážky stojí mezi tebou a uskutečnění tvých činů? Jak ted vypadá hora úkolů a povinností před tebou?

Doporučení: Postupuj krok za krokem! Ber vše trochu lehčeji! Vytáhni si na to další kartu.

Afirmace: Ve své práci dokážu stále lépe vyjadřovat své pocity a tvořivost.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Šestka holí

Vítězství (Victory)

Klíčová slova: Jupiter ve Lvu; vítězství, úspěch; jasnost; průlom;sjednocení sil.

Když jsme dost dlouho hledali (Pětka Holí) a když jsme vynaložili maximální možné úsilí, přichází náhlý průlom a nečekané vítězství je naše. Jsme naplněni vznešeným pocitem síly, který nám dopomáhá k vítězství na všech žádoucích úrovních.

Šest holí síly je harmonicky uspořádáno a ve svém působení se doplňuje. Lotosové květy (láska), Fénixí hlavy (znovuzrození, obnovení) a okřídlené koule s hady (tvořivá síla, nové stvoření, oko Hóra) jsou sjednoceny a vzájemně se posilují. Plameny opět hoří.

Fialová barva v pozadí zesvětlela a zjasněla bezpečným pocitem vítězství. Ve starém Egyptě byla tato barva znamením průlomu k vítězství.

Jupiter, planeta štěstí a expanze, se spojuje s tvořivostí Lva.

Všech cílů bude bez námahy dosaženo. Vítězství by však nikdy nemělo znamenat vítězství na úkor druhých. Boj musí být veden čestnými prostředky a má sloužit dobré věci, která přináší prospěch všem zúčastněným.

Odkaz: Uskutečni to, k čemu se chystáš. Tento okamžik slibuje úspěch.

Otázka: Čeho chceš skutečně dosáhnout? Co pro tebe znamená vítězství?

Doporučení: Nech v sobě povstat jasné odpovědi na výše uvedené otázky. Potom vytáhni další kartu, aby ti ukázala, které síly tě na tvé cestě k vítězství podporují event. brzdí.

Af irmace: Raduji se z úspěchů v mém životě. Každá událost v mém životě mě přibližuje k mému konečnému cíli a mé vítězství přináší prospěch všem zúčastněným.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Sedmička holí

Odvaha (Valour)

Klíčová slova: Mars ve Lvu; odvaha, statečnost; vliv; riskování; žádné kompromisy.

Mužská, válečná síla Marsu má ve spojení s odvahou Lva neuvěřitelnou sílu a účinnost. Boj bude veden neohroženě. Fialová barva v pozadí je barvou válečníka, který se bez váhání pouští do boje a kterého uspokojí pouze jednoznačné vítězství.

Šest holí v pozadí nese tibetské symboly síly (srov. s Šest­ kou Holí). Společně slouží centrální silné holi, jejich energie jsou sjednoceny a namířeny k cíli.

Sedmička Holí představuje zintenzivnění stavů vyjádře­ných na dvou předchozích kartách. Odvaha zde vyjádřená pochází z vlastních životních zkušeností. Byla získána díky schopnosti učit se z minulých zkušeností. Jestliže tyto lekce aplikujete, dokážete podstupovat větší rizika s vědomějším přístupem.

Kompromisy nepřicházejí v úvahu, byly by popřením vaší vlastní vnitřní skutečnosti. Je na čase, abyste se postavili za své a zůstali bezpodmínečně věrní svým energiím!

Odkaz: Věrnost sobě znamená postavit se za svou vlastní pravdu i tváří v tvář nezměrnému odporu. Důvěřuj své síle. V souěasné situaci se musíš za každou cenu prosadit.

Otázka: Přijímáš vědomě všechny konsekvence? Jaké obavy ti doposud bránily v tom, aby ses prosadil.

Doporučení: Měj na paměti svého vnitřního bojovníka. Jaké pozitivní vlastnosti ztělesňuje tento aspekt tvé bytosti?

Afirmace: Otevřeně a upřímně vyjadřuji svou vlastní vnitřní realitu.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Osmička holí

Rychlost (Swiftness)

Klíčová slova: Merkur ve Střelci, jasná, přímá, rychlá komunikace; překonání nedorozumění.

»Rychlost« je karta překonávání překážek, které nám stojí v cestě (Pětka Holí). Blokáda, znázorněná čtvercem, se nyní proměňuje ve velký broušený křišťál, který hraje duhovými barvami.

Tyto překážky mohou být překonány otevřeným, přímým a jasným vyjádřením vašeho stanoviska. Nedorozumění ustu­pují před jasností. Nalezli jste svůj vlastní vnitřní střed a svou pozici můžete prezentovat s důrazem a otevřeností (rudé, dynamické šípy vycházející ze středu). To, co dosud vypadalo jako nepřekonatelný problém, ztrácí na významu a ustupuje do pozadí. Překonáte-li počáteční váhání a jste-li připraveni nazvat rušivé vlivy pravým jménem, zbavíte je jejich schopnosti omezovat a brzdit.

Duha, symbol celistvosti, poukazuje na to, že se tento proces blíží ke konci. Díváte se zpět a zjišťujete, že i těžkosti minulosti přispěly ke zdokonalení procesu učení.

Odkaz: Nastal okamžik, kdy máš jasně a otevřeně dát najevo své vlastní stanovisko. S otevřeností a jistotou se nedorozumění vyjasní.

Otázka: Existují lidé, kterým si neodvážíš otevřeně říci svůj názor?

Doporučení: Využij této příležitosti a těm, kteří pro tebe něco znamenají, se víc otevři. Promluv si s nimi nebo jim napiš.

Afirmace: Moje otevřenost a sebedůvěra otvírají srdce těch, které miluji.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Devítka holí

Síla (Strength)

Klíčová slova: Slunce ve Střelci; moc získaná sjednocením vědomých a nevědomých energií; celistvost.

Silná hůl uprostřed spojuje Slunce a Měsíc. Nevědomé skryté síly (Měsíc) jsou zviditelněné zářícím světlem vědomí (Slunce). Dřímající síly se probouzejí a mohou být využity k dosažení cílů. Poznání tohoto nevyužitého potenciálu uvolňuje energie, které se vám mohou zdát nové a neobvyklé. Srpky měsíce na osmi šípech v pozadí také symbolizují sílu, která pochází zevnitř a důrazně zahání temnotu nevědomosti.

S tím, jak se nevědomé stává viditelným, jsme však konfrontováni s četnými oblastmi, které jsme dosud drželi vskrytu, abychom se na ně nemuseli dívat. To může vyvolat strach z opětného prožívání neuzavřených situací a z obnovené bo­ lesti skrytých ran. Strach před vlastní nepoznanou silou, která uchvacuje a přetváří všechny oblasti našeho života.

Rodící se sebepoznání však nedovoluje žádný návrat do známých situací slabosti nebo nevědomosti. Vaše vnitřní síla poroste s velikostí úkolu. Zažijete, jak vaše energie daleko překračuje hranice, které jste dosud považovali za skutečné. Tato klíčová zkušenost je začátkem pronikavého vnitřního i vnějšího rozvoje vašeho potenciálu.

Odkaz: Jsi v procesu objevování své skutečné síly. Důvěřuj svému vnitřnímu vůdci! Možná se budeš chtít napojit na skupiny usilující o osobní růst - mohou ti pomoci rozvinout tvůj potenciál.

Otázka: Bojíš se tak trochu své vlastní síly? V jakých oblastech tvého života se tento strach projevuje?

Doporučení: Prozkoumej, jakým způsobem bylo v tvém dětství potlačováno spontánní vyjadřování síly. Jaká dogmata a zásady se z toho vyvinuly? Bud připraven se s nimi rozloučit.

Afirmace: Čím dál tím jasněji vím, kdo jsem. Toto poznání vede k plnému rozvoji mé síly.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Desítka holí

Útlak (Oppreaaion)

Klíčová slova: Saturn ve Střelci; potlačované pocity; zadržovaná energie; odloučení, izolace, agrese.

Živá energie osmi holí v pozadí je potlačována a bržděna dvěmi silnými holemi, jež nesou stejné symboly, které se objevily na Dvojce Holí. Zatímco na kartě »Nadvláda« jsou hole spojené a vzájemně se podporují, zde stojí odděleně, proti sobě a tvoří strnulou blokádu.

Komunikační pohotovost Střelce blokuje Saturn, jehož přísnost vyvolává silný strach. Z obav před odmítnutím, nelibostí nebo trestem potlačujete své vlastní pohnutky. Vaše síla, vitalita a vaše životní energie nemohou být vyjádřeny a potla­čeny se proměňují ve vztek, hněv a násilí. Když vaše agrese nenajde žádný vnější ventil, namíří dovnitř a vyústí v sebeobviňování, depresi nebo nemoc.

Tato karta je výzvou. Poznejte a ukončete potlačování sebe a svých životních impulsů. Učiňte krok k odpovědnosti za sebe sama, k osvobození se od bezdůvodných »moralistických« zábran.

Odkaz: Ať už si potlačování svých energií uvědomuješ nebo ne: existuje mnohem víc věcí, které můžeš vyjádřit, prožít, vychutnat a oslavit. Měj odvahu vyjádřit svůj vnitřní oheň!

Otázka: V jakých situacích potlačuješ svou sílu a zbavuješ se radosti ze života? Čeho se bojíš?

Doporučení: Vytáhni si další kartu s otázkou, jak bude vypadat tvůj život v okamžiku, kdy se odvážíš uvolnit?

Afirmace: Mám právo následovat své pocity a životní impulsy, neboť mi to umožňuje pravdivě vyjádřit mou lásku.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Eso pohárů (Ace of Cups)

Klíčová slova: překypující láska, citová jasnost, hluboká sebeláska; pravé dávání a přijímání.

Bílý lotos, symbol dávající lásky, tvoří základnu modrého poháru (barva elementu Vody). Středem nádoby proudí jasný paprsek energie, spojující Zemi a kosmos. Pohár je médiem, které se nabízí pro setkání toho, co je nahoře a dole, co je uvnitř a vně.

Eso Pohárů je ženským protějškem Esa Holí; je otevřené, vnímavé, odevzdané a nese v sobě transformující moc dávající lásky. Horní i spodní část karty vyjadřuje stejnou vnitřní kvalitu; dole v emocionální oblasti vody, nahoře v jemnohmotné sféře ducha. Jak nahoře, tak dole: to, co je pociťováno v nitru, se jasně a otevřeně projevuje navenek. Tím vzniká citová jasnost, podtržená vyvážeností a harmonií obrazu.

Dávání lásky probíhá bez jakékoliv námahy. To, co do nás bez přestání proudí z nekonečné hojnosti Universa, z nás zase samo, jsme-li otevření a vnímaví, vyzařuje ven. Můžeme to přirovnat ke květině, která vydává svou vůni bez ohledu na to, zda k ní někdo přichází její vůni cítí, nebo voní sama pro sebe.

Toto dávání nezávisí na jednotlivých, uzavřených lidech. Existuje toho tolik, co můžeme sdílet! Může se toho účastnit celá existence. Splývání s všeobjímající, všepronikající láskou je tichou extází, kosmickým orgasmem!

Odkaz: Jsi v hlubokém kontaktu s všeobjímající láskou. Naplňuje tě a ty ji můžeš štědře a neomezeně předávat druhým.

Otázka: jak vyjadřuješ lásku ty?

Doporučení: Nech na sebe kartu chvíli působit. Přečti si ještě jednou poslední dva odstavce popisu a zavři oči. Představuj si, že jsi otevřeným kanálem božské energie.

Af irmace: Všeobjímající láska naplňuje mne i mé okolí.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Dvojka pohárů

Láska (Love)

Klíčová slova: Venuše v Raku; přijímající láska; šfastné vztahy; citová výměna.

Máte-li rádi sami sebe, jste přitažliví i pro druhé. Vaše vnímavost k sobě samým vás připravuje na to, abyste se dokázali plně dát někomu druhému. Hluboká emocionální výměna, dávání a přijímání přetékající lásky je možné. Spojení je, jak naznačují dvě propletené ryby, plné harmonie. Z bahna se zvedají dva lotosové květy a rozkvétají. Poháry jsou naplněny a přetékají, což je výrazem nesmírného citového bohatství. To je obraz dokonalé radosti a tiché extáze.

Jezero je klidné, nebe jasné a modré. Hluboký mír (žlutá) naplňuje city (voda), kterými prostupují obnovující síly (zelená - srov. Dvojka Mečů). Myšlenky jsou osvobozeny a plné jasu (modrá obloha). Očima lásky se celý svět proměňuje v ráj.

Odkaz: Tvoje schopnost přijímat lásku přitahuje druhé lidi. Odevzdej se sobě, druhým a životu!

Otázka: Se kterými lidmi a v jakém prostředí nyní můžeš sdílet svoji lásku?

Doporučení: Věnuj pozornost lásce, která je ti projevovaná. Otevři se jí, aby tě prostoupila.

Afirmace: Není třeba dělat nic jiného, než vychutnávat, co život nabízí. Dovoluji lásce, která mě naplňuje, aby ovlivnila můj život.


více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Trojka pohárů

Hojnost (Abundance)

Klíčová slova: Merkur v Raku; překypující výměna lásky; vzácné, cenné pocity, které mohou být v důvěře sdělovány.

Tři poháry jsou vytvořeny z granátových jablíček. Tyto vzácné, lahodné plody symbolizují živoucí poklady neobyčejné lásky. Poháry stojí na zlatých lotosových květech, které je vrchovatě naplňují, až přetékají. Láska se rozlévá v překypující radosti.

Když jsme zapojeni do okruhu láskyplného dávání a přijímání, zažíváme hojnost na všech úrovních života. Především ale můžeme vychutnávat to, co je vůbec nejdůležitější a nejkrásnější: nevyčerpatelné bohatství láskyplného, hlubokého setkávání s lidmi, kterým se můžeme beze strachu otevřít. Takové vztahy jsou otevřené v pravém slova smyslu. Nikdo nemá potřebu druhého vlastnit nebo spoutávat. Jestliže jsme pochopili zákon hojnosti a máme odvahu také podle něj žít, pak víme, že se nám v hojné míře dostane všeho, co potřebujeme. Víme také, že je nesmyslné chtít nějakého člověka manipulací připoutávat k sobě. Důvěřujeme své přitažlivosti a lásce a víme, že tato může růst a rozkvétat jedině v bezpodmínečné volnosti. Vděčně a radostně vítáme a žehnáme všechno, co přichází i odchází. Tím se náš život hojností naplňuje stále víc a my se cítíme obdarováváni stále bohatěji.

Odkaz: Můžeš se podělit o něco obzvlášť cenného. Otevři se lidem, kteřís tebou tyto vzácnépocity dokážou sdílet. Jsou také darem; není nutné je hledat.

Otázka: Jsou kolem tebe lidé, kteým jsi dosud otevřeně nevyjádřil svou lásku?

Doporučení: Co můžeš dát, dej nyní a plně si uvědomuj své nekonečné bohatství.

Afirmace: Dnes dostávám od života vše, co k hojnosti potřebuji.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Čtyřka pohárů

Nadbytek (Luxury)

Klíčová slova: Měsíc v Raku, láska, něžnost, Tpěte; citové bohatství.

Růžový lotos svědčí o lásce, přijaté od druhých. Je součástí našeho citového bohatství, které nás naplňuje a které se projevuje v našem okolí nadbytkem a krásou. Schopnost, toto vše vděčně a pokorně přijímat, odhaluje vnitřní plnost, kterou můžeme sdílet s druhými.

Zlaté poháry vyjadřují citové bohatství, které má své kořeny hluboko v podvědomí. Tento nadbytek je stejně tak darem, jako zodpovědností. Vyžaduje umírněné a uvědomělé chování, stejně tak jako umění užívat a sdílet s ostatními.

Existuje však nebezpečí, že se city osamostatní; umírněnost je ta tam a my se jim nevědomě podřizujeme. Jasná modř nebe ztemní a voda ztratí svůj poklidný jas. V dobách nadbytku je nutné být dvojnásob bdělý. Obzvlášť v rodinných nebo intimnich vztazích může přemíra péče nebo pozornosti působit tísnivě.

Odkaz: Dostáváš mnoho lásky a péče. Vychutnávej ji, ale nenech se zatáhnout do osidel závislosti.

Otázka: Máš nějaký vztah, který tě omezuje? Chováš se k někomu příliš oddaně?

Doporučení: Po sebekritickém zodpovězení výše uvedených otázek si vytáhni kartu, která ti poradí, jak se s danou situací vypořádat.

Afirmace: Vychutnávám čas trávený společněs (jméno) s vděčností a radostí.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Pětka pohárů

Zklamání (Disappointment)

Klíčová slova: Mars ve Štíru; zklamaná očekávání; ztracená rovnováha; problematické vztahy; nečekané rozrušení.

Ze zlatých pohárů se staly skleněné; jsou prázdné a křehké. Tvoří pentagram obrácený špicí dolů, jehož významem je vítězství hmoty nad duchem. Žhnoucí vítr vytrhl kořeny lotosu a zničil jeho květy. Slaná voda je mrtvá.

Očekávání byla příliš velká. Nečekaná příhoda, možná jen unáhlená reakce, náhle vše zmařila. Agresivní ničivá energie, která nyní ovládá scénu, pravděpodobně dlouho kvasila pod povrchem. Přehlíželi jste ji, možná proto, že jste její existenci nechtěli připustit. Ignorovali jste varování vašeho vnitřního hlasu, nyní se však musíte postavit tváří v tvář demaskované skutečnosti a pohlédnout jí do očí. Každé zklamání pramení ze závažného sebeklamu.

Každé zklamání však v sobě také obsahuje možnost naučit se důležité lekci. Kořeny lotosu jsou stočeny do tvaru motýla, který symbolizuje transformaci (od housenky k motýlu). Když se ve vědomí vynoří staré rány, pocitujeme bolest v její původní intenzitě. Když ji dokážeme přijmout, máme šanci skutečně se uzdravit.

Odkaz: Buďto byla zklamaná některá z tvých příliš velkých očeká­ vání, neboje hluboko v tobě strach z nějakého zklamání. Nastal vhodný okamžik se z této situace poučit.

Otázka: V jakých oblastech svého života se obáváš zklamání? Čemu tě dosavadní zklamání naučila? Co můžeš udělat, aby se zklamání neopakovala?

Doporučení: Vytáhni si na každou z výše uvedených otázek další kartu!

Af irmace: Poznáváním sebeklamů umožňuji vyléčení mých. zraněných citů.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Šestka pohárů

Rozkoš (Pleasure)

Klíčová slova: Slunce ve Štíru; chtíč, rozkoš; radost v sexuálních vztazích; bohatá výměna sexuální a srdeční energie; emocionální obnovení.

Strach ze zklamání (Pětka Pohárů) je překonán. Tělo a duše byly očištěny a jsou připraveny na radostné setkání s milovanou bytostí.

Lotosové květy se otvírají a září mocnou žlutooranžovou barvou probuzené vitality. Poháry jsou vyrobeny z mědi, kovu vnitřního uzdravení. Zblízka můžeme v každé nádobě rozeznat stočeného hada; ten symbolizuje transformující sílu přirozeně prožívané sexuality. Přetékající city se z květů vylévají do pohárů, jejichž podnože jsou z cenných, vzácných plodů.

Tato karta vás vyzývá k tomu, abyste se odevzdali bohat­ ství své vlastní emocionality. Může vám to připadat jako skok do vody, jako dráždivé vzrušení z hlubokého potopení, zmizení, z uvolnění. Po vynoření jste osvěženi a omládlí. Jde o proces smrti a znovuzrození. Odměnou za odvahu je v tomto případě hluboká emocionální očista a obnovení.

Odkaz: Vychutnávej vše, co ti život přináší. Je to ten nejlepší způsob, jak vyjádřit tvůj vděk.

Otázka: Setrváváš v zastaralých přesvědčeních nebo pocitech viny, které ti brání ve vychutnávání rozkoše?

Doporučení: Vychutnávej své emocionální bohatství a poděl se o ně s někým.

Afirmace: Otevírám se milované bytosti, se kterou mohu prožívat radosti lásky na všech úrovních.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Sedmička pohárů

Smilství (Debauch)

Klíčová slova: Venuše ve Štíru; přílišná aktivita; rbzmrzelost; nasycenost, znechucení.

To, co ještě před chvílí bylo zdrojem rozkoše a životní radosti, ztratilo nyní svou přitažlivost. Květy jsou zvadlé a jejich vůně zatuchlá. City opět ztratily rovnováhu a ukazuje se, že dosud nebylo překonáno nějaké hluboké zklamání.

Snažili jste se zakrýt staré rány, avšak pokusy odvést pozornost jinam nepomohly. Po každém pokusu o útěk, po každém ohlušení vyvstává karikatura starého problému před našima očima ještě zřetelněji a zabarvuje prožívanou situaci ještě chmurněji.

Ztráta energie následuje vždy, když jednáme nebo jsme nuceni jednat tak, že to neodpovídá, nebo už neodpovídá nám samým. Každý musí sám pro sebe zjistit, zda je třeba se ohradit vůči některým lidem nebo vnějším situacím, nebo zda je tendence k žádostivosti skrytá v něm samém. Žádostivost je tak rozšířená a tak rozmanitá, že jsme si na její nejrůznější formy nepozorovaně zvykli a považujeme je za normální součást našeho života. Všechny však mají jedno společné: strach z nedostatku, který je hluboko zakořeněn v nás a udržuje nás v zajetí a závislosti, čímž nás trvale okrádá o naši životní energii.

Odkaz: ]e na čase otevřít oči a pohlédnout {možná bolestivé) skutečnosti do očí. Osvobodí tě pouze vnímání a poznání tvé vlastní vnitřní skutečnosti! Každý nový pokus se tomu vyhnout jen posiluje stávající stagnaci tvých emocionálních energií.

Otázka: Existuje nějaké zklamání, které se ti dosud nepodařilo překonat? Odehrálo se v minulosti něco, co bylo »až příliš krásné«? Máš tendenci přepínat své síly.

Doporučení: Vytáhni si další kartu s otázkou, jak svůj současný stav můžeš změnit.

Afirmace: Poznávám a přijímám své stíny a ony nade mnou ztrácejí svou moc.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Osmička pohárů

Netečnost (Indolence)

Klíčová slova: Saturn v Rybách; stagnace; zábrany, potlačované emoce; lenost; nejasnost; bažina.

Po výstřednosti, smilství (Sedmička Pohárů) následuje netečnost. Energie byla prohýřena, ucha měděných pohárů (srov. Šestka Pohárů) jsou rozlomená. Příliš rozkoše a nemírného požitkářství!

Voda emocí stojí, aniž by ji obnovoval nějaký pramen. Začíná hnít a výpary rozkladu stoupají k nebi a zamlžují jasné světlo. Dva zbylé lotosové květy ještě vylévají svou energii, v této situaci je to však marná snaha. Špinavá hnilobná voda tu trochu svěžesti a života okamžitě pohltí, utopí ji v netečné, husté bažině.

Vyplýtvali jste již příliš mnoho své energie na lidi, od kterých nedostáváte výměnou vůbec nic. Naplňovali jste je svou energií, ale oni byli jako bezedné sudy. Cítíte se prázdní a totálně vyčerpaní. Tento obraz vypovídá o mezilidské situaci, ve které tok energie stagnuje. Čím více se pokoušíte uváznutý vztah znovu oživit, tím bezmocnější a prázdnější se cítíte. Každý pokus druhého povzbudit se bezvýsledně vsákne.

Odkaz: je na čase rozpomenout se na sebe, jasně se ohradit a říci »ne«. Může jít o starý stereotyp, kdy svou lásku vždy směřujeme k osobám, od kterých výměnou nepřichází nic. To může poukazovat na tvůj strach z přijímání lásky.

Otázka: Kteří lidé ti v této souvislostí přicházejí na mysl? Odvážíš se vymezit hranice a stát si za nimi? V jakých situacích skrýváš své skutečné city?

Doporučení: Vytáhni si další kartu ke zjištění, co se změní, když se naučíš říkat »ne«.

Afirmace: Vytvoř si na základě dalších karet, které si vytáhneš, svou vlastní afirmaci.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Devítka pohárů

Radost (Happiness)

Klíčová slova: Jupiter v Rybách; blaženost, štěstí; přetékající láska; hluboká radost; požehnání.

Devět Pohárů je na obraze symetricky uspořádáno, vše je v rovnováze a harmonii. Nad každým pohárem se sklání otevřený lotosový květ a vylévá svou energii. Poháry jsou naplněny a přetékají, symbolizujíce rozmanité dary.

Vliv Jupitera ve znamení Ryb vytváří víc ne? pouhý pocit sympatie; představuje veliké požehnání, které vyrůstá z dokonalé radosti. Kvalita této radosti svědčí o mimořádné hloubce. Není důsledkem povrchních radovánek, ale je základním znakem míruplného štěstí, které čerpá svou sílu z nejhlubších oblastí duěe.

Odkaz: Tento okamžik je naplněn harmonií a vnitřní radostí. Zcela se mu otevři a nepromarni toto mimořádně jemné chvění.

Otázka: Kde hledáša kde nalázáš svou skutečnou radost?

Doporučení: Dýchej a pociťuj! Dokud jsi o samotě, těš se ze své samoty. ]si-li pohromadě s lidmi, těš se z jejich přítomnosti. Máš-li nějakou práci, v tiché odevzdanosti se jí věnuj.

Af irmace: Radost je můj přirozený stav.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Desítka pohárů

Nasycenost (Satiety)

Klíčová slova: Mars v Rybách; uspokojení, naplnění; vyzařování.

Deset pohárů je uspořádáno ve tvaru stromu života. Vše je na svém místě v dokonalém, harmonickém řádu. Toto je obraz hlubokého vnitřního naplnění. Nadrozměrný lotosový květ, koruna stromu, svědčí o bohatě přijímané lásce, která nyní přetéká a vlévá se do všech zúčastněných. Na tomto bohatém proudu lásky se podílí každý, kdo je připraven přijímat.

Ucha zlatých pohárů jsou z beraních rohů. Transformace je završena (zlato) a může se spojit s činorodou energií Marsu. Mars si v produchovnělém znamení Ryb nepočíná hrubě, zraňujícně, ani vzpurně. Křehce vypadající bytosti však poskytuje rozhodnost, jíž je potřeba k tomu, aby krásu, kterou poznala hluboko uvnitř, mohla přinést na světlo světa. Není k tomu třeba žádné dramatické demonstrace emocí. Naplněný člověk tuto vlastnost jednoduše vyzařuje a podle svých plodů je také poznáván.

Odkaz: Umožni věcem, aby se samy vyvinuly. Všechno k tobě ve správném okamžiku přijde.

Otázka: Za co můžeš nyní vyjádřit svou vděčnost?

Doporučení: Uvolni se, zavři oči a klidně zhluboka dýchej. Přivítej v sobě obraz stavu dokonalého naplnění. Toto cvičení co nejčastěji opakuj a snaž se tento pocit čím dál tím víc spojovat se skutečností.

Afirmace: Život mi dává vše, co potřebuji ke štěstí.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Eso mečů (Ace of Swords)

Klíčová slova: Intelektuální jasnost, originální myšlení, jasná myšlení, božská inspirace.

Na čepeli zeleného meče je vyryto řecké slovo, jehož význam je jasnost. Jde o symbol tvořivé energie, která povstává z intelektuální jasnosti. Tato síla vždy zvítězí (koruna). Temnota a mračna, nevědomost a pochyby mizí. Nebe se otvírá a křišťály v pozadí dávají jasně najevo, že se duchovní jasnost materializuje. Co z jasnosti vznikne, nese tuto kvalitu viditelně v sobě a předává ji dál.

Na rukojeti meče, obtočené hadem, jsou symboly dvou půlměsíců a tří sluncí. Nevědomé (Měsíc) vychází na světlo (Slunce). Had, symbol transformace, ukazuje, jak se nevědomé energie stávají přístupné vědomí. Takto uvolněné energie jsou nyní k dispozici a mohou být plně využity.

Odkaz: Tvoje jasnost je skvělým předpokladem pro tvoje podnikání. Dokážeš rozpoznat fakta a pojmenovat skutečnosti, které by druzí nejraději zametli pod koberec. Neseš proto velkou zodpovědnost. Svá zjištění však nikdy nevyjadřuj bezcitně. Pokud jsi v kontaktu se svou láskou, použij meč a nešetři sebe ani druhé.

Otázka: Co podporuje tvou jasnost? Co jí brání?

Doporučení: Medituj nad výrokem »Pravda, kterou říkáš, nemá žádnou minulost, ani budoucnost. Je, a to je vše, co potřebuješ (Richard Bach, Iluze).

Afirmace: Důvěřuji svému jasnému vnímání.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Dvojka mečů

Mír (Peace)

Klíčová slova: Měsíc ve Váhách; vnitřní mír, sňa rozhodnosti; rozhodnutí týkající se vztahů nebo situací, které přinášejí duchovnímu.

Dva meče, symbol míru, jsou zkříženy v modrobílém květu růže: odhodlání k lásce a poznání, namísto boje. Hluboký duchovní mír (žlutá) se spojuje s energiemi nového utváření (zelená). Je to stav, ve kterém mohou být vyjasněny nejasné situace a uskutečněna intuitivní rozhodnutí. Vnuknutí a nápady, které se v této době zrodí, stojí za povšimnutí. Zapamatujte si je, abyste se podle nich v dobách nejasnosti a zmatku mohli orientovat.

Vrtulovité tvary vycházející z růže souvisí se vzdušnými vlastnostmi karty. Ukazují, že s pravým mírem je také spjat pohyb a čerstvý vzduch.

Odkaz: Vnitřní mír je vzácným darem. Můžeš jej chránit, ale ne na něm lpět.

Otázka: Která oblast tvého života je pro tebe obzvlášf důležitá? Nyní můžeš v klidu učinit potřebná rozhodnutí.

Doporučení: Udělej si čas na hlubokou relaxaci. Nyní můžeš dobře prozkoumat svou minulost, přítomnost i budoucnost. Svoje náhledy si napiš!

Afirmace: Hluboký mír naplňuje mé srdce.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Trojka mečů

Žal (Sorrow)

Klíčová slova: Saturn ve Vahách; starosti, pochybnosti, nejasnosti, bezútěšnost, deprese, napěti v trojúhelníkových vztazích.

Centrální meč jasnosti je omezován dvěmi malými meči. Ty jsou zakřivené, vyvedené z harmonie. Růže je zraněná a ztrácí své okvětní lístky. Jasnost je na ústupu; chmurné mraky pochybností, úzkosti a starostí omezují šíři ducha.

Saturn, přísný učitel, odkrývá všechny nečistoty a nikomu nedovolí pohodlně uniknout. Lekce, o kterou se zde jedná, není nic menšího, než překonání starostí a strachu. Přemítání a pochybovačná očekávání musejí být jasně rozpoznána jako negativní energie, které nás oddělují od našeho vlastního původu.

Někdy může tato karta poukazovat též na napjaté trojúhelníhové vztahy. Mezi harmonickou (nebo nudnou) dvojici vniká třetí osoba a pokouší se ji roztrhnout. Tato situace vyžaduje jasné rozhodnutí. Jakákoliv snaha vyhnout se mu způsobuje starosti a trápení.

Odkaz: Tato kartuje výzvou k jasným, jednoznačným rozhodnutím. ]enom tak může být znovuvytvořena ztracená rovnováha (Váhy).

Otázka: Která rozhodnutí jsou pro tebe obtížná?

Doporučení: Použij k rozhodování Tarot (viz Způsoby vykládání). Vytáhni si další kartu pro to, co tě čeká, když se svému problému postavíš.

Afirmace: Každý problém v sobě obsahuje své řešení.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Čtyřka mečů

Příměří (Truce)

Klíčová slova: Jupiter ve Vahách; chovní očista; integrace; expanze, soustředění; jasnost.


Uprostřed plně rozvinuté růže se setkávají špičky čtyř stejně silných mečů. Obavy byly překonány. Jasnost Esa Mečů je zpět; dovnitř opět proniká modř. Obrazu znovu vládne žluto­ zelená, barva duchovní kreativity.

V této atmosféře se růže poznání může rozvinout a rozložit. Vlastnosti Jupitera jsou radost a expanze. Jakkoliv bezvýhledně mohla až do teď situace vypadat, skrývá v sobě všechny předpoklady pro štastné, úspěšné řešení.

Zelený kříž v pozadí ukazuje na dokonalé vnitřní sjednocení, na integraci všech čtyř aspektů, rozumu, citu, těla a duše.

Přítomno je však také varování: příměří neznamená mír. Může se jednat o povrchní klid, který je udržován potlačováním citů a impulsů. Pečlivě proto zkoumejte všechny rušivé vlivy, které mohou být vskrytu přítomné. Rozpoznáte-li je včas, můžete je zbavit jejich ničivé moci.

Odkaz: Máš dost vnitřní jasnosti k úspěšnému realizování svých plánů. Dbej na to, aí se při tom cítíš naprosto svobodně.

Otázka: Máš sklon zametat skrývané konflikty a disharmonii pod koberec?

Doporučení: Zkontroluj své okolí a přeorganizuj je tak, aby pod­ porovalo tvůj klid a soustředění.

Afirmace: Spočívám v sobě, v míru.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Pětka mečů

Porážka (Defeat)

Klíčová slova: Venuše ve Vodnáři; strach ze ztráty nebo porážky; strach z bolestných situaci nebo zkušeností.

Pět mečů je uspořádáno v pentagramu stojícím na špici. Rovnováha je ztracena. Pentagram je orámován kapkami krve. Staré rány byly opět rozjitřeny a krvácí nanovo. Meče jsou ohnuté, tzn. poškozené a mimo harmonii. Každá z rukojetí meče ukazuje na jiný aspekt tohoto stavu. Ryba představuje minulost, spící had svědčí o tom, že neprobíhá žádné obnovování; převrácená koruna symbolizuje ztracené vědomí; beraní rohy ukazují na nedostatek nových impulsů a pohybu; mušle vyjadřuje potřebu ochrany.

Okamžiku vládne strach z porážky. Může souviset se vztahy nebo obecněji se začátkem něčeho hodně důležitého. Je to strach ze ztráty kontroly, z pocitu, že se vám vše vymyká z rukou.

Myšlení Vodnáře směřuje do budoucna. Zkouška spočívá v tom, zda navzdory strachu z porážky dáte prostor vlastní objektivitě a jasnosti (modrý okraj). Bílá barva ve středu obrazu představuje jasného ducha, jenž se pokouší moc strachu prolomit.

Odkaz: Vytažení této karty dokazuje, že svůj strach z porážkou vidíš. Strach je ve své podstatě iracionální a nemusí nutně odrážet skutečnost. Uznáš-li to, uvolníš všechny energie tímto strachem spoutané. Bojíš-li se, že ti vše vyklouzne z rukou, uvědom si, že pocit, že to v rukou máš, je iluzorní! Spatření, pochopení, přijetí a vzdání se svého strachu tě osvobodí.

Otázka: Co spojuješ s pojmem porážka?

Doporučení: Napiš si odpověd na výše uvedenou otázku nebo se o ní poděl s někým, komu důvěřuješ, jsou-li znovuodkryty staré rány, dopřej si bolest procítit. Jen tak mohou být zahojeny.

Afirmace: Přijímám svůj strach a vzdávám se ho.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Šestka mečů

Věda (Science)

Klíčová slova: Merkur ve Vodnáři; schopnost analyzovat, sjednocovat ideje; ucelená vize; všeobjímající pochopení; objektivita.

Pro Vodnáře je Merkur jedním z největších darů. Jeho schopnost analyzovat přináší jasnost do výhledů na budoucnost. Ty jsou nejen jasně rozpoznány, nýbrž také mohou být srozumitelně komunikovány. Nejrůznější nápady a vize se zde setkávají v jednom ústředním bodě. To umožňuje nový, ucelený pohled na věci, který dává rozkvést růži poznání.

Růže a kříž ve středu obrazu symbolizují tajemství vědecké pravdy, které nás opakovaně nutí k prolomení překonaných představ a způsobů myšlení. To se však nikterak neomezuje jen na svět vědy. Také v osobních vztazích slouží nově získané poznatky k prolomení starých, vyježděných kolejí. Změny, které jsou nyní nutné, byste druhýn měli oznámit takovým způsobem, aby je mohli vyslechnout, pochopit a přijmout.

Odkaz: Dokážeš vnímat na mnoha úrovních a z nejrůznějších perspektiv. Tvoje porozumění spojuje mnoho rozdílných aspektů.

Otázka: Kde a jaké jsou ve tvém životě »vyježděné koleje«?

Doporučení: Důvěřuj svému náhledu. Komunikuj způsobem, který je ostatním lidem srozumitelný. Dovol růži, aby se rozvila.

Afirmace: V mém srdci rozkvétá růže poznání.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Sedmička mečů

Marnost (Futility)

Klíčová slova: Měsíc ve Vodnáři; sklíčenost, malomyslnost, vrtkavost, existenční strach; negativní očekávání.

Velký meč jasnosti je napaden a poškozen šesti menšími meči a ztrácí svou energii a odolnost. Menší meče s planetárními symboly na rukojetích představují pesimistické myšlenky, které znemožňují jasný úspěch. Vědomé a nevědomé (Slunce a Měsíc na koncích centrálního meče) si vyměnily pozice. Chmurná očekávání nevědomého kalí váš jasný vhled. Člověk je ovládnut těžkou úzkostí, ačkoli ve skutečnosti je vše na nejlepší cestě.

Skličující vlivy šesti malých mečů mohou být popsány následovně:

 • Neptun: Všechno je jakoby zahalené závojem; jednoduše nevím, co opravdu chci.
 • Venuše: To je přece příliš krásné, než aby to byla pravda.
 • Mars: Chybí mi energie, nemám čas, jsem příliš starý.
 • Jupiter: To je příliš mnoho dobrého najednou. Tolik úspěchu bych neunesl.
 • Merkur: Vždyť to ani nedokážu pořádně vyjádřit.
 • Saturn: To je pro mne příliš namáhavé a trvá to až moc dlouho.

Tyto doslova zhoubné myšlenky nesmějí být brány vážně. Skutečnost je od vašeho současného pocitu naprosto odlišná a svým pochybnostem se brzo budete moci zasmát.

Odkaz: Tvoje obavy nijak nesouvisí se skutečností! Procitni a vnímej skutečnost!

Otázka: Ve kterých oblastech života máš o sobě díky svým omezujícím představám nevalné mínění? Jaké jsou tvé omezující myšlenky?

Doporučení: Vytáhni si další kartu s otázkou, jak tvůj život bude vypadat, když své pochybnosti necháš padnout.

Afirmace: Ovládám všechny schopnosti a prostředky potřebné k dosažení toho, po čem v hloubi duše toužím.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Osmička mečů

Vměšování (Interference)

Klíčová slova: Jupiter v Blížencích; nedostatek vytrvalosti; trýzeň z přílišného uvažování; těžká volba.

Dva silné centrální meče jsou zkříženy šesti křivými šavlemi. Stojíte před volbou mezi dvěmi alternativami, jež vypadají rovnocenně. Analytickým uvažováním však k rozhodnutí nedojdete. Vaše pochybnosti a strach z chybné volby neustále narušují vaší vnitřní jasnost. Chybí vám vytrvalost, která by byla k vyjasnění zmatené situace žádoucí. Ať se točíte a obracíte sebevíc, zdá se, že neexistuje žádné uspokojující řešení. Čím víc se zašmodrchané klubko pokoušíte rozmotat, tím pevněji se zauzlovává.

Odkaz: Dopřej věcem na čas klid a vývoj. Dokud máš pochybnosti ohledně případných rozhodnutí, nepouštěj se do ničeho nového. Jupiter je nositelem nepředvídaných a nečekaných změn k lepšímu. Problém, který se v současné době zdá být nepřekonatelný, najde řešení svým vlastním způsobem.

Otázka: Mezi kterými alternativami ted váháš?

Doporučení: Uvolni se a nech věci, aby se vyvinuly. Vytáhni si karty pro možné alternativy.

Afirmace: Uvolňuji se a důvěřuji Životu.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Devítka mečů

Krutost (Cruelty)

Klíčová slova: Mars v Blížencích; krutost vůči sobě anebo druhým; sebeobviňování, sebepotrestání; vášeň bez srdce, fanatismus, pomsta; pasivní odpor, mučednictví.

Devět různě dlouhých mečů stojí vedle sebe špicemi dolů. Všechny jsou rezavé a zubaté a z jejich konců kape krev. Slzy v pozadí svědčí o velkém utrpení, které meče způsobily. Jasnost se rozpadla v hromadu trosek.

Tato karta zpravidla znamená krutost obrácenou vůči sobě. Svědčí o tendenci srážet sama sebe se značným nasazením energie (Mars). Destruktivní výčitky rodičů nebo vychovatelů z dětství vás s nezmenšenou tvrdostí dál ovlivňují. Roli obviňujícího jste však převzali vy.

Často se to odehrává v podobě vnitřního konfliktu mezi dvěma záležitostmi nebo osobami (Blíženci). Bojíte se jednoznačného rozhodnutí a za tuto nerozhodnost se sami trestáte. Nebo se rozhodnete a týráte se špatným svědomím: rozhodnutí nebylo správné. Příkladů je nekonečně mnoho a jistě přijdete i na své vlastní, které této situaci odpovídají. Cítíte se jako oběť okolností a v této roli nacházíte určité uspokojení.

Ve vzácných případech může tato karta poukazovat též na fyzickou nebo psychickou krutost nějakého bezcitného člověka, fanatika nebo pomstychtivého tyrana.

Odkaz: Karta ukazuje na tvou tendenci krutě srážet sebe sama. Nejprve je nutné tento vzorec chování a jeho příčiny poznat, pak opustit.

Otázka: Kdo tě dříve obviňoval? Jakým způsobem se obviňuješ ty? Chceš odpustit sobě, rodičům a ostatním lidem?

Doporučení: Vytáhni si další kartu, která ti ukáže, jak bude tvůj život vypadat, když akceptuješ sebe tak, jak jsi!

Afirmace: Lidé mne milují jednoduše proto, že jsem tak jak jsem.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Desítka mečů

Zkáza (Ruin)

Klíčová slova: Slunce a Měsíc v Blížencích; strach ze šílenství; zlomené srdce; strach z destruktivní energie nahromaděné zlosti; negativní myšlení.

Devět mečů míří svou agresivní přesilou ze všech stran proti desátému a dokonale jej ničí. Desátý meč nese symboly Slunce a srdce.

Tato karta ukazuje ničivou sílu neustálého negativního myšlení. Je obrazem šílenství, pomatené vzpoury mechanismů bez duše. I posledním zbytkům radosti ze života (Slunce) a lásky k sobě, druhým a existenci (srdce) hrozí, že pad­ nou negativitě za oběť. Negativita ruší a ničí duševní síly, usilující o harmonii a rovnováhu.

Takový stav ducha přirozeně ohrožuje také vnější oblasti. Vzniká nebezpečí finančního úpadku, nebo ztráty jiných důležitých hmotných statků nebo potřeb.

Odkaz: První krok spočívá v rozpoznání tvého strachu ze šílenství a zkázy. Druhý krok je v pochopení negativní energie, která se za tvým strachem skrývá. Jestli chceš, můžeš tento strach přemoci tím, že ho pochopíš.

Otázka: Čeho se bojíš nejvíc? Jak by vypadala totální destrukce tvého života?

Doporučení: Jakmile poznáš, ve kterých oblastech se nacházejí tvé obavy, formuluj si specifické afirmace utvořené výhradně z pozitivních výrazů. Pomohou ti »změnit tvůj program«.

Afirmace: Negativita mi brání žít v přirozeném proudu života. Láskyplným postojem vůči sobě se životu nově otevírám.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Eso disků (Ace of Disks)

Klíčová slova: Vnitřní a vnější bohatství; velký úspěch; sjednocení těla a duše, hmoty a ducha, nebe a Země; celistvost.

Symboly Esa Disků jsou uspořádány do kříže, představujícího spojení vertikálního s horizontálním, vnitřního a vnějšího.

Tělo a duch již příliš dlouho stály proti sobě a nyní se set­ kávají v harmonickém spojení. S tělem může být nyní zacházeno jako s živým chrámem ducha. Čím pevnější základy a střed máme ve svém těle, tím méně obtíží nás potká během tohoto integračního procesu. Čím hlouběji proniknou naše kořeny do země, tím výš se naše duše může vznášet.

Toto nové vědomí s sebou přináší postoj neustálého vývoje, symbolizovaný letokruhy na dřevě. Jako soustředné kruhy jsou neustále dosahovány nové úrovně bytí. Každá z nich je postupně odhalena, přijmuta, integrována a přivedena k vnějšímu vyjádření. Tento proces vede ke skutečnému vědomí sebe, základu pro skutečný úspěch.

»Člověk má vést vnitřně i navenek bohatý život. Není třeba volit. Vnitřní nestojí proti vnějšímu, patří ke stejné sounáležitosti. Abyste byli vnitřně bohatí, nepotřebujete být zevně chudí. A jste-li bohatí zevně, nepotřebujete přestat být také vnitřně bohatí. Buďte zevně bohatí - skrze poznání, a buďte bohatí ve své nejniternější bytosti - skrze víru. To z vás udělá organicky dokonalé jedince« (Osho, Philosophia Perenis, sv. 2).

Odkaz: Eso Disků odráží tvou připravenost žít vnitřně i navenek bohatý život. Máš vše, co k tomu potřebuješ. Odevzdej se plnosti života a uč se používat svoje křídla.

Otázka: Jaké oblasti svého života popíráš a nedovoluješ jim plně rozvinout jejich bohatství a krásu?

Doporučení: Intenzivně se věnuj poznávání a rozvíjení svého potenciálu, svého vnitřního bohatství. Otevři se všem podobám obohacení ve svém životě.

Afirmace: Bohatství je můj přirozený stav. Umožňuje mi vyjadřovat mou duchovnost a můj tvůrčí potenciál na tomto světě.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Dvojka disků

Změna (Change)

Klíčová slova: Jupiter v Kozorohu; změna, transformace.

Velký had, symbol obnovení, je znázorněn ve tvaru osmičky, nekonečna. To poukazuje na neustálé změny. Had se proplétá kolem dvou disků, nesoucích jin-jang, symbol rovnováhy a harmonie. Otáčejí se v protisměru, což ukazuje na vnitřní i vnější změny. Trojúhelníky, staré alchymistické symboly, jsou zobrazeny v barvách čtyř elementů:

červená = Oheň,
modrá = Voda,
šedivá = Země,
žlutá = Vzduch.

Transformace se dotýká všech oblastí bytí.

Jupiter, planeta štěstí a expanze, naznačuje, že změna přinese štěstí a obohatí život. Nové přinese více stability a bezpečí (Kozoroh).

Ztratí-li staré vnitřní rovnováhu, je změna zpravidla nezbytná. Změny námi otřásají a probouzejí nás. Koruna na hlavě hada je symbolem probuzení.

Fialová (barva válečníka) ukazuje, že spolu se změnou se rodí nová energie. Jediná Stálá věc je nestálost. Jediná jistá věc je nejistota.

Odkaz: Tvůj život prochází neustálými změnami, které ti umožňují růst, rozšiřují tě a expandují a obohacují. Odevzdej se změnám s plnou důvěrou!

Otázka: Před jakou vnitřní nebo vnější změnou v životě stojíš? Na čem ještě lpíš?

Doporučení: Medituj nad větou: Jediné, co trvá je změna.

Afirmace: Každým dnem se mi ve všech směrech daří stále lépe.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Trojka disků (Works)

Dílo

Klíčová slova: Mars v Kozorohu; práce, námaha; pozvolný pokrok;

závazek vůči sobě; sebedůvěra.

Tato karta indikuje plné pracovní nasazení vaší energie ve všech záležitostech, které se cítíte povinni vyřešit. Jste ochotni podstoupit i obtížné úkoly: pocit povinnosti přichází zevnitř.

Je třeba celé vaší bytosti, plné nasazení veškeré vaší energie. Tři kola symbolizují tělo, duši a ducha. Žádná z těchto oblastí nesmí zůstat stranou. Pouze jejich propojeným a vyrovnaným využitím dosáhnete viditelných výsledků (křišťálová pyramida). Energie rozdílných úrovní spojuje společný cíl.

Vzniká jasnost (křišťál), nebe se začíná vyjasňovat. Mračna nejistoty mohou opakovaně zamlžovat jasnou vizi vašeho cíle, ale vaše neochvějné Ano započatému dílu vám dá moc překonat dočasné pochybnosti. A váš pozvolný pokrok je zajištěn.

Odkaz: Nějaká záležitost vyžaduje tvou ochotu k vytrvalé práci. Dej do toho všechno, vyplatí se to!

Otázka: V jakých oblastech se ještě držíš zpět? Jakým směrem můžeš dávat více energie?

Doporučení: Zjisti a neztrácej z vědomí, čemu chceš věnovat maximum své energie.

Afirmace: Chci nyní vše dát a vše přijmout.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Čtyřka disků

Moc (Power)

Klíčová slova: Slunce v Kozorohu; manifestace, integrita, charakter.

Čtyři disky jsou uspořádány do čtverce jako čtyři rohové věže pevnosti. Každá z nich nese znamení alchymického elementu. Tato formace symbolizuje bezpečí a sílu na všech úrovních bytí. Zde vyjádřená moc je zobrazená v pevné, téměř strnulé formě této budovy. Vše je na svém místě. Zdi nemají žádnou nadbytečnou ozdobu.

Toto podřízení předepsanému řádu má jak kladnou, tak zápornou stránku. Tak kompaktní a uzavřený systém s pe­ vnými hranicemi a vnitřními normami poskytuje určité výhody. Člověk s těmito vlastnostmi má charakter. Je na něho spoleh. Zachovává neochvějnou věrnost svým principům a jedná s absolutní bezúhonností. Patří ke vzácným lidem, kteří žijí podle svých ideálů.

Dalším možným významem je krystalizace, ustrnutí na rigidním dodržování psaných zákonů. Směrnice a příkazy se osamostatní a dodržování norem se zdá být důležitější než lidskost a vitalita. Pro zachování vlastního profilu jsou potlačovány přirozené pohnutky. Nefalšovanou srdečnost a přátelství nahrazuje studená, strnulá zdvořilost.

Odkaz: Význam karty závisí na postoji člověka, který ji vytáhl. Může být napomenutím k upevnění charakteru a integrity nebo výzvou k podřízení principů a pravidel životu a pohnutkám srdce.

Otázka: Podobá se tvůj život, tvé chování strnulé pevnosti? Nebo tvůj život a tvé jednání potřebuje více pořádku, struktury a pevnosti?

Doporučení: Zabývej se různými aspekty moci.

Afirmace: Dávám svou moc do služeb lásky.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Pětka disků

Soužení (Worry)

Klíčová slova: Merkur v Býku; starosti, přemítání, pesimismus, strach o přežití; problematická komunikace.

Pentagram (pěticípá hvězda) vypadl z rovnováhy a je převrácen špicí dolů. Nějaká situace ustrnula na mrtvém bodě a je plná napětí. Jakékoli objasnění se zdá býti nemožné a tak vše působí ještě chmurněji, beznadějněji. Vztahům hrozí rozpad. Všechno se vám rozpadá pod rukama a zdá se, že jste odsouzeni k tomu, abyste tomuto rozkladu bezmocně přihlíželi. Symboly na pěti discích mohou být vysvětleny následovně:

 • Červený trojúhelník: energie je zablokovaná.
 • Žlutý čtverec: myšlenky se stále ještě snaží nalézt nějaké řešení, východisko, průlom.
 • Světlemodrý měsíc: situace se dotýká hlubin podvědomí.
 • Černá elipsa: černá díra, bezvýchodnost, beznaděj.
 • Modrý kruh: vnitřní moudrost vás nabádá něco podn knout; problematická je v této situaci nečinnost spojená s trýznivým zmatkem myšlenek.

Odkaz: Vytažení této karty svědčí o tvé připravenosti vidět situaci takovou, jaká je. Máš příležitost osvobodit se nezbytnou výměnou názorů (se sebou nebo s partnery). Pokrok umožní jen jasná, otevřená komunikace.

Otázka: V kterých záležitostech nebo oblastech nemáš dost jasnosti a rozhodnosti? S kterými lidmi si potřebuješ něco vyjasnit?

Doporučení: Vytáhni si další kartu s otázkou, co se otevřenou diskusí nebo statečným pohledem na podstatu situace změní.

Afirmace: Uspořádávám nyní svůj život.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Šestka disků

Úspěch (Success)

Klíčová slova: Měsíc v Býku; manifestace vnitřního ve vnějším; úspěch, transformace.

Meditativní karta pro podnikání všeho druhu! Z hluboké podvědomé úrovně vaší bytosti (Měsíc) pramení touha po vnějším projevení. Tento proces symbolizuje kříž s lotosovým květem. Vnitřní, znázorněné křížem v pozadí, rozkvétá a stává se viditelné.

Šest planet představujících vnitřní proces krouží v harmonickém uspořádání a slibuje štěstí a úspěch. Každá z nich má důležité rady, které vyslechnuty zabezpečí úspěšný výsledek podnikání.

 • Saturn: Úspěch přichází k těm, kteří postupují uváženě, krok za krokem. Všechno je třeba důkladně prozkoumat. Začátek a konec jakéhokoliv podnikání však musí být, až do nejmenších podrobností, naplánován a promyšlen.
 • Jupiter: Postupovat krok za krokem všemi fázemi procestuje příliš zdlouhavé a únavné. Buďte také otevřeni riziku, nádherným překvapením a náhlým změnám. Vyžaduje to pruž­ nost a otevřenost novým nečekaným událostem.
 • Venuše: Úspěch v sobě nese silnou emocionální energii. K tomu, abyste mohli plně vychutnat štěstí úspěchu, musíte být otevřeni hlubokým dimenzím pocitů.
 • Měsíc: Úspěch musí pramenit z hlubin nitra a něco z nich zjevovat.
 • Merkur: Úspěch vyžaduje efektivní komunikaci. Ideje musí být vyjádřeny tak, aby se druhých dotkly a inspirovaly je.
 • Mars: Úspěchu lze dosáhnou činorodostí, vitalitou, cílevědomou energií a vytrvalostí. K vítězství se musíte probojovat obtížemi a překážkami.

Odkaz: Otevři se svému úspěchu. Není ničím jiným než darem, který se můžeš naučit přijímat s vděčností a skromností. Skutečný úspěch přichází v okamžiku, kdy se naučíš sloužit. Takový úspěch potom obohacuje všechny úrovně tvého bytí.

Otázka: Co pro tebe v tomto okamžiku znamená úspěch?

Doporučení: Udělej si co nejpřesnější představu o tom, co pro tebe ted úspěch znamená.

Afirmace: Moje sebepřijetí a sebedůvěra jsou klíčem ke skutečnému úspěchu.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Sedmička disků

Neúspěch (Failure)

Klíčová slova: Saturn v Býku; zábrany, rezignace, váhání; zdánlivě nepřekonatelné překážky; strach z pádu.

Strach z chybných rozhodnutí se týká především obchodů, finančních záležitostí či tělesného stavu a zdraví. Vidíte před sebou zdánlivě nepřekonatelné překážky a věříte, že je na první rozběh nemůžete přeskočit. Zlé předtuchy se hrozivě vrší (sedm olověných disků Saturnu). Rezignovaně se stahujete a omezujete své jednání na staré a známé způsoby řešení problémů.

Modročerné pozadí, připomínající páví péra, poukazuje na to, že strachy a obavy patří mentální úrovni a neodpovídají nutně fyzické skutečnosti. Mezi oběma je však významná souvislost. Negativní očekávání jsou mocné myšlenkové síly, které, jestliže jsou dosti dlouho (vědomě či nevědomě) živeny, mohou skutečně přivodit události, kterých se bojíte. Totéž samozřejmě platí i o pozitivních myšlenkách a očekáváních.

Tato karta ukazuje na něco, co byste měli brát vážně. Jde o vědomou nebo nevědomou přítomnost strachu, jenž může nyní být rozpoznán, procítěn a přijat. To je také předpokladem pro jeho překonání a opuštění a vytvoření pozitivnějšího motivu. Myšlenky potvrzující život v jeho kráse a plnosti, ve spojení s pozitivním postojem, vytvářejí onu mocnou energii, která proměňuje očekávané nepříjemnosti v radostné události.

Odkaz: Tvoje jednání je blokováno tíživým očekáváním plným strachu. Prozkoumej nyní pečlivě jeho obsah a kvalitu.

Otázka: Které oblasti tvého života ti přinášejí nejvíce starostí?

Doporučení: Napiš si úplný seznam svých nejhorších očekávání. Vezmi nový list papíru a změň každou obavu v její pozitivní protějšek. Pokračuj v práci s těmito seznamy, podle potřeby je upravuj a vědomě se rozhoduj. Najdi někoho, kdo tě v tom podpoří. Vytáhni si další kartu s vědomím, že svoje strachy můžeš přijmout a opustit.

Afirmace: Mám odvahu věřit, že vše v mém životě slouží k mému dobru.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Osmička disků

Prozíravost (Prudence)

Klíčová slova: Slunce v Panně; rozkvétající vnitřní a vnější bohatství; moudrost, rozvoj, pečlivost, prozíravost.

Strom rozvíjí bohatství svých květů. Nadešel čas rozkvětu vnitřního a vnějšího bohatství. Schopnosti a možnosti, které zůstávaly dlouho skryté, se viditelně projevují na všech čty­řech úrovních bytí.

Číslo osm znamená harmonii, vyrovnanost a rovnováhu (VIII - Vyrovnání). Rovnoměrné rozvíjení všech úrovní vaše­ho bytí navozuje hlubokou duševní rovnováhu. To se pak projevuje ve vašich záležitostech na hmotné a mezilidské úrovni.

Právě v dobách mnohostranného rozkvětu byste se měli vyhnout všem extrémům a výstřednostem. Vnitřní rozkvět se odehrává v klidu a je darem, se kterým bychom měli zacházet s láskou a péčí. Každý květ stromu je obklopen velkým listem, symbolizujícím ochranu a prozíravost. Pro udržení vnitřní rovnováhy musíte také věnovat zvláštní pozornost vnější jasnosti, pořádku a kráse.

Osmička Disků vyzývá ke ztišení všech starostí, obav a pochybností a otevření se lásce Celku ve všech oblastech života. Nečekají se od nás žádné hrdinské činy, ale uvolnění, souhlas a odevzdání. Můžeme na chvíli ustoupit do pozadí, odpočinout si a dovolit životu, aby pro naše problémy našel božské řešení.

Odkaz: To, co v tobě vzkvétá, je vzácně krásné a jemné. Poskytni tomu potřebnou ochranu a péči. Nemusíš nic urychlovat! Vše se rozvine ve správný čas.

Otázka: Poskytuješ si ochranu a péči, jež nyní potřebuješ pro svůj vývin?

Doporučení: Medituj na známý zenový výrok: Tiše sedím, nic nedělám, jaro přichází a tráva sama roste.

Afirmace: Uvolňuji se a důvěřují životu.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Devítka disků

Zisk (Gain)

Klíčová slova: Venuše v Panně; přírůstek, zisk; spojení láskou, moudrost, tvořivost; čím víc dávám, tím víc dostávám.

Tři disky uprostřed symbolizují spojení lásky (růžová), mou­drosti (modrá) a tvořivosti (zelená). Základní pojivou silou je láska, jejíž barva prosvítá druhými barvami.

Na tomto obraze vyjádřila Frieda Harris trojí vztah mezi Crowleym, jeho přítelem Israelem Regardiem a jí samotnou. Šest planetárních symbolů nese jejich podoby.

Crowleyho tvář se objevuje na Saturnu a Jupiteru. Saturn, planeta karmy, silně ovlivnil jeho život a přiměl jej, aby své záměry uskutečňoval postupně, krok za krokem. Regardie říkal Crowleymu »Král«, na Jupiteru má tedy korunu.

Regardie je zpodobněn na Marsu a Merkuru. To ukazuje na jeho ctižádost a ohnivě dynamické vystupování, které z něj ve spojení s jeho komunikačním talentem učinily schopného manažera.

Svou tvář namalovala Lady Harris na Měsíci a Venuši. Ve­ nuše vyjadřuje její hlubokou oddanost umění a její lásku ke Crowleymu. Tato láska se dotkla nejhlubších hlubin její by­ tosti (Měsíc).

Přes napětí, jemuž byli vystaveni, uskutečnili všichni tři svůj společný ideál a pro všechny tři tento vztah znamenal velký zisk.

Nejvyšší úloha, před níž nás život staví, spočívá v uskutečnění sebe sama. To spočívá ve splnění zvláštních úkolů, které jsou každému z nás předurčeny. Útěk před vašimi životními úkoly ze strachu nebo pohodlnosti znamená popření sebe sama. Zisk pochází od ochotného a láskyplněného dávání. Zde se naplňuje kosmický zákon bohatství: čím víc dávám, tím více dostávám.

Odkaz: Je-li tvé poznání a tvořivost prodchnuta láskou, budeš mít z každé životní situace užitek. Čím více se na něčem budeš podílet, tím rozsáhlejší budou tvé vhledy, kterými porosteš.

Otázka: Znáš nejvyšší cíl svého života?

Doporučení: Zjisti, zda je to, co nazýváš ziskem, v plném souladu s tvým nejvyšším cílem.

Afirmace: Všechny události mého života sloužímému růstu. Čím víc dávám, tím víc dostávám.

více...>>>
1. Hlava (co si myslím).

Desítka disků

Bohatství (Wealth)

Klíčová slova: Merkur v Panně; vnitřní a vnější bohatství; schopnost zviditelnit vnitřní bohatství a sdílet je s druhými.

Karta ukazuje žlutozelené mince označené symboly souvise jícími s Merkurem. Aktivní Merkur je ve spojení se zemním znamením Panny v jedinečné poloze pro využití svých znamenitých komunikačních schopností. Původ jakéhokoliv bohatství se nachází v lidském vědomí. Je-li tento neomezený vnitřní poklad vynesen na svět, projevuje se jeho odraz na hmotné úrovni.

Deset mincí je uspořádáno do tvaru stromu života. To poukazuje na to, že se skutečné bohatství musí dotýkat všech úrovní vašeho života. Merkur v Panně představuje nadbytek na duchovní, citové i tělesné úrovni. Má-li toto bohatství zůstat cenným, musí být dáváno dál (komunikováno). Jeho hromadění blokuje proud jeho energie a znehodnocuje jej. Lpění a lakota pramení z (vědomého nebo nevědomého) strachu z nedostatku a je výrazem trpké mentality chudoby. I ty největší poklady ztrácejí svou cenu, nejsou-li využity ve službách lásky, což je vyjádřeno fialovou barvou mincí v pozadí. Když z úzkostlivosti, stydlivosti nebo z lenosti zadržujeme hojnost vnitřní energie, zkazí se a otráví nás. Tak se náš tvůrčí potenciál, místo aby se stal požehnáním pro lidi a Zemi, promění v negativní, destruktivní energii.

Odkaz: Přitahuješ k sobě všechny, kdo jsou součástí tvého života. Vytváříš si všechny zkušenosti a svou vlastní realitu. Bohatství je ve tvých rukou a záleží na tobě, jak s ním naložíš. Zodpovědnost leží na tobě a tvé bohatství je nekonečné! Dej svůj tvůrčí potenciál do služeb lásky!

Otázka: Víš o svém vnitřním bohatství? Dělíš se o ně velkoryse s druhými?

Doporučení: Napiš si na list papíru všechny vlastnosti, ze kterých se skládá tvé vnitřní bohatství. Zkoumej, jakým způsobem je můžeš sdílet s ostatními lidmi.

Afirmace: Moje vnitřní i vnější bohatství a svoboda jsou ne­ omezené. Vychutnávám vše s velkou vděčností a odevzdaností.

více...>>>